Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

 

Tilbake til hovedsiden

Harald Kaasa Hammer:
Likt og ulikt - En sammenligning mellom tekstbøkene 1977 og 2011

 

I noen år fremover, vil det være mange som henter frem erfaringer med den forrige tekstboken, Kirkeårets tekster.

 

Register til Tekstbok for Den norske kirke 2011 kan lastes ned her. Dette er et hefte på 16 sider hvor det til hver tekst i den nye tekstboken er angitt om teksten er ny, eller om hele eller deler av den er fra den forrige tekstboken. Dette heftet må skrives ut på begge sider av arket, og printeren må stilles inn til å vende arket på kortsiden. Heftet brettes og stiftes så det blir et A5-hefte. De som har problemer, kan bestille et ferdig hefte fra hkhammer@online.no.

 

Et tilsvarende register i Word-format med titler til tekstene, kan lastes ned her.

 

I resten av dette dokumentet, er det en gjennomgåelse av hver av kirkeårsdagene. Til hver kirkeårsdag er det en gjennomgang av hvor tekstene fra forrige tekstbok er blitt av, om de er flyttet eller tatt helt ut. Det er også angitt om innholdet i tekster som er tatt ut, er ivaretatt i andre tekster. Så vises det hvor tekstene i den nye tekstboken er hentet fra og hvilke som er nye.

NB! Dette trenger korrektur og utfylling av Allehelgensdag og For skaperverket.

 

FORKLARING TIL GJENNOMGANGEN

Gjennomgangen har tre ledd til hver kirkeårsdag. De er merket "1977 –Kirkeårsdagens daværende navn", "2011" og "Overlappinger i 2011".

·      1977 var første utgivelsesår for Kirkeårets tekster. Det kom flere revisjoner, sist i 1988 og 1999. Det er 1999-utgaven som brukes her. Noen kirkeårsdager har fått nytt navn i 2011, derfor angis det navnet som dagen hadde i Kirkeårets tekster. I fastetiden og påsketiden er det en ny telling på søndagene, da Kristi åpenbaringsdag regnes som første søndag i åpenbaringstiden og Påskedag som første søndag i påsketiden. I treenighetstiden er dagene ordnet i grupper, og har derfor i de fleste tilfelle en annen rekkefølge i 2011 enn i 1977.

·      2011: Årstallet angir Tekstboken som er innført i advent 2011.

·      Overlappinger i 2011: Når vi vet at samme tekst leses på to ulike kirkeårsdager, kan vi fordele hva vi vil legge vekt på på dagene. Som overlapping regnes tekster som har mer enn ett vers felles. Når en tekst bare består av ett vers, regnes den likevel som overlapping.

Tekster som er likt avgrenset og plassert i samme rekke, blir vanligvis ikke kommentert. Når en tekst i 1977 er flyttet til en annen rekke i 2011, kommenteres dette bare under 1977. Tekster/vers i 1977 som ikke er tatt med i 2011, blir referert med stikkord, og det blir angitt om innholdet i versene blir ivaretatt med andre tekster i 2011.

 

"… er flyttet fra …" betyr at teksten er avgrenset som i 1977, hvis det ikke angis annen avgrensning.

"… var tilleggstekst på …" betyr at teksten var avgrenset på samme måte.

"… er hentet fra …" betyr at teksten ikke er avgrenset på samme måte som tilleggsteksten i 1977.

"… overlapper med …" betyr at mer enn ett vers overlapper med en tekst på en annen kirkeårsdag.

"… leses også på … " betyr at teksten avgrenses på samme måte.

 

Tilleggstekstene i 1977 blir ikke kommentert, men det angis under 2011 dersom en ny tekst var tilleggstekst i 1977.

Forkortelser

1sia     = 1. søndag i adventstiden

Julaft = Julaften

Jnatt  = Julenatt/Ottesang

Juled  = Juledag

Stef   = Stefanusdag/2. juledag

Romj   = Romjulssøndag

Nyaft = Nyttårsaften

Nydag = Nyttårsdag

KrÅp  = Kristi åpenbaringsdag

2si     = 2. sønd i åpenbaringstiden

      = Såmannssøndag

KrFo   = Kristi forklarelsesdag

Fastel = Fastelavnssøndag

Aske  = Askeonsdag

1si     = 1. søndag i fastetiden

MB    = Maria budskapsdag

Palm  = Palmesøndag

Skj   = Skjærtorsdag

Lang  = Langfredag

Pånatt = Påskenatt/Ottesang

Pådag = Påskedag

2på   = 2. påskedag

2sip  = 2. søndag i påsketiden

KrHi  = Kristi himmelfartsdag

Sfpi  = Søndag før pinse

Piaft  = Pinseaften

Pidag  = Pinsedag

2pi    = 2. pinsedag

Treen = Treenighetssøndag

2sit   = 2. sønd i treenighetstiden

Apost = Aposteldagen / 6sit

Ving   = Vingårdssøndag / 14sit

KrKo  = Domssønd/Kr kongedag

Kyndel = Kyndelsmesse

Same  = Samefolkets dag

1mai   = 1. mai

17mai = 17. mai

Jonsok = Sankthansdagen / Jonsok

Olsok = Olavsdagen / Olsok

Mikkel = Mikkelsmesse

Høstt  = Høsttakkefest

AH      = Allehelgensdag

Minne = Minnedag

Skap  = Skaperverket

Enh    = Kristen enhet

Rettf = Rettferdighet og fred

Forf   = Forfulgte og undertrykte

 

I "Kirkeårets tekster" er det stort sett de samme forkortelsene, men i tillegg:

1sekrå = 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag

2sepi  = 2. søndag etter pinse

1. søndag i adventstiden

1977 - 1. søndag i advent: Jes 62,10-12 om å rydde vei er tatt ut. Motivet er med i GT-tekstene på 3. søndag. Rom 13,11-12 har ikke lenger med v 13-14 om å leve sømmelig (er ivaretatt på Forf III ep). Matt 21,1-9 er utvidet med vers 10-11. Salme 24 er flyttet opp til første rekke. Åp 5,1-5 har ikke med v 6-10 om lammet (er bl a ivaretatt på AH I ep), alle tungemål (er ivaretatt i I og II GT) og kongeriket av prester (er ivaretatt på Treen I ep).

2011: Jes 61,1-4 er hentet fra tilleggstekst på denne dagen. Matt 21,10-17 er ny tekst, og får med barna på en søndag hvor det ofte er familiegudstjeneste. Åp 3,19-20 er hentet fra 6sepå T.

Overlapping: Matt 21,1-11 i første rekke overlapper med vers 10-17 i tredje rekke.

2. søndag i adventstiden

1977 - 2. søndag i advent: Mal 3,17-4,2 om Guds mildhet og dom er tatt ut, men siste del er sitert i Luk 1,78 på Kyndel II. Rom 15,4-7 er flyttet til KrÅp II. Luk 21,25-33 er flyttet til andre rekke, men har ikke tatt med v 25-26 om redsel og gru (ivaretatt med Matt 24,35-44 på 23sit III), slik at fokus kan flyttes til da løft deres hode i v 28. Vers 34-36 om å våke og be, er kommet til. Joel 3,3-5 er flyttet til 2Pi I. Hebr 10,35-39 er flyttet til III. Luk 12,35-40 er flyttet til 6siå II.

         2011: Salme 33,18-22 er hentet fra Olsok I. Hebr 6,13-19 er ny tekst. Joh 14,1-4 er hentet fra 3sepå II. Jes 65,17-19 er hentet fra KrKo I. 1 Kor 15,53-57 er hentet fra 1sepå I, men har fått vers 50-52 i tillegg. Joh 16,21-24 er hentet fra 3sepå I og 5sepå I, men vers 23a er ny tekst.

         Overlappinger i 2011: Joh 14,1-4 overlapper med 4sip III som har vers 1-11. 1 Kor 15,50-57 overlapper med Minne III som har vers 51-58. Hebr 10, 35-39 overlapper med Forf II som har vers 32-39. Joh 16,21-24 overlapper med 4sipI som har vers 16-22.

3. søndag i adventstiden

1977 - 3. søndag i advent: 1 Kor 4,1-5 er flyttet til 9sepi II som har 3-5. Ordene om Kristi forvaltere og troskap er altså tatt ut, men er dels ivaretatt med Luk 12,42 på 14sitII og 1 Kor 3,5 på 12sit II. 2 Pet 1,19-21 er flyttet til tredje rekke. Matt 11,11-19 er delt opp: Jonsok III har v 7-14. V 15 Den som har ører, hør! er tatt ut, men er ivaretatt med Luk 8,8 på Såm I, og med Åp 2,7 på 4sip II, og med Åp 3,22 på 1sia III. Vers 16-19 er flyttet til 16sit III.

2011: Jes 35,3-10 har fått med v 1-2. 1 Kor 3,18-23 er ny tekst. Jes 40,1-5 har ikke med v 6-8, som delvis er ivaretatt med Salme 103,15-17 på Nydag II. Matt 11,2-11 har fått v 11 i tillegg. Jak 5,7-8 var tilleggstekst denne dagen. I Luk 3,7-18 er v 7-14 ny tekst, mens v 15-17 er hentet fra 1sekrå T. Mal 4,4-6 har hentet v 5-6 fra StH I. Vers 4 er ny tekst. Joh 5,31-36 er hentet fra 4sia T.

Overlappinger i 2011: Matt 11,2-11overlapper med Jonsok II som har vers 7-14. Mal 4,4-6 overlapper med Jonsok II som har vers 5-6.

4. søndag i adventstiden

Denne søndagen har fått nye tekster og nytt preg. I Kirkeårets tekster var Døperen med i evangeliene på 3. og 4. søndag + en tilleggstekst på 2. søndag. Nå er Døperen bare med på 3. søndag. 4. søndag er preget av forventning til barnet som skal fødes, med to tekster som overlapper med Maria budskapsdag.

         1977 - 4. søndag i advent: Jes 52,4-7 er flyttet til Pådag II. Fil 4,4-7 er flyttet til 4 sia II. Joh 3,26-30 er flyttet til 2sitII. Tre tekster er tatt ut av tekstboken: Joh 1,19-27. Første del om at Johannes benekter at han er Elia er ute (NB: Matt 11,14 på Jonsok II.), men hans omtale av Jesus og sandalremmen er ivaretatt i Luk 3,16 på 3sia II. Jes 40,9-11 er tatt ut, men profetien om gjeteren er ivaretatt i Mika 2,3 på 4sia II. 1 Pet 1,10-13 or også tatt ut, men innholdet er ivaretatt i Heb 11,39 på AH III og i Luk 12,35 på 6siå II.

         2011: Rut 4,13-17 og Rom 15,8-13 er nye tekster. Luk 1,46-55 og 1,39-45 er hentet fra MB II og T. Mika 5,1-4 er hentet fra Julaft I, Sef 3,4-17 er hentet fra 1sia T, og Matt 1,18-24 er hentet fra Julenatt T, men har fått vers 25 i tillegg, et vers som tidligere underlig nok har vært sløyfet. 2 Kor 1,18-22 er hentet fra 4sia T, men har fått v 21-22 i tillegg.

         Overlappinger i 2011: Luk 1,46-55 leses også på MB II, og overlapper med 17mai I som har vers 50-53. Mika 5,1-4a leses også Jnatt A. Fil 4,4-7 overlapper med Same II som har vers 4-9. Luk 1,39-45 leses også på MB III. Matt 1,18-25 leses også på Jnatt A.

Julaften

1977 - Julaften: Mika 5,1-4a er flyttet til 4sia II og Julenatt A. Luk 2,1-14 er utvidet til v 20, slik at hele fortellingen kommer med.

2011: Jes 9,1a.2-7 er hentet fra Juledag I som hadde vers 2-3 og 6-7. Vers 1a og 4-5 er altså kommet til. 1 Joh 1,1-4 er tatt inn, slik at det blir tre tekster på Julaften. V 1-3 er hentet fra Julenatt / Ottesang, og vers 4 er føyet til, om den fullkomne glede.

Overlappinger i 2011: 1 Joh 1,1-4 leses også på Jnatt A og Kyndel I.

Julenatt / Ottesang

1977 - Julenatt/ottesang: Jer 23,5-6 om den rettferdige spire er tatt ut, men er motivene er ivaretatt i flere GT-tekster i adventstiden. Se også Jer 33,15 på MB II. 1 Joh 1,1-3 er utvidet med vers 4 om den fullkomne glede. Det fullstendige juleevangeliet, som nå leses på julaften, er byttet ut med Josef-fortellingen Matt 1,18-24.

2011: Mika 5,1-4a er hentet fra Julaften. Matt 1,18-24 er hentet fra Tilleggstekst i 1977, og har fått vers 25 i tillegg, et vers som tidligere underlig nok har vært sløyfet.

Juledag

1977 - Juledag: Jes 9,1a.2-7 er flyttet til Julaften. Vers 1a og 4-5 er kommet til. Hebr 1,1-5a er utvidet med 5b-6, så også Farsnavnet er med, og den førstefødte, og at englene skal tjene ham. Joh 1,1-14 leses i sammenheng, og ikke oppdelt til vers 1-5[6-8]9-14.

         2011: Ordspr 8,1-2.22-31 er ny tekst i tekstboken.

Overlappinger i 2011: Joh 1,1-14 overlapper med Jonsok III som har v 1-8.

2. juledag

1977 2. juledag (Stefanusdagen): Jer 1,17-19 er flyttet til Olsok I. Apg 6,8-15 er flyttet til andre rekke. Matt 10, 17-22 er flyttet til 2jul II og har fått med v 16 om disiplene som sauer blant ulver, kloke som slanger og troskyldige som duer. Jes 50,4-7 er flyttet til KrÅp III (vers 4-8) og 3sif II (vers 4-5). Apg 7,52-60 er flyttet til første rekke. Matt 10,32-39 om bekjennelse og etterfølgelse, er ute av tekstboken, men er delvis ivaretatt ved Matt 10,21 i andre rekke, og ved Luk 21,16 på Forf II, og ved Luk 9,26 på KrFo III og Olsok II, og ved Matt 16,24 på 4sit II.

         2011: Det er fire nye tekster: Jer 31,15-17; Salme 86,11-17; Klag 3,52-57; Fil 1,27-30. Matt 2,16-23 er hentet fra tilleggstekst Sejul. Matt 23,34-37 er hentet fra 2jul T, men domsordene i vers 38-39 er utelatt.

Romjulssøndag

1977 - Søndag etter jul: Jes 63,7-9 om Herrens velgjerninger og frelse, er tatt ut. Gal 4,4-7 er flyttet til MB I. Luk 2,25-38 er fordelt på Romj II om Anna og Romj III om Simeon. Jes 2,2-5 er flyttet til 2sia III og starter med vers 1. Kol 2,8-10 er tatt ut. Joh 1,16-18 er flyttet til 3siå III og starter med vers 15.

         2011: Det er fire nye tekster: Salme 1,1-6; 2 Mos 1,15-21; Apg 7,17-22; Jes 66,10-13. 1 Tim 3,16 er hentet fra KrÅp II. Matt 2,13-15 er hentet fra Sejul T. Rom 11,33-36 er hentet fra Treen I.

         Overlapping: Luk 2,25-35 overlapper med Luk 2,22-40 på Kyndel III. Rom 11,33-36 overlapper med Treen II.

Nyttårsaften

1977 - Nyttårsaften: Fra Salme 103,1-4.8-12, er vers 1-4 flyttet til 5siå III, og utvidet med vers 5-6 om at Herren gjør deg ung igjen som ørnen og frelser. Vers 8-12 er ikke med i tekstboken: Så langt søm øst er fra vest tar han syndene bort, men er delvis ivaretatt med Mika 7,19 på 20sit III. 1 Joh 1,5-7 er flyttet til tredje rekke. Klag 3,22-26 er flyttet til tredje rekke.

         2011: Nye tekster er Fork 3,1-2.4-7.11a og 1 Pet 1,22-25. Jeremia 29,11-14a er hentet fra 5sepå I, men er utvidet med vers 10 og 14b, slik at ordene forankres i den historiske situasjon: Frelsestiden vil først inntreffe etter bortføringen til Babylon. Matt 11,25-30 er hentet fra 22sepi II.

         Overlappinger i 2011: 1 Pet 1,22-25 overlapper med vers 18-23 på 2på II. Jer 29,10-14 leses også på 6sip I. 2 Pet 3,13a-15.17-18 overlapper med vers 8-15 på Rettf III. Matt 11,25-30 overlapper med vers 28-30 på 9sit I.

Nyttårsdag

1977 - Nyttårsdag (Jesu navnedag): Jes 43,1-3 Jeg har kalt deg ved navn, du er min er tatt ut. Apg 4,8-12 er flyttet til andre rekke. Hebr 13,5b-8 er flyttet til 13sit I, men har der vers 5-6. Vers 7-8 er ikke med: Glem ikke deres ledere … Kristus er i går og i dag den samme. 4 Mos 6,22-27 er flyttet til første rekke.

         2011: Fil 2,5-11er hentet fra Palm I. Nye tekster er Salme 72,17-19 og Rom 10,8b-13. Matt 18,19-20 er hentet fra 23sepi II.

         Overlappinger i 2011: Fil 2,5-11 leses også på Palm III. Matt 1,20b-21 overlapper med vers 18-25 på 4sia III og Jnatt A. Rom 10,8b-13 overlapper med vers 6-10 på KrHi II.

Kristi åpenbaringsdag

1977 - Kristi åpenbaringsdag: Ef 3,1-6 har fått vers 7 i tillegg. Salme 72,8-17 om kongene som kommer med gaver, er tatt ut, men teksten er delvis ivaretatt med Jes 60,1-6 som kom i stedet. 1 Tim 3, 16 er flyttet til Romj I, men vers 14-15 om hvordan en skal ferdes i Guds hus, er tatt ut. Joh 8,12 er flyttet til Kyndel III.

         2011: Jes 49, 1-6 er hentet fra 3sekråp II og har fått vers 7 i tillegg. Rom 15,4-6 er hentet fra 2sia I. Luk 2,40-52 er hentet fra en tilleggstekst på KrÅp. Jes 51,4-8 er ny tekst. 2 Kor 4,1-6 er hentet fra en tilleggstekst denne dagen og har fått vers 1-2a i tillegg. Joh 12,44-47 er hentet fra 22sepi I, og har fått vers 42-43 i tillegg.

         Ingen av tekstene overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

2. søndag i åpenbaringstiden

1977 - 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag: Kol 1,15-20 er flyttet til tredje rekke. Jes 12,1-6 er flyttet til 1sia III. Joh 1,29-34 er flyttet til tredje rekke.

2011: Apg 19,1-6 er flyttet fra StH I, og er utvidet med 18,24-28 og 19,7. 2 Mos 1,22-2,10 var tilleggstekst på 4sia. Mark 1,3-11 er ny tekst. Jes 53,6-9 var tilleggstekst på Langfredag.

Overlappinger i 2011: Kol 1,15-20 leses også på Skap II.

3. søndag i åpenbaringstiden / 27. søndag i treenighetstiden

1977 - 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag: Tre tekster er tatt ut: 2 Mos 33,18-23 om Moses som ber om å få se Herrens herlighet, er tatt ut, men en lignende fortelling har vi i 1 Kong 19,3b-13 på Sfpi III. Tit 2,11-14 om at Guds nåde oppdrar oss til et folk som med iver gjør gode gjerninger, er tatt ut, men er delvis ivaretatt ved Ef 5,1-2.8-11 på 3sif I. Jer 17,12-14 - frels meg du, så blir jeg frelst - er også tatt ut. Åp 22,16b-17 er ført videre i andre rekke, men hele vers 16 er med.

         2011: 1 Mos 1,27-31 er hentet fra 21sepi I, men har fått med vers 26. Åp 21,1-6 er hentet fra tilleggstekst på AH. Jes 55,1-3 var tilleggstekst på denne dagen. 2 Mos 3,13-15 er henter fra 22sepi I. 1 Kor 8,5-6 var tilleggstekst på 22sepi. Joh 1,16-18 er hentet fra Sejul II, men har fått med vers 15.

         Overlappinger i 2011: Jes 55,1-3 overlapper med vers 1-7 på 2sif III. Åp 22,16-17 overlapper med vers 12-17 på 6siå III.

4. søndag i åpenbaringstiden / 26. søndag i treenighetstiden     

1977 - 3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag: 2 Kong 5,1-5.9-15 er flyttet til Enh F. Rom 1,16-17 er flyttet til Såm I og 13sit III. Joh 4, 46-54 om offiseren i Kapernaum er tatt ut, men parallellen Matt 8,5-13 er lagt til 18sit II. Jes 49,1-6 er flyttet til KrÅp II og har fått med vers 7. Gal 2,19-20 om å være korsfestet med Kristus er tatt ut. Joh 4,27-42 er flyttet til 13sit III og har der vers 27-30 og 39-43.

         2011: Salme 146,1-10 er hentet fra 15sepi I. Rom 16,25-27 var tilleggstekst på 4sia. Luk 18,35-43 er hentet fra Fastel I. Jesu lidelsesvarsel og den blinde er altså delt i to tekster. 2 Mos 3,10-12;4,10-16 har hentet 3,11-12 fra 22sepi I, men er ellers ny tekst. Rom 9,20-24 er ny tekst. Joh 9,1-7.35b-38 er hentet fra 20sepi II. Ordspr 14,21-22.25.31 er ny tekst. Fil 1,20 er hentet fra 19sepi II. Luk 13,10-17 var tilleggstekst 18sepi.

         Overlapping: Fil 1,20 leses også på 17sit III, men har der vers 20-26.

5. søndag i åpenbaringstiden / 25. søndag i treenighetstiden

1977 - 4. søndag etter Kristi åpenbaringsdag: Jes 40,27-31 er flyttet til 4sip III, men har fått med vers 26. 2 Kor 1,8-11 er flyttet til andre rekke. Matt 8,23-27 hvor Jesus stiller stormen, er tatt ut, men ivaretas delvis av andre rekkes tekst, og en parallell leses på Skap III. Job 38,1-11 hvor Herren svarer Job ut av stormen, er tatt ut. 2 Tim 1,7-10 er flyttet til 17sit I, og har fått v 11-12 i tillegg.

         2011: 1 Mos 15,1-6 og Rom 4,1-8 og Mark 2,1-12 er hentet fra 20sepi I. Salme 107,23-32 var tilleggstekst på 4sekrå. Matt 14,22-33 har fått vers 34 i tillegg. Salme 103,1-6 og Joh 5,1-15 er hentet fra 15sepi II. Jak 5,13-16 er hentet fra 2sif II.

         Det er ingen tekster som overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

6. søndag i åpenbaringstiden / 24. søndag i treenighetstiden

1977 - 5. søndag etter Kristi åpenbaringsdag: Salme 37,1-7 er tatt ut: Å stole på Herren og gjøre det gode og legge sin vei i Herrens hånd. Temaene er delvis ivaretatt av første rekkes GT-tekst, og Salme 1 på Romj I, og Klag 3,26 på Nyaft III. Kol 3,12-17 er tatt ut, om å kle seg i medfølelse og kjærlighet, å tilgi og la Kristi ord få rikelig plass. Innholdet er delvis ivaretatt med Gal 3,27 på 2sit II og Same I, og Ef 4,32 på 10sit III, og Ef 5,19 på Høstt II. Matt 13,24-30 er flyttet til Såm III.

         2011: Det er tre nye tekster: Fil 1,2-6 og Salme 119,80-83 og Mark 13,21-27. Salme 126,1-6 er hentet fra 3sepå II. Joh 6,63-69 er hentet fra tilleggstekst på Skjær og 11sepi II. Kol 1,25-27 var tilleggstekst på KrÅp, men har nå vers 24-29. Luk 12,35-40 er hentet fra 2sia II. Ordspr 4,18-23 var tilleggstekst på 7sepi, og har fått vers 24-27 i tillegg. Åp 22,12-17 er hentet fra KrKo II.

         Overlapping: Salme 126,1-6 leses også på Same II. Åp 22,12-17 leses også på 3siå II.

Såmannssøndag

1977 - Såmannssøndagen: Jes 55,10-11 er utvidet til vers 8-13. 1 Kor 1,20-25 er flyttet til Fast, og har der fått versene 18-25. Hebr 4,12-13 er tatt ut: om ordet som levende og virkekraftig og skarpt, og ingenting er skjult for ham vi skal stå til regnskap for. Mark 4,26-32 er utvidet med vers 24-25.

         2011: Rom 1,16-17 er hentet fra 3seKrÅp I. 5 Mos 6,4-7 er hentet fra Treen I, og er utvidet til vers 1-9. 2 Tim 3,14-17 er hentet fra tilleggstekst på 9sepi, men har fått med 1,1-5. Matt 13,24-30 er hentet fra 5seKrÅp I.

         Overlappinger i 2011: Rom 1,16-17 leses også på 13sit III. Jer 20,7-9 overlapper med vers 7-13 på Forf I. 5 Mos 6,1-9 leses også på 8sit III.

Kristi forklarelsesdag

1977 - Kristi forklarelsesdag: 2 Mos 34,27-35 er flyttet til tredje rekke. Joh 17,1-8 er flyttet til 5sip III (vers 6-11) og KrHi III (vers 1-5) og Enh I (vers 1-11).

         2011: 5 Mos 18,15-18 var tilleggstekst på KrÅp. Mark 9,2-13 og Luk 9,28-36 er nye tekster. 2 Kor 3,12-18 er hentet fra tilleggstekst denne dagen.

         Det er ingen tekster som overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

Fastelavnssøndag

1977 - Søndag før faste (Fastelavnssøndag): Jes 52,13-15 er flyttet til tredje rekke. 1 Kor 13 er nå fordelt på Fast I med vers 1-7 og vers 7-13 på 15sit III. Luk 18,31-43 er delt opp, slik at vers 31-34 er i tredje rekke, og vers 35-43 på 4siå I. 4 Mos 21,4-9 er flyttet til 4sif II. 1 Tim 2,4-6 er flyttet til tredje rekke, men starter i vers 1 og slutter i vers 6a. 6b er tatt ut: Slik var hans vitnesbyrd da tiden var inne. Joh 12,24-33 er utvidet med vers 20-23.

         2011: Høys 8,6-7 er ny tekst, men er kjent fra nattverdliturgien om kjærligheten som er sterkere enn døden. Joh 17,20-26 er hentet fra en tilleggstekst på 6sepå. Jes 53,1-3 er hentet fra Pinseaften I, og er utvidet med vers 4-5. 1 Kor 1,20-25 er hentet fra Såm I, og er utvidet med vers 18-19.

         Overlappinger i 2011: Joh 12,20-33 overlapper med vers 12-24 på Palm I, og med vers 24-26 På Olsok I. 1 Tim 2,1-6a overlapper med vers 1-4 på 17mai II.

Askeonsdag

1977 - Askeonsdag: Jes 58,5-9a er flyttet til tredje rekke og er utvidet til vers 4-10. 1 Joh 3,4-8[-10] om å leve i synd, er tatt ut. Matt 6,16-18 er utvidet med vers 1-6.

         2011: Joel 2,12-13 var tilleggstekst på denne dagen. 1 Pet 3,18-22 var tilleggstekst på Treen, og er forlenget til 4,2. Det er fire nye tekster: Jona 3,3-10 og 2 Pet 1,5-11 og Matt 12,38-42 og Apg 13,1-4;14,22-23. Mark 2,18-20 er hentet fra 18sepi I.

         Overlappinger i 2011: Jes 58,4-10 overlapper med vers 6-10 på 1mai I.

1. Søndag i fastetiden

1977 - 1. søndag i faste: Av 2 Mos 3,8-9:3,1-19 føres ikke 3,9-19 videre på denne dagen, men 3,8-15 leses på 2sif II. Vers 16-19 er altså ute av tekstboken, ordene til kvinnen og til mannen om de nye tilstander etter syndefallet. 1 Mos 4,3-7 føres videre, men vers 1-2 tas med. Jak 1,12-15 flyttes til første rekke og utvides til vers 16.

2011: 1 Kor 10,10-13 er ny tekst. 2 Sam 12,1-10 er hentet fra tilleggstekst 12sepi. Hebr 5,7-9 var tilleggstekst på Palm. Matt 26,36-45 er hentet fra Lang I.

Overlappinger i 2011: Matt 26,36-45 er leses også på Lang I, som har 26,30-27,50.

2. Søndag i fastetiden

1977 - 2. søndag i faste: 2 Kor 6,1-10 er flyttet til tredje rekke. 1 Kong 18,21-26.36-39 om Elia på Karmel er tatt ut. Flere har fått sjokk når de har lest om nedslaktingen i vers 40. Jak 5,[13-]16-20 er flyttet til 5siå III og har der vers 13-16. Vers 17-20 om Elias bønn og om å få en synder til å vende om, er altså tatt ut.

         2011: Jak 1,2-8 er hentet fra en tilleggstekst på 24sepi. Nye tekster er 1 Mos 3,8-15 og Rom 5,17-19. Jes 55,1-7 er hentet fra Piaft I som har vers 1-3, og fra BoB II som har vers 6-7. Vers 4-5 er altså ny tekst. Luk 13,23-30 er hentet fra BoB II, men begynner nå med vers 22.

         Overlappinger i 2011: Jes 55,1-7 overlapper med vers 1-3 på 3siå II. Luk 13,22-30 leses også på 20sit I.

3. Søndag i fastetiden

1977 - 3. søndag i faste: Sak 12,10 er tatt ut: Om nådens og bønnens ånd og om ham som de har gjennomboret.

Luk 11,14-23[-28] er samlet til vers 14-28. 2 Sam 22,1-7 hvor David synger om Gud som sitt vern, er tatt ut, men er ivaretatt med Salme 116,1-14 på Skjær III. 2 Kor 12,7-10 er flyttet til tredje rekke. Luk 4,31-37 er tatt ut: Om utdrivelse av en ond ånd i synagogen. Utdrivelses-fortellinger finner vi i første og andre rekke denne dagen.

         2011: Nye tekster er 1 Sam 18,6-14 og Sak 3,1-5 og Luk 22,28-34. Job 2,1-10 og Ef 6,10-18 var tilleggstekster på 1sif. Mark 9, 17-29 var tilleggstekst på denne dagen.

         Overlappinger i 2011: Ingen.

4. Søndag i fastetiden

I den nye tekstboken er det bare satt opp fire fastesøndager. Maria budskapsdag føyes inn mellom disse fire søndagene på den søndagen som er nærmest 25. mars - ni måneder før jul - eller senest søndag før Palmesøndag de årene påsken kommer tidlig. 4. søndag i fastetiden i den nye tekstboken har soningsmotivene fra 5. søndag i faste i første og andre rekke. I tredje rekke har vi en rest etter Midtfastesøndagen, med samtalen etter et brød-under som skjedde like før påske.

1977 - 4. og 5. søndag i faste: 5 Mos 8,1-3 er flyttet til tredje rekke, men er redusert til vers 2-3. Vers 1 om å komme i hu budene og innta det lovede land, er ivaretatt med 2 Mos 20,12 på 11sit II og 5 Mos 30,17-18 på KrKo III. 1 Joh 5,11-15 er flyttet til Sfpi III med vers 6-12 og 6sip I med vers 13-15. Joh 6,1-15 om brødunderet er tatt ut, men samtalen etterpå er med i tredje rekke. Et annet brødunder er tekst på 3sip III. 2 Mos 16,11-18 om vaktler og manna i ørkenen, er tatt ut som lesetekst, men er fortellingstekst på 16sit. 1 Kor 10,1-6 om at ørkenhendelsene peker frem mot vår tid, er tatt ut. Joh 6,24-36 er flyttet til tredje rekke.

         Fra 5. søndag i faste: 3 Mos 4,13-20 om syndofferet er tatt ut. Hebr 9,11-15 er tatt ut: om at Kristi blod renser vår samvittighet og gir oss en ny pakt. Innholdet er delvis ivaretatt med 1 Pet 3,18 på Aske I (én gang for alle) og 1 Tim 2,5 på Fast III (mellommann) og 1 Kor 11,25 på Skjær III (den nye pakt i mitt blod). Joh 11,45-53 er flyttet til første rekke på 4sif.

         Overlappinger i 2011: Joh 11,45-53 overlapper med Joh 11,17-29.30-46 på 17sit I. Joh 3,11-16 overlapper med Joh 3,1-13 på 2sit III.

Maria budskapsdag

1977 - Maria budskapsdag: Rom 8,1-4 er flyttet til 11sit III som har v 1-4 og 14-18.

2011: Første og andre rekke er som før, unntatt Gal 4,4-7 som er hentet fra Sejul I. I tredje rekke er 1 Sam 1,21-28 og Apg 16,12-15 nye tekster, og Luk 1,39-45 er hentet fra MB T.

Overlappinger i 2011: Luk 1,46-55 leses også på 4sia I, og overlapper med vers 50-53 på 17mai I. 1 Sam 1,21-28 leses også på Kyndel I. Luk 1,39-45 leses også på 4sia II.

Palmesøndag

1977 - Palmesøndag: Sak 9,9-10 og Fil 2,5-11 og Joh 12,1-13 flyttes til tredje rekke. 2 Mos 12,21-28 og Joh 12,21-28 flyttes til første rekke. Hebr 2,14-18 flyttes til 4sif I, og har der vers 14-16. Vers 17-18 er altså tatt ut: Jesus ble lik sine søsken så han kunne være en barmhjertig øversteprest og sone folkets synder. Fordi han ble fristet kan han hjelpe dem som blir fristet. Dette er delvis ivaretatt ved Hebr 4,14 på 4sif I (øversteprest).

         2011: Ef 2,12-18 er hentet fra Olsok I (vers 12-14) og Pinsedag II (vers 17-18). Vers 15-16 er altså ny tekst. Jes 56,6-8 og Matt 26,6-13 er nye tekster. Rom 3,21-26 er hentet fra 12sepi I.

         Overlappinger i 2011: Ef 2,12-18 overlapper med vers 11-18 på Enh I. Joh 12,12-24 overlapper med Joh 12,20-33 på Fast II. Fil 2,5-11 leses også på Nydag I.

Skjærtorsdag

1977 - Skjærtorsdag: 2 Mos 12,3-8.11 er utvidet til vers 1 og 3-8 og 11-14. Matt 26,17-29 er utvidet til vers 17-30. Jes 53,1-5 er flyttet til Fast II. 1 Kor 11,23-26[-29] er flyttet til tredje rekke og slutter med vers 26. Joh 13,1-15 er flyttet til tredje rekke og utvidet til vers 1-17.

         2011: 1 Kor 5,7-8 var tilleggstekst på Pådag og er utvidet til vers 6b-8. Jer 31,31-34 er ny tekst. Hebr 10,19-22 var tilleggstekst på 1seKrÅp, og er utvidet til v19-25. Luk 22,14-20 var tilleggstekst denne dagen og er utvidet til vers 14-23. Salme 116,1-14 har hentet vers 1-9 frå 1sepå II og vers 12-14 fra tilleggstekst 15sepi. Vers 10-11 er altså ny tekst.

         Overlappinger i 2011: Joh 13,1-17 leses også på Enh II.

Langfredag

Det er ikke gjort endringer på de fire oppsatte tekstene.

Påskenatt / Ottesang

1977 - Påskenatt/ottesang: Kol 3,1-4 er tatt ut, om å søke det som er der oppe, og at vårt liv er skjult med Kristus i Gud. Innholdet er delvis ivaretatt med Rom 8,1 på 11sit III og Rom 8,39 på 8sit I og 2 Kor 5,17 på 2på III. 2 Mos 14,1-22 er tatt med i dagens ene rekke. Rom 6,3-8 er tatt med i dagens ene rekke, hvor det leses vers 3-11. Luk 24,1-12 er flyttet til Påskedag I, men der leses bare vers 1-9. Vers 10-12 er tatt ut: Disiplene trodde ikke kvinnene, men Peter løp ut til graven.

         2011: 1 Mos 1,1-5 er hentet fra tilleggstekst 8sepi, og 1,27-31 er hentet fra 21sepi I, og 2,1-2 er hentet fra tilleggstekst 18sepi. Vers 26 er altså ny tekst.

         Overlappinger i 2011: 1 Mos 1,1-5 leses også på Pidag I. 2 Mos 14,1-22 overlapper med 2sit I som har vers 15-22. Rom 6,3-11 overlapper med 2sit III som har vers 3-8.

Påskedag

1977 (Påskedag): Matt 28,1-8 er flyttet til andre rekke og utvidet til vers 1-10. Jes 25,8-9 er flyttet til 3sit I, og er utvidet til vers 6-9. Rom 6,9-11 er flyttet til påskenatt, og er utvidet til vers 3-11. Joh 20,1-10 er flyttet til tredje rekke.

         2011: Luk 24,1-9 er hentet fra Påskenatt/ottesang II. Jes 52,7-10 er hentet fra 4sia I. Rom 14,7-9 er hentet fra 5sepi I. 2 Mos 15,1-3 er ny tekst. Kol 2,12-15 var tilleggstekst på Treen.

         Overlappinger i 2011: Ingen.

2. påskedag

1977 - 2. påskedag: To tekster er tatt ut: Apg 10,34-43Peters Jesus-vitnesbyrd i Kornelius' hus, og Salme 16,8-11 Du overgir meg ikke til dødsriket. 2 Kor 5,14-21 er flyttet til tredje rekke, og har der vers 14-18. Vers 19-21 leses på 4sif II. Joh 20,11-18 er flyttet til tredje rekke.

         2011: Nye tekster: Apg 13,32-35, 1 Mos 45,1-15 og Jer 31,9-13. 1 Pet 1,18-21 er hentet fra 7sepi II og 3sia II, og er utvidet til vers 18-23. Luk 24,36-43 var tilleggstekst på 1sepå, og er utvidet til vers 36-45.

         Overlappinger i 2011: 1 Pet 1,18-23 overlapper med vers 22-25 på Nyaft I.

2. søndag i påsketiden

1977 - 1. søndag etter påske: 1 Kor 15,53-57 er flyttet til 2sia II og er utvidet til 50-57. Joh 20,19-31 er delt opp slik at vers 24-31 er flyttet til tredje rekke, og vers 19-23 er flyttet til Pinsedag I. Salme 116,1-9 er flyttet til Skjær III og utvidet til vers 1-14. Joh 21,1-14 er flyttet til første rekke.

         2011: Apg 1,1-5 er alternativ lesning i alle tre rekkene. Teksten er hentet fra KrHi II. Jer 31,1-6 er ny tekst. Joh 21,15-19 er hentet fra 2sepå II. Jes 45,5-8 var tilleggstekst på Treen. 1 Pet 1,3-9 var tilleggstekst på 3sepå.

         Overlappinger i 2011: Apg 1,1-5 overlapper med vers 1-11 på KrHi A.

3. søndag i påsketiden

1977 - 2. søndag etter påske: Esek 34,11-16a er utvidet til vers 11-16, så innholdet i gjeteroppgaven blir fyldigere. 1 Pet 2,21b-25 er utvidet til vers 20-25, så det er tatt med om lidelse når en gjør galt og når en gjør rett. Joh 10,11-16 er utvidet til vers 11-18, så det er tatt med at Jesus gir sitt liv frivillig. Salme 23 er flyttet til tredje rekke. Joh 21,15-19 er flyttet til 2sip II.

         2011: Esek 34,23-31 og Mark 6,30-44 er nye tekster. Joh 10,1-10 var tilleggstekst denne dagen. 1 Pet 5,1-4 var tilleggstekst på 2sepå.

Apg 3,36-41 og Apg 5,27-42 er nye tekster. Apg 3,12-21 var tilleggstekst på 1sepå, men hadde der vers 13-15.17-21.

Overlappinger i 2011: Mark 6,30-44 overlapper med vers 35-44 på Skap II.

4. søndag i påsketiden

1977 - 3. søndag etter påske: Jes 43,16-19 er flyttet til andre rekke og utvidet til vers 16-21. Hebr 13,12-16 er tatt ut: Å gå utenfor porten og bære Jesu vanære, for vi har ikke her en by som består, men lengter etter den som skal komme. Salme 126,1-6 er flyttet til 6siå I og Same II. 2 Kor 4,14-18 og Joh 14,1-11 er flyttet til tredje rekke.

         2011: Jes 54,7-10 er ny tekst. Fil 3,12-14 var tilleggstekst denne dagen. Åp 2,1-7 var tilleggstekst 1sepå. Joh 13,30-35 er hentet fra tilleggstekster, vers 30-32 på KrFo og vers 34-35 på 14sepi. Jes 40,27-31 er hentet fra 4sekrå I, og utvidet til vers 26-31.

         Apg 9,36-43 er ny tekst. Apg 9,1-9[-18] var tilleggstekst på 6sepi og er utvidet til vers 1-19. Apg 8,26-35 var tilleggstekst på Sførf, og er utvidet til vers 26-35.

         Overlappinger i 2011: Fil 3,12-14 overlapper med vers 7-14 på 12sit III. Joh 16,16-22 overlapper med vers 21-24 på 2sia III. Apg 9,1-19 leses også på 6sit III. Joh 14,1-19 overlapper med vers 1-4 på 2sia I.

5. søndag i påsketiden

1977 - 4. søndag etter påske: Ingen av tekstene er videreført på samme dag. Esek 36,26-28 er flyttet til 2sit III og utvidet til vers 25-29a. Det betyr at løftet om et nytt hjerte er utvidet med renselsen fra urenhet. Jak 1,17-21 er flyttet til Høstt III, men redusert til vers 17-18. De utelatte versene er om sinne og ondskap. Joh 16,5-15 er flyttet til 2pi I, som har vers 5-11, og Sfpi III som har vers 12-15. Jes 1,18-20 er flyttet til 23sit I, men har der vers 16-19. Vers 16-17 er ny tekst: om å vaske seg rene og lære å gjøre det gode. Vers 20 er utelatt: hvis dere er uvillige og trassige, skal dere fortæres av sverd. Dette er ordet fra Herrens munn. 1 Joh 4,10-16 er delt. Vers 10 er med på 7sit I og vers 16 er med på 1mai I. Vers 11-15 er utelatt: Har Gud elsket oss slik, skylder vi å elske hverandre. Dersom vi elsker, blir Gud i oss. Vi vet at han er i oss fordi han har gitt sin Ånd. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, blir i Gud. Joh 15,10-17 er fordelt på 15sit III med vers 9-12 og 14sit III med vers 13-17.

         2011: Hos 14,5-9 er ny tekst, så nær som vers 5 som er hentet fra tilleggstekst på 4sepi. Apg 4,32-35 er hentet fra tilleggstekst på 16sepi. Rom 11,13-20 er hentet fra tilleggstekst 11sepi. Joh 15,1-8 er hentet fra tilleggstekst på Pidag. 1 Kong 17,8-16 er hentet fra 16sepi I. Apg 2,42-47 er hentet fra Pidag II. Rom 12,1-3 og Luk 13,18-21 og 1 Kong 8,12-13.27-30 og Apg 11,1-18 er nye tekster. Ef 2,17-22 er hentet fra Pidag II. Joh 17,6-11 er hentet fra KrFo II, som hadde vers 1-8, og 6sepå II, som hadde vers 9-17.

         Overlappinger i 2011: Ef 2,17-22 overlapper med Palm I, som har vers 12-18, og Enh I, som har vers 12-18.

6. søndag i påsketiden

1977 - 5. søndag etter påske: Jer 29,11-14a er beholdt, men utvidet med vers 14b. Ef 3,14-21 er flyttet til tredje rekke. Av Joh 16,23b-28 leses vers 23b-24 på 2sia III, som har vers 21-24. Vers 25-28 er tatt ut: Det kommer en tid da jeg skal forkynne åpent for dere, og ikke i gåter. Den dagen skal dere be i mitt navn. Jeg er utgått fra Far og går til Far. Dan 6,4-12 er tatt ut som lesetekst, men vers 4-24 er fortellingstekst på 3sia. Av Rom 8,24-28 leses vers 28 på 3sit II. Vers 24-27 er altså tatt ut: I håpet er vi frelst, Ånden kommer oss til hjelp når vi ber. Matt 6,6-13 er flyttet til tredje rekke, men har der vers 7-13. Vers 6 leses på Aske I.

         2011: Det er fem nye tekster: Apg 16,25-40 og Apg 4,23-31 og 3 Joh 11 og 1 Kong 3,5-14 og Apg 12,1-17. Luk 18,1-8 var tilleggstekst på BoB. Dan 9,17-19 og Matt 7,7-12 er hentet fra tilleggstekster på BoB.

         Overlappinger i 2011: Jer 29,10-14 leses også på Nyaft II. Matt 6,7-13 overlapper med Matt 6,10 på Rettf III.

Kristi himmelfartsdag

1977 - Kristi himmelfartsdag: Dan 7,13-14 og Luk 24,46-53 er flyttet til andre rekke. Apg 2,32-36 er tatt ut: om at Jesus ble reist opp til Faderens høyre hånd, og mottok Ånden (NB!), og sitat fra Salme 110. Bare vers 36 er med på 3sip I, som har vers 36-41. Salme 110,1-4 er flyttet til første rekke som har vers 1-4. Vers 4 om Melkisedek er altså tatt ut. Det er ingen Melkisedek-tekster med i Tekstboken. Ef 1,17-23 er flyttet til tredje rekke. Apg 1,1-11 som var ført opp på evangelieplass (!) kan velges i stedet for GT-tekstene i alle tre rekker.

         2010: Ef 4,7-10 er hentet fra tilleggstekst denne dagen. Mark 16,19-20 er ny tekst. Rom 10,6-10 er nye tekster. De første seks versene i 1 Sam 2,1-9 var tilleggstekst på 17sepi. Joh 17,1-5 er hentet fra KrFo II.

         Overlappinger i 2011: Apg 1,1-11 overlapper med 2sip A som har vers 1-5. Rom 10,6-10 overlapper med Nydag III som har vers 8b-13. Luk 24,46-53 overlapper med Treen III som har vers 45-48. Joh 17,1-5 overlapper med Enh II som har vers 1-11.

Søndag før pinse

1977 - 6. søndag etter påske: Joh 15,26-16,4a er kortet ned til vers 26-27. 16,1-4a er tatt ut: At det kommer en tid da alle som slår dere i hjel, skal tro at de gjør Gud en tjeneste. Jfr Apg 9,2 på 4sip II og 6sit III og Fil 3,6. Om utvisning fra synagogene, se Joh 12,42 på KrÅp III. Sak 4,7-9 er utvidet til vers 6-9. Ef 4,1-6 er flyttet til Enh III. Joh 17,9-17 er flyttet til 5sip III som har vers 6-11 og Enh I som har vers 12-19.

         2010: Apg 1,12-14 var tilleggstekst på 6sepå. Apg 26,1-3.20-29 og Åp 21,22-27 og Apg 24,10,21 er nye tekster. Joh 3,16-21 er hentet fra Pidag I. 1 Kong 19,3b-13 er hentet fra tilleggstekster på 6sepi og Piaft. 1 Joh 5,6-12 er hentet fra tilleggstekst på 1sepå og 4sif I som hadde vers 11-15. Joh 16,12-15 er hentet fra 4sepå I som hadde vers 5-15.

         Det er ingen tekster som overlappende med andre dager i 2011.

Pinseaften

1977 - Pinseaften: Jes 55,1-3 er flyttet til 3siå II. 1 Kor 12,7-13 er flyttet til 14sit I som har vers 4-11, og

Pidag II som har vers 12-13.

         2011: 2 Mos 24,1-11 er delvis ny tekst. Vers 4-8 var tilleggstekst på Skjær. 1 Pet 2,1-5 er delvis ny tekst. Vers 4-5 var med på 6sepi II som hadde vers 4-10.

         Overlappinger i 2011: 1 Pet 2,1-5 overlapper med Treen I som har vers 4-10. Joh 7,37-39 leses også på 2pi III.

Pinsedag

1977 - Pinsedag: 1 Mos 11,1-9 og Joh 14,23 er flyttet til tredje rekke. Apg 2,1-11 kan leses som episteltekst i alle tre rekker. Joel 3,1-2 er flyttet til 2pi I. Ef 2,17-22 er flyttet til 5sip III.

         2010: 1 Mos 2,4b-9 har hentet vers 8-9 frå 1sif I. Vers 4b-7 er ny tekst. Rom 8,9-11 er hentet fra tilleggstekst på 17sepi. Joh 20,19-23 er hentet fra 1sepå I. 1 Mos 1,1-5 er hentet fra tilleggstekst på 8sepi. 1 Kor 12,12-13 er hentet fra Piaft I. Rom 5,1-5 er hentet fra tilleggstekst 4sif.

         Overlappinger i 2011: 1 Mos 2,4b-9 overlapper med 1sif I som har vers 8-9 og 3,1-8, og Same I som har vers 4b-25, og Skap II som har vers 4b-15. 1 Mos 1,1-5 overlapper med Pånatt A som har vers 1-5 og 1,26-2,2. 1 Kor 12,12-13 overlapper med Forf III som har vers 12-27.

2. pinsedag

1977 - 2. pinsedag: Jes 44,2-6 er flyttet til andre rekke, men vers 2 og 6 er tatt ut: om Skaperen som har hjulpet deg fra mors liv (ivaretatt med Salme 22,10-11 på 4sit III), han er den første og den siste (ivaretatt med Åp 21,8 på 3siå I, og Åp 22,13 på 6siå III), og foruten ham er det ingen Gud. Apg 10,42-48a er utvidet til vers 34-48. Joh 3,16-21 er flyttet til Sfpi II. Esek 11,19-20 er tatt ut: Et nytt hjerte og en ny ånd, så de følger mine forskrifter. Ivaretatt med Esek 36,26-27 på 2sit III, og Jer 31,33 på Skjær II. Apg 2,42-47 er flyttet til 5sip II.

         2010: Joel 3,1-2 er flyttet fra Pidag II. Joh 16,5-11 er hentet fra 4sepå I. Apg 11,19-26 er ny tekst. Til 2 Mos 17,1-7 er vers 1-6 hentet fra tilleggstekst på 2sekrå. Til Apg 15,1-11 er vers 6-11 hentet fra tilleggstekst på 2pi. Joh 7,37-39 er hentet fra Piaft I.

         Overlappinger i 2011: Joh 7,37-39 leses også på Piaft A.

Treenighetssøndag

1977 - Treenighetssøndag: 5 Mos 6,4-7 er utvidet til vers 1-9. Rom 11,33-36 er flyttet til andre rekke. Joh 3,1-15 er flyttet til 2sit III som har vers 1-13, og 4sif II som har vers 11-16. Jes 6,1-8 er flyttet til tredje rekke. Titus 3,4-7 er flyttet til 2sit I. Matt 28,16-20 er flyttet til første rekke.

         2011: 1 Pet 2,4-10 er hentet fra 6sepi II. 1 Mos 18,1-8 er ny tekst. Luk 10,21-24 var tilleggstekst på 22sepi. Apg 17,22-34 er hentet fra 22sepi I, som hadde vers 22-32. Vers 33-34 er altså ny tekst. Luk 24,45-48 er hentet fra KrHi II som hadde vers 46-53. Vers 45 er altså ny tekst.

         Overlappinger i 2011: 5 Mos 6,1-9 leses også Såm III. Rom 11,31-36 leses også på Romj III. Apg 17,22-34 overlapper med 17mai I som har vers 22-25 og 26-31. Luk 24,22-34 overlapper med KrHi II som har vers 46-53.

2. søndag i treenighetstiden

1977: Dagen har ikke en markert parallell i 1977.

         2011: 2 Mos 14,15-22 er hentet fra Pånatt I og II som hadde vers 1-22. Tit 3,4-7 er hentet fra Treen II. Matt 3,11-12 er hentet fra BoB I som hadde vers 7-12. Salme 67,2-6 er hentet fra Høstt I som hadde vers 2-8. Gal 3,23-29 er hentet fra tilleggstekst på Nydag, som hadde vers 24-29. Joh 3,26-30 er hentet fra 4sia II. Esek 36,25-29a er hentet fra 4sepå I som hadde vers 26-28. Vers 25 og 29a er altså ny tekst. Rom 6,3-8 er hentet fra Pånatt II som hadde vers 9-11. Joh 3,1-13 er hentet fra Treen I som hadde vers 1-15.

         Overlappinger i 2011: 2 Mos 14,15-22 overlapper med Pånatt A som har vers 1-22. Gal 3,23-29 overlapper med Same I som har vers 26-29. Matt 3,11-12 har parallell i Luk 3,16-17 på 3sia II. Rom 6,3-8 overlapper med Pånatt A som har vers 3-11. Joh 3,1-13 overlapper med 4sif II som har vers 11-16.

3. søndag i treenighetstiden

1977 - 3. søndag etter pinse: Jes 25,6-7 er utvidet til vers 6-9. Vers 8-9 er hentet fra Pådag II. Luk 14,16-24 er utvidet til vers 15-24. Vers 15 er altså ny tekst. 5 Mos 7,6-8 er tatt ut: Gud utvalgte ikke jødefolket til eiendomsfolk fordi det var stort, men fordi han elsket dere. 1 Kor 1,26-31 er flyttet til 7sit III. Luk 19,1-10 er flyttet til 7sit II.

         2011: Jes 50,4-5 er hentet fra 2pi som hadde vers 4-7. Vers 6-7 er altså tatt ut: Jeg gjemte ikke ansiktet for den som hånte meg. Rom 8,28-30 er delvis ny tekst. Vers 28 var med på 5sepå II. Joh 1,35-51 er ny tekst. 1 Sam 1,9-18 er ny tekst. 1 Joh 3,1-3 er ny tekst. Vers 1-2 var tilleggstekst på 2sia. Mark 10,13-16 er hentet fra 21sepi II.

         Overlappinger i 2011: Det er ingen tekster som overlapper med andre kirkeårsdager.

4. søndag i treenighetstiden

1977 - 7. søndag etter pinse: 5 Mos 30,11-16 er tatt ut: Budene er ikke for vanskelige for deg. Ordet er deg ganske nær, jeg har lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde (Ivaretatt med 1 Joh 5,3 på 2sip II, og Rom 10,8 på KrHi II, og 5 Mos 30,19 på KrKo III.)

. Fil 3,3b-11 er flyttet til 12sit III som har vers 7-14. Vers 3b-6 er tatt ut: Paulus var så brennende i sin iver at han forfulgte kirken. Se Apg 9,2 på 4sip II og 6sit III, Apg 16,2. Matt 5,20-24[-26] er flyttet til 18sit I, som har vers 20-26. 1 Pet 1,15-21 er flyttet til Nyaft I som har vers 18-23. Vers 15-17 er tatt ut: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Når dere påkaller Gud som dømmer etter gjerninger uten å gjøre forskjell (ivaretatt med Rom 2,11 på 20sit I), må dere leve i frykt (2 Pet 1,6 på Aske II) mens dere ennå er her som fremmede (Hebr 11,13 på AH III).

         2011: 1 Mos 25,27-34 og 1 Kor 9,24-27 og Salme 22,8-12 og 1 Tess 2,5-13 er nye tekster. Mark 10,17-27 er hentet fra 19sepi II. Ef 2,1-10 er hentet fra 4sepi I. Matt 9,35-38 var tilleggstekst på denne dagen.

         Overlappinger i 2011: Det er ingen tekster som overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

5. søndag i treenighetstiden

1977 - 9. søndag etter pinse: Mika 3,5-7 er tatt ut: Det skal komme en natt uten syner over profeter som fører folket på villspor, som forkynner fred og lykke bare de får noe å tygge på.

Gal 1,6-9 er flyttet til tredje rekke. Jer 23,16-24 og 1 Joh 4,1-6 er flyttet til første rekke.

         2011: Ordspr 7,1-3 er ny tekst. 1 Kor 3,10-18 er hentet fra 10sepi I, som hadde vers 10-17. Vers 18 er ny tekst. Jer 6,16-19 er hentet fra 18sepi II som hadde vers 16-20. Matt 18,12-18 er hentet fra 23sepi II som hadde vers 15-20.

         Overlappinger i 2011: Det er ingen tekster som overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden

1977 - 6. søndag etter pinse: 1 Mos 12,1-4a er utvidet til vers 1-4. 1 Tim 1,12-17 er tatt ut: Jeg takker ham som gjorde meg sterk, han frelste meg, den største av syndere (delvis ivaretatt med 1 Kor 15,9 på Pådag I), til forbilde for dem som senere kommer til tro. 1 Pet 2,4-10 er flyttet til Treen I.

         2011: Rom 1,1-7 og Jes 66,18-19 og Mark 3,13-19 er nye tekster. Apg 20,24-32 var tilleggstekst på 9sepi. Apg 9,1-19 er hentet fra tilleggstekst denne dagen.

         Overlappinger i 2011: Apg 9,1-19 leses også på 4sip II.

7. søndag i treenighetstiden

1977 - 4. søndag etter pinse: Mika 7,18-19 er flyttet til 20sit III. Ef 2,1-10 er flyttet til 4sit II. Jes 65,1-2 er flyttet til 11sit I som har Jes 64,6b-65,2. 1 Pet 5,5b-11 er flyttet til Forf I som har vers 7-11. Vers 5b-6 er tatt ut: Gud står de stolte imot, ydmyk dere under Guds mektige hånd. (Ivaretatt med Joh 3,30 på 2sit II.) Luk 15,11-32 er flyttet til 20sit III.

         2011: 1 Mos 16,1-13 og 1 Tim 6,17-19 og Mark 5,25-34 er nye tekster. Parallellen til Mark 5,25-34 i Matt 9,20-22 var tilleggstekst på 17sepi. 1 Joh 4,7-10 er hentet fra 14sepi I. Ordspr 30,7-9 var tilleggstekst på 2sepi. Luk 19,1-10 er hentet fra 3sepi II. Salme 8,2-10 er hentet fra tilleggstekst på 10sepi. 1 Kor 1,26-31 er hentet fra 3sepi II.

         Overlappinger i 2011: Det er ingen tekster som overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

8. søndag i treenighetstiden

1977 - 19. søndag etter pinse: Salme 73,23-28 er flyttet til 23sit III. 1 Kor 1,4-9 er tatt ut: Dere mangler ikke noen nådegave, mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Mark 12,28-34 er videreført på 8sit III. 2 Mos 20,1-8.12-17 er flyttet til 11sit II som har vers 1-17. Vers 9-11 er ny tekst. Fil 1,20-26 er flyttet til 17sit III. Mark 10,17-27 er flyttet til 4sit I.

         2011: 2 Mos 32,1-4.30-35 er hentet fra tilleggstekst på 16sepi. 1 Joh 2,15-17 er hentet fra tilleggstekst på 19sepi. Matt 6,19-24 var tilleggstekst på 16sepi. 2 Mos 36,2-7 og 2 Kor 8,9-15 og Jos 22,1-6 er nye tekster. Mark 12,37b-44 er hentet fra 24sepi II som hadde vers 41-44. Vers 37b-40 er ny tekst. Fil 1,9-11 er hentet fra 23sepi I som hadde vers 6-11. Mark 12,28-34 er videreført fra 19sit I.

         Overlappinger i 2011: Fil 1,9-11 leses også på 15sit I.

9. søndag i treenighetstiden

1977 - 5. søndag etter pinse: 1 Mos 4,8-15 er flyttet til tredje rekke. Rom 14,7-13 er flyttet til tredje rekke som har 10-13. Men vers 7-9 er flyttet til Pådag II. Matt 7,1-5 er tatt ut, men er ivaretatt med Luk 6,36-42 i tredje rekke. Sak 7,8-12a er tatt ut: Fell rettferdige dommer, vis godhet mot din bror, dere skal ikke undertrykke enker og fremmede (Ivaretatt med Salme 146,9 på 4siå I). Men de nektet å høre (Ivaretatt med Jes 65,2 på 11sit I). Rom 2,1-4 er flyttet til 20sit I som har vers 1-11.

         2011: Hos 6,1-3 er flyttet fra 17sepi I. Rom 8,31-39 er flyttet fra 22sepi II. Matt 11,28-30 er hentet fra 22sepi II. Salme 145,9-16 er hentet fra tilleggstekst på Høstt. 1 Kor 4,3-5 er hentet fra 3sia I som hadde vers 1-5. Luk 6,36-42 er flyttet fra 1mai I som hadde vers 36-38. 39-42 er ny tekst.

         Overlappinger i 2011: Matt 11,28-30 overlapper med Nyaft III som har vers 25-30.

10. søndag i treenighetstiden

1977 - 23. søndag etter pinse: 1 Mos 50,15-21 er flyttet til andre rekke og utvidet til vers 14-21. Fil 1,6-11 er flyttet til 6siå I som har vers 2-6, og til 8sit III som har vers 9-11. Vers 7-8 er tatt ut: Jeg bærer dere i mitt hjerte og lengter etter dere med Jesu sinnelag. Matt 18,21-35 er flyttet til andre rekke. Esek 33,7-11 er tatt ut: Hvis du ikke advarer en ugudelig, skal han dø, men jeg krever deg til ansvar for hans død (Delvis ivaretatt med Matt 18,15-18 på 5sit III). Ef 4,30-32 er flyttet til tredje rekke og utvidet til vers 29-32. Matt 18,15-20 er flyttet til 5sit III som har vers 12-18, og Nydag III som har vers 19-20.

         2011: Salme 32,1-11 er hentet fra 12sepi II som hadde vers 1-5. Vers 6-11 er ny tekst. 1 Pet 3,8-13 og Luk 5,27-32 og 1 Mos 33,1-11 er nye tekster. 2 Kor 13,11-13 og Mark 11,25-26 er hentet fra tilleggstekster denne dagen.

         Overlappinger i 2011: 1 Mos 50,14-21 leses også på Enh III.

11. søndag i treenighetstiden

1977 - 11. søndag etter pinse: Jer 18,1-10 er flyttet til 20sit I. Rom 9,1-5;10,1-4 er videreført i første rekke, men med 9,2-5 og 10,1-4. Rom 9,1 er tatt ut: Det jeg nå sier, er sannhet; jeg lyver ikke! For jeg taler i troen på Kristus, og min egen samvittighet bekrefter det i Den Hellige Ånd. Luk 19,41-48 er tatt ut: Jesus gråter over Jerusalem (Ivaretatt med Matt 23,37-39 i første rekke.) og rydder tempelet (Ivaretatt med Matt 21,10-13 på 1sia III). Jes 5,1-7 er tatt ut: Sangen om Herrens vingård. Rom 11,25-32 er tatt ut: Om Israels frafall. Gud angrer ikke sin nådegave. Joh 6,66-69 er flyttet til 6siå I, som har vers 63-69.

1977 - 18. søndag etter pinse: Jes 1,12-17 er flyttet til 23sit I som har vers 16-19. Rom 14,1-8 er flyttet til Pådag II som har vers 7-9. Vers 1-6 er tatt ut: Ta imot dem som er svake i troen. Én har tro til å spise alt, og én holder en dag for å være viktigere enn den andre. Mark 2,18-28 er videreført i andre rekke, men med vers 23-28. Vers 18-20 er flyttet til Aske III. Vers 21-22 er tatt ut: Jesus gikk inn i synagogen i Kapernaum. De var slått over hans lære. Jer 6,16-20 er flyttet til 5sit III som har vers 16-19. Vers 20 er tatt ut: Hva skal jeg med røkelse fra Saba? Brennofrene vil jeg ikke ha. Gal 5,1-6 er videreført i andre rekke. Joh 8,31-36 er videreført i tredje rekke.

         2011: Jes 64,6b-65,2 og 1 Mos 21,9-13 er nye tekster. Matt 23,37-39 er hentet fra tilleggstekst 2jul som hadde vers 34-39. 2 Mos 20,1-17 er hentet fra 19sepi II som hadde vers 1-8.12-17. Vers 9-11 er ny tekst. Rom 8,1-4.14-18 er hentet fra MB I som hadde vers 1-4, og fra tilleggstekst på 4sepi som hadde vers 12-17, og fra 17sepi II som hadde vers 18-23.

         Overlappinger i 2011: Det er ingen tekster som overlapper med andre kirkeårsdager.

12. søndag i treenighetstiden

1977 - 8. søndag etter pinse: Salme 147,1-11 er tatt ut: Herren samler Israels spredte folk (Ivaretatt med Jer 29,14 på Nyaft II og 6sip I), han leger dem som har et knust hjerte (Ivaretatt med Jes 61,1 på 1sia II), og gir ravnunger føde (Ivaretatt med Salme 145,9-16 på 9sit II.), han dekker himmelen med skyer (Ivaretatt med Matt 5,45 på 15sit I). 2 Kor 9,8-12 er tatt ut: Dere skal ha rikelig av alt så dere kan gi, dette er en gudstjeneste (Delvis ivaretatt med 2 Kor 9,1-8 i andre rekke på denne dagen.). Mark 8,1-9 er tatt ut: Jesus metter fire tusen med sju brød (Ivaretatt med lignende beretning i Mark 6,30-44 på 3sip III.). Jes 49,13-16 er videreført i andre rekke. 2 Tess 3,6-12 er tatt ut: Trekk dere tilbake fra dem som lever et uordentlig liv. Den som ikke arbeider, skal heller ikke spise. Matt 10,28-31 er flyttet til Skap I som har vers 29-31. Vers 28 er tatt ut: Frykt ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.

         2011: Neh 9,19-21og Luk 8,1-3 og 4 Mos 13,17-27 er nye tekster. Hebr 13,5-6 er hentet fra Nydag II som hadde vers 5b-8. Matt 6,24-34 er flyttet fra 16sepi I. Jes 49,13-16 er flyttet fra 8sepi II. 2 Kor 9,1-8 er hentet fra Høstt II som hadde vers 6-10. Vers 1-5 er ny tekst. Rom 1,16-17 er flyttet fra 3sekrå I. Joh 4,27-30.39-43 er hentet fra 3sekrå II som hadde vers 27-42. Vers 43 er ny tekst.

         Overlappinger i 2011: Rom 1,16-17 leses også på Såm I.

13. søndag i treenighetstiden

1977 - 10. søndag etter pinse: Ordspr 2,1-6 er tatt ut: Herren gir visdom (Ivaretatt med Ordsp 8,1-2 på Juled A og Job 28,28 på KrKo II). 1 Kor 3,10-17 er flyttet til 5sit II som har vers 10-18. Vers 18 er ny tekst. Jes 10,1-3 er tatt ut: Ve dere som gir urettferdige påbud og tar fra de vergeløse. Hva vil dere gjøre på regnskapsdagen? (Ivaretatt med Amos 5,11-15 på Rettf II, og Amos 8,4-7 på 1mai II.). Apg 20,17-24 er flyttet til Olsok III. Luk 12,42-48 er utvidet til vers 41-48. Vers 41 er ny tekst. Dette er et nøkkelvers til å forstå teksten, som var utelatt mellom Luk 12,35-40 på 2sia II og Luk 12,42-48 på 10sepi II.

         2011: Salme 92,2-6.14-16 og 1 Kor 12,4-11 og 2 Krøn 1,7-12 og 2 Mos 18,13-24 og Apg 6,1-7 er nye tekster. Ef 4,11-16 er hentet fra tilleggstekst på KrHi. Joh 15,13-17 er hentet fra 4sepå II som hadde vers 10-17.

         Overlappinger i 2011: Ingen tekster overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden

1977 - Vingårdssøndag: Jer 9,23-24 er videreført i tredje rekke denne dagen. 1 Kor 9,24-27 er flyttet til 4sit I. Matt 20,1-16 er videreført i første rekke denne dagen. 5 Mos 8,7.11-18 og 1 Kor 3,4-11 og Luk 17,7-10 er videreført i andre rekke denne dagen.

         2011: Jes 27,2-6 og 1 Kor 1,1-3 er nye tekster. Fil 3,7-14 er hentet fra 7sepi I og tilleggstekst 3sepå. Matt 19,27-30 var tilleggstekst på Ving.

         Overlappinger i 2011: 5 Mos 8,7.11-18 overlapper med vers 11-14 på 17mai III. Fil 3,7-14 overlapper med vers 12-14 på 4sip I.

15. søndag i treenighetstiden

1977 - 16. søndag etter pinse: 1 Kong 17,8-16 er flyttet til 5sip II. Gal 5,25-6,5 er flyttet til 18sit I som har vers 16-26. Gal 6,1-5 er tatt ut: Vis til rette den som blir grepet i feiltrinn (Ivaretatt med Matt 18,15-17 på 5sit III.) , bær hverandres byrder, enhver skal bære sin egen byrde. Matt 6,24-34 er flyttet til 13sit I. 5 Mos 4,29-31 er tatt ut: Dersom du søker Herren av hele ditt hjerte, skal du finne ham (Ivaretatt med Klag 3,25 på Nyaft III). Han slipper deg ikke (Ivaretatt med  Hebr 13,5 på 13sit I.). Fil 4,10-13 er videreført på 15sit II, som er utvidet til vers 10-14. Luk 10,38-42 er videreført på 15sit II.

         2011: Mika 6,6-8 er hentet fra 1mai II som hadde bare vers 8. Vers 6-7 er ny tekst. Fil 1,9-11 er hentet fra 23sepi I som hadde vers 6-11. Matt 5,38-48 er hentet fra 14sepi II som hadde vers 43-48. Vers 38-42 var tilleggstekst på 14sepi. 2 Mos 19,1-6 er ny tekst. Vers 3-6 var tilleggstekst på 20sepi. Rut 1,7-11.16-19a er ny tekst. 1 Kor 13,7-13 er hentet fra Fastel I. Joh 15,9-12 er delvis ny tekst. Vers 1-11 var tilleggstekst på Pidag, og vers 10-17 er hentet fra 4sepå II.

         Overlappinger i 2011: Fil 1,9-11 leses også på 8sit III.

16. søndag i treenighetstiden

1977 - 13. søndag etter pinse: 1 Sam 3,1-10 er flyttet til 18sit III som har vers 1-11. 2 Kor 3,4-6 er tatt ut: Tjenere for en ny pakt. Mark 7,31-37 er videreført på 15sit II. Salme 40,2-6 er videreført på 16sit I. Jak 3,8-12 er flyttet til 22sit II som har vers 7-12. Matt 12,33-37 er flyttet til 22sit II.

    2011: Rom 8,19-23 er hentet fra 17sepi II som hadde vers 18-23. Salme 13,2-6 er ny tekst. 1 Pet 4,12-19 er ny tekst. Matt 5,10-12 er hentet fra AH I. Ordspr 9,1-5 er hentet fra tilleggstekst på 3sepi. 1 Kor 1,18-25 er hentet fra Såm I som hadde vers 20-25. Vers 18-19 er ny tekst. Matt 11,16-19 er hentet fra 3sia II som hadde vers 11-19. Vers 11-14 leses på Jonsok II. Vers 15 er tatt ut: Den som har ører, hør! (Ivaretatt i Luk 8,8 på Såm I.)

         Overlappinger i 2011: Matt 5,10-12 leses også på Forf III, og overlapper med vers 1-12 på AH I.

17. søndag i treenighetstiden

1977 - 17. søndag etter pinse: Hos 6,1-3 er flyttet til 9sit I. 2 Tim 1,9-12a er utvidet til vers 7-12 og videreført på 17sit II. Vers 7-10 var tekst på 4sekrå II. Joh 11,17-27.37-44 er utvidet til vers 17-29 og 30-46, og videreført på 17sit I. Denne teksten er delt i to, slik at en kan velge å lese en av dem eller begge to. Vers 45-46 var med i teksten på 5sif I. Vers 28-29 er ny tekst. Job 19,25-27 er utvidet til vers 21-27 og videreført på 17sit I. Vers 21-24 er ny tekst. Rom 8,18-23 er flyttet til 16sit I og Skap II som har vers 19-23. Vers 18 er med i teksten på 11sit III. Luk 7,11-17 er videreført på 17sit II.

         2011: 1 Kong 17,17-24 og Esek 37,1-5 og 10-14 og Mark 5,35-43 er nye tekster. 1 Kor 15,35-45 er hentet fra 25sepi II som hadde vers 42-49. Vers 35-41 er ny tekst. Fil 1,20-26 er hentet fra 19sepi II.

         Overlappinger i 2011: Joh 11,17-29 og 30-46 overlapper med Joh 11,1-5.33-38 på Minne II, og med Joh 11,19-27 på Minne III, og med Joh 11,45-53 på 4sif I. Fil 1,20-26 overlapper med Fil 1,20 på 4siå III.

18. søndag i treenighetstiden

NY ooo

19. søndag i treenighetstiden

1977 - 12. søndag etter pinse: Jes 2,12-17 er tatt ut: Herren har fastsatt en dag til dom over alt stolt og hovmodig (Delvis ivaretatt med 1 Mos 11,1-9 på Pidag A). Rom 3,21-26 er flyttet til Palm II. Luk 18,9-14 er flyttet til 20sit II. Salme 32,1-5 er flyttet 10sit I og utvidet til vers 1-11.

1 Joh 1,8-2,2 er flyttet til 20sit II. Matt 21,28-31 er tatt ut: Den ene sønnen sa nei, men angret og gikk. Den andre sa ja og gikk ikke.

         2011: Salme 36,6-11 er nye tekster. Gal 5,16-26 er flyttet fra BoB som hadde vers 16-24. Vers 25-26 er ny tekst. Matt 5,20-26 er hentet fra 7sepi I. 5 Mos 30,11-15 er flyttet fra 7sepi I som hadde vers 11-16. Vers 16 er tatt ut: Hvis du holder Herrens bud, skal du leve og velsignes i landet (Ivaretatt med Salme 103,17-18 på Nydag II, og Jes 1,19 på 23sit I.). Rom 2,13-16 er hentet fra tilleggstekst på Ving. Joh 7,14-17 er hentet fra tilleggstekst på 17mai. 1 Sam 3,1-11 er hentet fra 13sepi I som hadde vers 1-10. Vers 11 er ny tekst. 1 Kor 9,19-23 var tilleggstekst på 14sepi. Luk 9,57-62 var tilleggstekst på 12sepi.

         Overlappinger i 2011: Ingen tekster overlapper med tekster på andre søndager.

20. søndag i treenighetstiden

1977 - 21. søndag etter pinse: 1 Mos 1,27-31 er flyttet til 3siå I, og utvidet til vers 26-31. Vers 26 er ny tekst. 1 Kor 7,29-35 er tatt ut: Det er bare kort tid igjen. Fra nå av skal gifte være som ugifte. Mark 10,2-9 er videreført på 19sit II. 1 Mos 2,18-24 er videreført på 19sit II som har vers 18-25. Vers 25 er ny tekst. Ef 5,25-32 er videreført på 19sit som har vers 31-33. Vers 25-30 er tatt ut: Dere menn skal elske konene deres, som Kristus elsket kirken og gav seg selv for den. Vers 33 er ny tekst. Mark 10,13-16 er flyttet til 3sit III.

         2011: 1 Sam 18,1-4 og Hebr 13,1-3 og Joh 11,1-5 og Rut 2,8-11er nye tekster. 1 Mos 2,18-25 er videreført fra 17sepi II. Ef 5,31-33 er hentet fra 21sepi II som hadde vers 25-32. Vers 33 er ny tekst. Mark 10,2-9 er hentet fra 21sepi I. Ef 6,1-4 er hentet fra tilleggstekst 21sepi. Matt 18,1-11 er hentet fra tilleggstekst på 21sepi.

         Overlappinger i 2011: Joh 11,1-5 leses overlapper med vers 1-5.33-38 på Minne II. Matt 18,1-11 overlapper med vers 1-6.10-11 på Mikkel I.

21. søndag i treenighetstiden

1977 - 2. søndag etter pinse: 5 Mos 15,7-8.10-11 og 1 Joh 3,13-18 og Luk 16,19-31 er videreført på 21sit II.

Fork 12,1-7 er tatt ut: Tenk på din skaper mens du er ung, før det lir mot de år da du må si: "Jeg har ikke glede av dem." 1 Tim 6,6-12 og Luk 12,13-21 er videreført på 21sit III.

1977 - 24. søndag etter pinse: Amos 8,4-7 er flyttet til 1mai II. 1 Tim 2,1-6a er flyttet til Fast III. Matt 22,15-22 er videreført på 21sit I som har vers 15-22, og 17mai II som har vers 17-22. Jer 29,4-7 er videreført på 21sit I. Rom 13,7-8 er delt, slik at vers 7 er videreført på 21sit I og vers 8 er tatt ut: Bli ingen annet skyldig enn å elske hverandre. Den som elsker sin neste har oppfylt loven (Ivaretatt med Jak 2,8 på 22sit III og 1mai II.). Mark 12,41-44 er flyttet til 8sit II, som har vers 37b-44. 37b-40 er ny tekst.

         2011: Jer 29,4-7 er videreført fra 24sepi II. Rom 13,1-7 er hentet fra tilleggstekst 24sepi som hadde vers 1-5, og vers 7 videreført fra 24sepi II som hadde vers 7-8. Vers 6 er ny tekst. Vers 8 er tatt ut: Bli ingen annet skyldig enn å elske hverandre. Den som elsker sin neste har oppfylt loven (Ivaretatt med Jak 2,8 på 22sit III og 1mai II.). Matt 22,15-22 er hentet fra 24sepi I. 5 Mos 15,7-8.10-11 og 1 Joh 3,16-18 og Luk 16,19-31 er videreført fra 2sepi I. Fork 5,9-14 er ny tekst. 1 Tim 6,6-12 og Luk 12,13-21 er videreført fra 2sepi II.

         Overlappinger i 2011: Matt 22,15-22 overlapper med 17mai II som har vers 17-22. 1 Tim 6,6-12 leses også på Skap I. Luk 12,13-21 leses også på Høst I.

22. søndag i treenighetstiden

1977 - 14. søndag etter pinse: 3 Mos 19,16-18 er flyttet til 22sit III og utvidet til vers 1-2.16-18.33-34. Vers 1-2 og 33-34 er ny tekst. 1 Joh 4,7-10 er flyttet til 7sit I. Luk 10,25-37 er flyttet til 22sit III. 5 Mos 10,17-21 er tatt ut: Herren elsker farløse, enker og innflyttere (Ivaretatt med Salme 146,9-10 på 4siå I, og 2 Mos 20,10 på 11sit II, og Jes 1,17 på 23sit I.). Rom 13,8-10 er tatt ut: Alle er under syndens makt, det er ikke én som er rettferdig (Ivaretatt med Rom 3,23 på Palm II.). Matt 5,43-48 er flyttet til 15sit II som har vers 38-48. Vers 38-42 var tilleggstekst på 14sepi.

         2011: Fork 4,17-5,6 og Ordsp 6,20-23a er nye tekster. Jak 3,7-12 er hentet fra 13sepi II som hadde vers 8-12. Vers 7 er ny tekst. Matt 12,33-37 er hentet fra 13sepi II.

Fil 2,1-4 var tilleggstekst på 7sepi. Joh 12,35-36 er hentet fra 17mai II. 3 Mos 19,1-2.16-18.33-34 er videreført fra 14sepi I som hadde vers 16-18. Vers 1-2.33-34 er ny tekst. Jak 2,1-9 var tilleggstekst på 24sepi. Luk 10,25-37 er videreført fra 14sepi I.

         Overlappinger i 2011: Jak 2,1-9 leses også på 1mai II.

23. søndag i treenighetstiden

1977 - 25. søndag etter pinse: Esek 37,1-5.10-14 er flyttet til 17sit III. 2 Kor 5,1-10 er videreført på 23sit II som har vers 4-10. Vers 1-3 er tatt ut: Om vårt jordiske telt rives ned, har vi i himmelen en bygning av Gud. Vi vil ikke bli avkledd, men overkledd. Joh 5,24-29 er overført til 23sit II. Dan 12,1-3 er tatt ut: Mikael skal komme (Se Åp 12,7 på Mikkel II.). De som har ført mange til rettferd, skal skinne som stjernene.  1 Kor 15,42-49 er flyttet til 17sit II som har vers 35-45. Vers 46-49 er tatt ut: Det første menneske var dannet av jorden, det andre er fra himmelen. Likesom vi har båret den jordiskes bilde, skal vi bære den himmelskes bilde (Ivaretatt med 1 Joh 3,2 på 3sit III). Joh 6,37-40 er flyttet til Minne I.

         2011: Jes 1,16-19 er hentet fra 18sepi I (vers 16-17) og 4sepå II (vers 18-19). 2 Tess 1,10b-12 og Mark 10,28-31og Matt 24,35-44 er nye tekster. Salme 73,23-28 er hentet fra 19sepi I. 2 Kor 5,4-10 og Joh 5,24-29 er hentet fra 25sepi I. Jes 51,11-16 er hentet fra Sist II som hadde vers 11-15. Vers 16 er ny tekst. 1 Tess 4,13-18 var tilleggstekst på 16sepi.

         Overlappinger i 2011: Det er ingen tekster som overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

 

24. søndag i treenighetstiden - bruk tekstene på 6. søndag i åpenbaringstiden

 

25. søndag i treenighetstiden - bruk tekstene på 5. søndag i åpenbaringstiden

 

26. søndag i treenighetstiden - bruk tekstene på 4. søndag i åpenbaringstiden

 

27. søndag i treenighetstiden - bruk tekstene på 3. søndag i åpenbaringstiden

 

Domssøndag / Kristi kongedag

1977 - Siste søndag i kirkeåret (Domssøndag): Jes 65,17-19 er flyttet til 2sia II. Åp 20,11-13 og Matt 25,31-46 er videreført på KrKo I. Jes 51,11-15 er flyttet til 23sit III, og utvidet til vers 11-16. Vers 16 er ny tekst. Åp 22,12-17 er flyttet til 6siå III. Matt 25,1-13 er videreført på KrKo II.

1977 - 26. søndag etter pinse: Amos 4,6-8.12-13 er tatt ut: Jeg holdt regnet tilbake, likevel vendte dere ikke om. Gjør deg klar til å møte din Gud (Delvis ivaretatt med Luk 12,20 på 21sit III og Høstt I.). 1 Tess 5,1-5 er tatt ut: Herrens dag kommer som en tyv (Ivaretatt med Luk 12,39 på 6siå II.). Dere er lysets barn (Ivaretatt med Ef 5,8 på 3sif I og Rettf II.), så dagen skal ikke overrumple dere. Luk 17,20-30 er tatt ut: Guds rike er iblant dere. Likesom lynet lyser skal Menneskesønnens komme være. Som i Noahs dager (Ivaretatt med Matt 24,37-41 på 23sit III.).

1977 - 27. søndag etter pinse: Salme 98,1-9 er tatt ut: Syng en ny sang for Herren (Ivaretatt med Salme 40,4 på 16sit I.). Herren har gjort sin frelse kjent og vist sin rettferd for folkene (Ivaretatt med Jes 42,1 på 2siå I). Havet skal bruse og elvene klappe i hendene (Ivaretatt med Jes 55,12 på Såm I.). 1 Kor 15,24-28 er videreført på Sist III som har vers 22-28. Vers 22-23 er ny tekst. Matt 13,31-33 er tatt ut: Lignelsene om sennepsfrøet og surdeigen (Ivaretatt med Luk 13,18-21 på 5sip II.).

         2011: Jes 57,14-16 er hentet fra tilleggstekst på 12sepi. Vers 16 er ny tekst. Åp 20,11-13 og Matt 25,31-46 er videreført fra Sist I. Job 28,20-28 er ny tekst. Kol 1,9-14 var tilleggstekst på 2på. Matt 25,1-13 er videreført fra Sist II. 5 Mos 30,15-20 er hentet fra 7sepi I som hadde vers 11-16, og 17mai II som hadde vers 19-20a. Vers 17-18 og 20b er ny tekst. 1 Kor 15,22-28 er hentet fra 27sepi I som hadde vers 24-28. vers 22-23 er hentet fra tilleggstekst Pådag. Joh 9,39-41 er ny tekst.

         Overlappinger i 2011: Matt 25,31-46 overlapper med vers 31-40 på Rettf I. 5 Mos 30,15-20 overlapper med vers 19-20a på Olsok II.

Lysmesse

1977: Dagen er ny i 2011.

    2011: Jes 42,5-6 er ny tekst. 2 Kor 4,6 er hentet fra tilleggstekst på KrÅp. Joh 1,9-12 er hentet fra Juled I. Salme 119,101-105 og 1 Joh 2,7-13 og Salme 89,12-18 er nye tekster. Luk 1,76-79 er hentet fra tilleggstekst 3sia. Åp 22,1-7 var tilleggstekst på AH. Joh 8,12 er hentet fra KrÅp II.

         Overlappinger i 2011: Jes 42,5-6 overlapper med Treen I som har vers 5-10. 2 Kor 4,6 overlapper med KrÅp III som har vers 1-6 og Olsok II som har vers 6-11.

Kyndelsmesse (2. februar)

Dagen er ny i denne tekstboken.

    2011: 1 Sam 1,21-28 og Salme 119,101-105 og 1 Joh 2,7-13 og Salme 89,12-18 er nye tekster. 1 Joh 1,1-4 er hentet fra Julen I som hadde vers 1-3. Vers 4 er ny tekst. Luk 2,22-40 er hentet fra Sejul I som hadde vers 25-38. Vers 22-24 og 39-40 er ny tekst. Luk 1,76-79 er hentet fra tilleggstekst 3sia. Åp 22,1-7 var tilleggstekst på AH. Joh 8,12 er hentet fra KrÅp II.

         Overlappinger i 2011: 1 Sam 1,21-28 leses også på MB III. 1 Joh 1,1-4 leses også på Jnatt A og Julaft A. Luk 2,22-40 overlapper med vers 25-35 på Romj III, og vers 36-38 på Romj II. Andre og tredje rekke er de samme på Kyndel.

Samefolkets dag (6. februar)

1977: Dagen er ny i 2011.

         2011: 1 Mos 2,4b-25 er hentet fra 1sif I som har vers 8-9, og fra 21sepi II som har vers 18-24. Vers 4b-7 og 10-17 og 25 er ny tekst. Gal 3,26-29 er hentet fra tilleggstekst på Nydag. Matt 5,13-16 er hentet fra AH II. Salme 126,1-6 er hentet fra 3sepå II. Fil 4,4-9 er hentet fra 4sia I som hadde vers 4-7, og fra 17mai I som hadde vers 8-9. Matt 22,34-40 er hentet fra tilleggstekst 2jul. 2 Mos 3,1-6 er hentet fra KrFo II. Apg 2,1-12 er hentet fra Pidag I som hadde vers 1-11. Vers 12 er ny tekst. Joh 21,9-13 er hentet fra 1sepå II som hadde vers 1-14.

         Overlappinger i 2011: Den eneste tekst som ikke overlapper med andre, er Matt 22,34-40. Parallellteksten Mark 12,28-31 leses på 8sit III. 1 Mos 2,4b-25 overlapper med vers 4b-15 på Skap II, og med vers 4b-9 på Pidag I. Gal 3,26-29 overlapper med vers 23-29 på 2sit II. Matt 5,13-16 leses også på AH II. Salme 126,1-6 leses også på 6siå I. Fil 4,4-9 overlapper med vers 4-7 på 4sia II. 2 Mos 3,1-6 leses også på KrFo II. Apg 2,1-12 overlapper med vers 1-11 på Pidag A. Joh 21,9-13 overlapper med vers 1-14 på 2sip I.

1. mai

1977 - 1. mai: Amos 5,14-15 er flyttet til Rettf II og er utvidet vers 11-15. Vers 11-13 er ny tekst. 1 Joh 4,16-21er videreført på 1mai I. Luk 6,36-38 er flyttet til 9sit III og er utvidet til vers 36-42. Vers 39-42 er ny tekst. Mika 6,8 er flyttet til 15sit I og utvidet til vers 6-8. Vers 6-7 er ny tekst. Jak 4,13-17 er tatt ut: I stedet for å si: "I morgen drar vi." Skulle dere si: "Om Herren vil." Den som vet hva godt han burde gjøre og ikke gjør det, han synder. Luk 6,31-35 er videreført på 1mai I og utvidet til vers 31-36. Vers 36 var med i Luk 6,36-38 på 1mai I.

         2011: Jes 58,6-10 var med på Aske I som hadde vers 5-9a. Vers 5 er tatt ut, men er med på Aske III. Vers 9b-10 er ny tekst. 1 Joh 4,16-21 er videreført fra 1mai I. Luk 6,31-36 er videreført fra 1mai II. Vers 36 var med på 1mai I. Amos 8,4-7 er hentet fra 24sepi I. Jak 2,1-9 var tilleggstekst på 24sepi. Luk 14,12-14 var tilleggstekst på 8sepi. 2 Mos 2,23-25;3,7-10 og Jak 5,1-6 er nye tekster. Matt 20,25-28 er hentet fra Olsok II. Luk 16,19-31 er hentet fra 2sepi I.

         Overlappinger i 2011: Jes 58,6-10 overlapper med vers 4-10 på Aske III. 1 Joh 4,16-21 overlapper med vers 18-21 på Enh II. Jak 2,1-9 leses også på 22sit III.

17. mai

1977 - 17. mai: Salme 127,1-2 er videreført på 17mai I og utvidet til vers 1-3. Vers 3 er ny tekst. Fil 4,8-9 er flyttet til Same II som har vers 4-9. Luk 1,50-53 er videreført fra 17mai I. 5 Mos 30,19-20 er flyttet til KrKo III som har vers 15-20. Vers 15-16 var med på 7sepi I. Vers 17-18 er ny tekst. Fil 3,12-16 og Joh 12,35-36 er videreført på 17mai II.

    2011: Salme 127,1-3 er videreført fra 17mai I, som hadde vers 1-2. Apg 17,22-25 og 26-31 er hentet fra 22sepi I som hadde vers 22-32. Vers 32 er tatt ut: Da de hørte om oppstandelsen, gjorde de narr (Ivaretatt med Apg 26,24 på Sfpi II.). Noen sa: Dette vil vi høre mer om siden. Luk 1,50-53 er videreført fra 17mai I. 1 Krøn 29,10-14 er ny tekst.1 Tim 2,1-4 er hentet fra 24sepi I som hadde vers 1-6a. Vers 5-6a er med på Fast III. Matt 22,17-22 er hentet fra 24sepi I som hadde vers 15-22. Vers 15-16 er med på 21sit I. 5 Mos 8,11-14 er hentet fra Ving II som hadde vers 7.11-18. Vers 7.15-18 er med på 12sit II. 1 Kor 4,7 er ny tekst. Luk 17,11-19 er hentet fra 15sepi I.

         Overlappinger i 2011: Apg 17,22-25 og 26-31 overlapper med vers 22-34 på Treen III. Luk 1,50-53 overlapper med vers 46-55 på 4sia I og MB II. 1 Tim 2,1-4 overlapper med vers 1-6a på Fast III. Matt 22,17-22 overlapper med vers 15-22 på 21sit I. 5 Mos 8,11-14 overlapper med vers 7.11-18 på 12sit I. Luk 17,11-19 leses også på Høstt II.

Sankthansdagen / Jonsok

1977 - Sankthans (Jonsok): Mal 4,5-6 er flyttet til Jonsok II. Apg 19,1-6 er flyttet til 2siå I som er utvidet til 18,24-19,7. Apg 18,24-28 og 19,7 er ny tekst. Joh 10,40-42 er tatt ut: Jesus dro til det stedet hvor Johannes hadde døpt. Mange sa: "Alt Johannes sa om denne mannen var sant." Og mange kom til tro på Jesus.

    2011: Dom 13,2-7.24-25 og Luk 1,5-17 og Apg 13,16-26 er nye tekster. Hebr 11,1-2.32b-34.38-40 er flyttet fra 20sepi II som hadde vers 1-4.7-10. Vers 2-4 og 7-10 er tatt ut: I tro forstår vi at verden er skapt av Gud, og at Abel bar frem et bedre offer enn Kain (Ivaretatt med 1 Mos 4,4-5 på 1sif II.). I tro bygde Noah arken og ble arving til troens rettferdighet. I tro dro Abraham ut, uten å vite hvor han kom. Mal 4,5-6 er videreført på Jonsok I. Matt 11,7-14 er hentet fra 3sia I som hadde vers 2-10, og fra 3sia II som hadde vers 11-19. 1 Mos 1,11-19 er hentet fra tilleggstekst på 8sepi. Apg 14,8-18 er hentet fra Høstt I. Joh 1,1-8 er hentet fra Juledag I som hadde vers 1-5[6-8]9-14. Alle disse versene er videreført på Juled A.

         Overlappinger i 2011: Hebr 11,1-2.32b-34.38-40 overlapper med vers 11-16.39-40 på AH III. Mal 4,5-6 overlapper med Mal 4,4-6 på 3sia III. Matt 11,7-14 overlapper med vers 2-11 på 3sia I. Joh 1,1-8 overlapper med vers 1-14 på Juled A.

Olavsdagen / Olsok

1977 - Olavsdagen (Olsok): Salme 33,12-22 er tatt ut: Salig er det folk som har Herren til Gud. Fra himmelen ser Gud hvert menneske. Herrens øye hviler på dem som frykter ham. Ef 2,11-14 er flyttet til Enh I, som har vers 11-18. Vers 17-18 var med på Pinsed II. Vers 15-16 er ny tekst. Luk 22,24-27 er videreført på Olsok III. Esek 18,29-32 er tatt ut: Vend om, det er ikke min vilje at dere skal dø, men leve. Ef 4,17-21 er tatt ut: Lev ikke lenger som hedningene. De er fremmede for livet i Gud. Slik har dere ikke lært Kristus å kjenne. Matt 20,25-28 er flyttet til 1mai III.

         2011: Jer 1,17-19 er hentet fra 2jul I. Åp 12,10-11er hentet fra tilleggstekst på 2sif. Joh 12,24-26 er hentet fra Sførf II. 5 Mos 30,19-20a er hentet fra 17mai II. 2 Kor 4,6-11 er hentet fra Høstt II, som hadde vers 6-10, og fra 8sepi I som hadde vers 8-12. Luk 9,23-26 og 2 Sam 23,1-4 er nye tekster. Apg 20,17-24 er hentet fra 10sepi II. Luk 22,24-27 er videreført fra Olsok I.

         Overlappinger i 2011: Joh 12,24-26 overlapper med Joh 12,20-33 på Fast II. 5 Mos 30,19-20a overlapper med vers 15-20 på Sist III.

Mikkelsmesse (29. september)

1977 - Mikkelsmesse var ny i 1999: Dan 6,17-24 er tatt ut: Daniel i løvehulen. Åp 12,7-12 er videreført på Mikkel III som har vers 1-10, og på Olsok I som har vers 10-11. Vers 12 er tatt ut: Djevelen er kommet ned og har bare kort tid igjen (Se Tusenårsriket i Åp 20,1-10 som ikke er med i tekstboken.). Matt 18,1-4.10 er videreført på Mikkel II som har vers 1-6.10-11, og på 19sit III som har vers 1-11. 1 Mos 28,10-17 er videreført på Mikkel III som har vers 10-19a. Vers 18-19a er ny tekst. Hebr 1,1-14 er videreført på Mikkel I som har vers 5-14, og på Juled A som har vers 1-6. Joh 1,47-51 er videreført på Mikkel III.

         2011: 2 Mos 23,20-22 er ny tekst. Hebr 1,5-14 er videreført fra Mikkel II, som hadde vers 1-14. Vers 1-5 er med på Juled A. Matt 18,1-6.10-11 er videreført fra Mikkel I som hadde vers 1-4.10. Vers 5-6 er ny tekst. Salme 91,1-2.9-16 er hentet fra tilleggstekst på Mikkel. Åp 12,1-10 er hentet fra Mikkel I som hadde vers 7-12. Vers 1-6 er ny tekst. Luk 10,1-2.16-20 er hentet fra tilleggstekst på Mikkel. 1 Mos 28,10-19a er videreført fra Mikkel II som hadde vers 10-17. Vers 10-19a var tilleggstekst på 1sekråp. Hebr 2,4-10 er hentet fra tilleggstekst på KrHi. Joh 1,47-51 er videreført fra Mikkel II.

         Overlappinger i 2011: Hebr 1,5-14 overlapper med vers 1-6 på Juled A. Matt 18,1-6.10-11 overlapper med vers 1-11 på 19sit III. Joh 1,47-51 overlapper med vers 35-51 på 3sit II.

Høsttakkefest

1977 - Høsttakkefest: Salme 67,1-8 er flyttet til 2sit II som har vers 2-6. Vers 7-8 er tatt ut: Landet har gitt sin grøde (Ivaretatt med Salme 65,10-14 på Høstt II.). Herren har signet oss. Måtte alle folkeslag frykte ham. Apg 14,8-18 er flyttet til Jonsok III. Luk 12,13-21 er videreført på Mikkel I. 5 Mos 26,1-11 er videreført på Høstt I. 2 Kor 9,6-10 er flyttet til 13sit II som har vers 1-8. Vers 9-10 er tatt ut: Han ga til de fattige (Ivaretatt med 1 Sam 2,8 på KrHi III.). Han skal også gi dere såkorn. Grøden av deres rettferdighet skal han gjøre stor. Luk 11,3 er videreført på Høstt III.

    2011: 5 Mos 26,1-11 er videreført fra Høstt II. 1 Tess 5,15-24 er hentet fra 15sepi I. Luk 12,13-21 er videreført fra Mikkel I. Salme 65,10-14 er ny tekst. Ef 5,15-20 er hentet fra 15sepi II. Luk 17,11-19 er hentet fra 15sepi I. Salme 104,24-30 er hentet fra tilleggstekst på Mikkel. Jak 1,17-18 er hentet fra 4sepå I som hadde vers 17-21. Luk 11,3 er videreført fra Høstt II.

         Overlappinger i 2011: Luk 12,13-21 leses også på 21sit III. Luk 17,11-19 leses også på 17mai III. Jak 1,17-18 overlapper med vers 12-16 på 1sif I.

Bots- og bønnedag

1977 - Bots- og bededag: Jes 59,1-4.8-9 er videreført på BoB II, som har vers 1-4. Vers 8-9 er tatt ut: Det finnes ingen rett i deres spor (Delvis ivaretatt med vers 1-4.). Gal 5,16-24 er flyttet til 18sit I som har vers 16-26. Matt 3,7-12 er tatt ut: Johannes refser dem som kommer til ham (Ivaretatt med Matt 12,34 på 22sit II, og Mark 1,4 på 2siå II.). Jes 55,6-7 er flyttet til 2sif III som har vers 1-7. Gal 6,7-10 er tatt ut: Det et menneske sår, skal det også høste. La oss gjøre godt, mest mot søsken i troen. Luk 13,23-30 er videreført på BoB I som har vers 22-30. Vers 22 er ny tekst.

         2011: Jer 18,1-10 er hentet fra 11sepi I. Rom 2,1-11 er hentet fra 5sepi I som har vers 1-4. Vers 5-10 er ny tekst. Vers 11 var med i tilleggstekst på Ving. 1 Joh 1,8-2,2 er hentet fra 12sepi II. Luk 18,9-14 er hentet fra 12sepi I. Mika 7,18-19 er hentet fra 4sepi I. 2 Kor 13,5-8 er ny tekst. Luk 15,11-32 er hentet fra 4sepi II.

         Overlappinger i 2011: Luk 13,22-30 leses også på 2sif III.

Reformasjonsdagen (29. oktober)

1977: Dagen er ny i 2011

         2011: Salme 46,1-8 er hentet fra tilleggstekst 4sekrå. Rom 1,16-17 er hentet fra 3sekrå I. Joh 1,16-17 er hentet fra Sejul II som hadde vers 16-18. Vers 18 er med på 3siå III.

         Overlappinger i 2011: Rom 1,16-17 leses også på 13sit III. Joh 1,16-17 overlapper med vers 15-18 på 3siå III.

Allehelgensdag

 

minnedag

1977: Dagen er ny i 2011

         2011: Salme 90,1-4.12-14 var tilleggstekst på Nyaft. Rom 5,5-11 er hentet fra tilleggstekst på 4sif. Joh 6,37-40 er hentet fra 25sepi II. 1 Mos 23,1-6 er ny tekst. 2 Kor 1,3-7 var tilleggstekst på 4sekrå. Joh 11,1-5.33-38 er hentet fra 17sepi I som hadde vers 17-27.37-44. Vers 1-5 og 33-36 er ny tekst. Salme 139,1-18.23-24 er hentet fra tilleggstekst på 4sepi. 1 Kor 15,51-58 er hentet fra 1sepå I som hadde vers 53-57. Vers 51-52 og 58 er ny tekst. Joh 11,19-27 er hentet fra 17sepi I som hadde vers 17-27.37-44.

         Overlappinger i 2011: Rom 5,1-11 overlapper med vers 1-5 på Pidag III. Joh 11,1-5.33-38 overlapper med vers 1-5 på 19sit I, og med vers 17-29.30-46 på 17sit I. 1 Kor 15,51-58 overlapper med vers 50-57 på 2sia II. Joh 11,19-27 overlapper med vers 17-27.37-44 på 17sit I.

For skaperverket

 

For kristen enhet

1977: Dagen er ny i 2011

         2011: Amos 9,5-7 og Mal 2,10 er nye tekster. Ef 2,11-18 er hentet fra Olsok I som hadde vers 11-14, og fra Pidag II som hadde vers 17-22. Vers 15-16 er ny tekst. Joh 17,12-19 er hentet fra 6sepå II som hadde vers 9-17, og fra tilleggstekst på 6sepå. 1 Joh 4,18-21 er hentet fra 1mai I som hadde vers 16-21. Joh 17,1-11 er hentet fra KrFo II som hadde vers 1-8, og fra 6sepå II som hadde vers 9-17. 1 Mos 50,14-21 er hentet fra 23sepi I som hadde vers 15-21. Vers 14 er ny tekst. Ef 4,1-6 er hentet fra 6sepå II. Joh 13,1-17 er hentet fra Skjær II som hadde vers 1-15. Vers 16-17 er ny tekst.

         Overlappinger i 2011: Ef 2,11-18 overlapper med vers 12-18 på Palm I. 1 Joh 4,18-21 overlapper med vers 16-21 på 1mai I. Joh 17,1-11 overlapper med vers 6-11 på 5sip III. 1 Mos 50,14-21 leses også på 10sit II. Joh 13,1-17 leses også på Skjær III.

For rettferdighet og fred

1977: Dagen er ny i 2011.

         2011: Salme 142,2-8 og Rom 12,17-21 er nye tekster.  Matt 25,31-40 er hentet fra Sist I som hadde vers 31-46. Vers 41-46 er med på KrKo I. Amos 5,11-15 er hentet fra 1mai I som hadde vers 14-15. Vers 11-13 er hentet fra tilleggstekst på 23sepi. Ef 5,1-2.8-16 er hentet fra 3sif I som hadde vers 1-2.8-11, og fra 15sepi II som hadde vers 15-20. Vers 12-14 er ny tekst. Matt 5,6-10 er hentet fra AH I som hadde vers 1-12. Vers 1-5 og 10-11 er med på AH I. Jes 11,1-10 er hentet fra tilleggstekst på Juled. 2 Pet 3,8-15 er hentet fra Nyaft II som hadde vers 13-15a.17-18. Vers 17-18 er med på Nyaft II. Vers 15b er ny tekst. Matt 6,10 er hentet fra 5sepå II som hadde vers 6-13. Vers 6 er med på Aske I, og vers 7-9 og 11-13 er med på 6sip III.

         Overlappinger i 2011: Matt 25,31-40 overlapper med vers 31-46 på KrKo I. Ef 5,1-2.8-16 overlapper med vers 1-2.8-11 på 3sif I. Matt 5,6-10 overlapper med vers 1-12 på AH I. 2 Pet 3,8-15 overlapper med vers 13-15a.17-18 på Nyaft II. Matt 6,10 overlapper med vers 7-13  på 6sip III.

For forfulgte

1977: Dagen er ny i 2011.

2011: Her er det fem nye tekster: Job 17,7-15; Luk 21,10-19; 2 Mos 3,7-10; 1 Kor 12,12-27; Joh 15,17-19, men her var vers 17 med på 4sepå II. Jer 20,7-9 er hentet fra Såm II, men er utvidet med vers 10-13. 1 Pet 5,7-13 er hentet fra 4sepi II, men vers 5b-6 er utelatt, om å ydmyke seg under Guds veldige hånd. Hebr 10,35-39 er hentet fra 2sia II, men har fått vers 32-34 i tillegg. Matt 5,10-12 er hentet fra AH I.

         Overlappinger i 2011: Jer 20,7-13 overlapper med vers 7-9 på Såm II. Hebr 10,32-39 overlapper med vers 35-39 på 2sia III. Matt 5,10-12 overlapper med vers 1-12 på AH I og vers 10-12 på 16sit II. 1 Kor 12,12-27 overlapper med vers 12-13 på Pidag II.