Se bildet i full størrelsevk-logo-snuddTro, håp og kjærlighet og himmel

Harald Kaasa Hammer:

Bibeltime på Fredtun, Tjøme 26. januar 2010, kl 1900

Tre gode ord, et smykke, en gave, et tegn på hengivelse og kjærlighet

Fra Peer Gynt

Peer: Hvor var jeg, med Guds stempel på min panne?

Solveig: I min tro, i mitt håp og min kjærlighet.

Vårt Gudsliv kan beskrives med disse tre ordene.

1 Kor 13,13 Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

De tre ordene er også med i «Den lille Bibel». Dette verset er sentrum i vår kristne tro. Det inneholder både varme og alvor, universet og den enkelte, dom og frelse - tro, håp og kjærlighet:

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh 3, 16

1 Tess 1,3 For vår Gud og Fars ansikt husker vi på dere og tenker stadig på hvordan deres tro viser seg i gjerning, deres kjærlighet i arbeid, og deres håp til vår Herre Jesus Kristus i utholdenhet.

 

Tit 2,2 De eldre mennene (!) skal være edruelige, opptre verdig og viselig og være sunne både i tro, kjærlighet og tålmodig håp.

Tripod - vårt trosliv er som en krakk med tre ben

Ikke alle er nødvendigvis like lange - men i et fellesskap skal det være styrke i alle tre bena.

 

Sjekkliste - NB positivt!

ð Det er et håp at denne bibeltimen kan være en stimulans til sunnhet i kristenlivet.

 

2 Pet 1,5-8 Sett derfor all deres iver inn på å la troen føyes sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt, 6 innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholdenhet, utholdenheten med gudsfrykt, 7 gudsfrykten med søskenkjærlighet og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle. 8 For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus.

Tro, håp, kjærlighet og himmel ð Himmel over livet

Forskjellen mellom krav og gave: Jesus er på tronen, ved Faderens høyre hånd.

Ef 2,8-10 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

 

Tro

GT: Amen. Trofasthet. Guds trofasthet mot sine løfter = HIMMEL over troen

NT: Tillit

Frelsende tro = å sette sin tro til Jesus og ikke til oss selv.

Å øve seg i troen = bekjenne troen, feste øynene på ham som er på tronen.

Hebr 12,1-3 Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. 3 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

Kjærlighet

Guds kjærlighet til oss,

1 Joh 4,19 Vi elsker fordi han elsket oss først. = HIMMEL over kjærligheten

1 Joh 4,16-18 Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 17 Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; 18 den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt. 

 

og vår kjærlighet til ham,

Av all din kraft, men ikke mer (Voksenkatekismen 3334)

Når Gud vil at alle slags mennesker skal bli frelst, betyr ikke det at han krever et minste felles multiplum av alle mennesker, noe alle kan prestere, uansett hvor lite de har fått utlevert. Nei, han krever alt av hver enkelt.

                Guds krav kan av og til kjennes overmenneskelige: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft.» Mark 12,30

                Du kjenner kanskje at hjertet ditt er så slitent, at sjelen din er som en tåke, at forstanden din holder på å sprenges, og at kraften din lekker ut gjennom tusen hull. Så står Gud der og krever et helt hjerte og en hel sjel, all din forstand og all din kraft! Ja, da er veien kort til fortvilelse.

                Men det går an å lese dette budet på en annen måte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft.» Da er det ikke rare greiene han krever. Han venter bare at du legger ditt slitne hjerte til ro hos ham, at han får lyse seg inn i sjelens tåke, at han får lege din forstand, og at han får samle sammen alle de små kreftene dine i sine store hender. (Rom 12,3)

                Gud krever alt. Men ikke mer.

 

og vår kjærlighet til hverandre = Åndens frukt!

Joh 13,35 Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.

1 Joh 4,20-21 Om noen sier at han elsker Gud, men likevel hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, han kan ikke elske Gud som han ikke har sett. 21 Og dette er det bud vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.

1 Joh 5,1-2 Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, elsker også det som er født av ham. 2 Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er om vi elsker Gud og holder hans bud.

Jeg kan ikke elske en enke uten å elske hennes barn.

 

og vår kjærlighet til alle

Gal 6,10 Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen.

Jfr 2 Pet 1,7 la søskenkjærligheten føyes sammen med kjærlighet til alle.

 

Håp

Lengsel

Job 19,23-27 Å, om mine ord kunne skrives, opptegnes i en innskrift, 24 ja, risses inn i fjellet for alltid med jerngriffel og med bly! 25 Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. 26 Når det ikke er noe igjen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud. 27 Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed. Å, jeg fortæres av lengsel!

 

"Et levende håp"

1 Pet 1,3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

 

Jesus er allerede fremme! = HIMMEL over håpet

 

1 Joh 3,1-3 Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. 2 Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. 3 Enhver som har dette håp til ham, renser seg, likesom Kristus er ren.

 

Et levende håp gir oss frihet til å ofre her på jorden.

Levende håp eller verdensflukt? (Voksenkatekismen 5412) Våre følelser og tanker om dette liv og til det evige liv henger nøye sammen. Noen klamrer seg så intenst til dette livet at de lukker døren for all tale om det evige liv. Andre klamrer seg så intenst til det evige liv at de glemmer å leve her og nå. 

            En nøkkel til å vurdere om vi har en forvrengt kjærlighet til livet, er vårt forhold til det evige liv. Hvis vissheten om det evige liv kaster glans over hverdagen, da har vi et sunt forhold både til dette livet og det evige liv. Hvis tanken på det evige liv forstyrrer oss, da har vi et forvrengt forhold både til dette livet og til det evige liv.

 

Et spøkelse: De som bare lengter til himmelen, og glemmer livet her og nå.

Et skremmebilde - som i praksis fører til at vi mister himmelperspektivet og håpsperspektivet.

 

Pietistenes sanger om himmelen - må kompletteres med kirkehistorien om deres kollosale innsats for undervisning, helse og internasjonalt ansvar!

 

Annie Skaug Berntsens favorittsang: Hjemme i himlen!

 

NoS 376 Å, at jeg kunne min Jesus prise - Tekst: Lars Oftedal 1875

Snart er vi hjemme og står for tronen,

hva gjør det da om solen har oss brent?

Når hytten faller,* så får vi kronen,

og all vår trengsel er for alltid endt.

NoS 378 Da Jesus satte sjelen fri - Tekst: C F Butler 1898

Hva gjør det så om her på jord

i hytte eller slott jeg bor?

Er dagen skyfull eller klar,

hvor Jesus er, jeg himlen har!

 

NoS 74  Stå fast, min sjel, stå fast - Tekst:  H. A. Brorson 1735

Når Jesu kjærlighet vi rett betrakter,

og verdens herlighet for intet akter,

når himlen er oss kjær og lys og yndig,

|: først da blir Herrens hær :| i striden myndig.

 

NoS 682  Min Herre har kalt meg, og glad vil jeg gå - Tekst: Sigvald Skavlan 1893

Du Herre som kalte meg, gjør du meg sterk

og brennende til din barmhjertighets verk!

Mitt liv er i himlen, mitt kors det er her,

|: barmhjertige Frelser, din tjener jeg er. :|

HIMMEL over livet

1. Trøst!

Åp 21,2-5 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5 Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

 

2. Tillit til at Jesus er på tronen!

 

3. Jesus ser frem til å få oss velberget hjem

Joh 14,2-3 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

Joh 17,24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den herlighet du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.

Avslutning:

Forord Voksenkatekismen: Jo mer grunnfestet vi er i troen, håpet og kjærligheten, desto mer naturlig kan vi gi troen videre til andre. Voksne som selv øver seg i tro, håp og kjærlighet, kan være gode modeller for egne barn og fadderbarn og alle andre vi har ansvar for.

Rom 5,1-5 Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. 2 Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. 3 Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, 4 utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn får håp. 5 Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss.

Spørsmål til samtale

1. Hvor har du ditt tyngdepunkt: I troen, håpet eller kjærligheten?

2. Hva betyr himmelen for deg?