Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Kan jeg noen gang få god samvittighet?

Formiddagstreff Borgheim menighetssenter 20. januar 2004

1. Innledning

På en peiskveld i Teie kirke 19. november 2003 snakket vi om samvittigheten. Jeg skal nevne tre momenter:

-          En spurte hvorfor det særlig var kvinner som var drevet av vond samvittighet.

-          En annen snakket om daglig å måtte be om tilgivelse for utslag av sitt gemytt.

-          En tredje sa at hun endelig hadde fått en moden samvittighet overfor støvtørking og annet husarbeid.

 

Kan en kristen noen gang få god samvittighet?

 

Her kommer vi nok fra ulike kristne kulturer i landet.

For noen vil nok det jeg skal si i dag være helt selvfølgelig.

Andre vil føle at jeg berører dem i det innerste av deres sjelsliv.

Og noen vil være helt uenig med meg.

 

Jeg har måttet gå noen runder på grunn av mitt kristelige oppvekstmiljø. Det er utgangspunkt for at jeg har valgt dagens tema.

 

Hører det med til sunt kristenliv å ha konstant vond samvittighet?

Er det tydeligste kristne vitnesbyrd at «Vi får det jo ikke til, noen av oss!» - ?

Det høres ganske fromt ut.

338  i Norsk Salmebok, Tekst: Christian Richardt 1880 (Alltid freidig)

Du som freden meg forkynner,

du en frelser, jeg en synder,

du med Amen, jeg med bønn,

du med nåden, jeg med skammen -

å, hvor vi dog passer sammen,

du Guds salvede, Guds Sønn!

 

Er dette ment som en sang på vei til syndsbekjennelsen, eller er det en beskrivelse av meg selv både til og fra tilgivelsen og for hvert åndedrag som kristen? Hvor blir det i tilfelle av gjenfødelsen og Åndens frukt i mitt liv? Det er godt at den samme forfatteren har gitt oss en annen salme også, med helt andre toner:

Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne,

selv om du til målet når først ved verdens ende!

 

Aldri redd for mørkets makt! Stjernene vil lyse;

med et Fadervår i pakt skal du aldri gyse.

 

Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder!

Da er livet ei så svært, døden ikke heller.

Christian Richardt 1867, Norsk salmebok 416

 

I en del forkynnelsesmiljøer har den vonde samvittigheten spilt en grunnleggende rolle. Det har vært en dyd å ha vond samvittighet. Hver dag skulle samvittigheten knuse en til ydmyk bønn om Guds nåde, hvis det stod rett til med en. "Hvis jeg synes det går bra med meg, forstår jeg at noe er galt," sa Even Fougner en gang, ‑ jeg vet ikke om det var satire eller alvor.

 

Vi som er vokst opp med dette som en idealbeskrivelse av kristenlivet, får litt gnagsår når vi støter på noen merkelige bibelvers, for eksempel:

1 Joh 4, 17 Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden.

1 Timoteus 1,5 Men målet for dette påbud er den kjærlighet som springer fram av et rent hjerte, en god samvittighet og en oppriktig tro.

Hvor har jeg min kristne identitet? I det gamle eller det nye mennesket? Er troen plassert i den vonde samvittigheten? Er det beste jeg kan bringe Gud, stadig flere synder? Dette er å kjøre seg fast, jfr Rom 6,1: Skal vi fortsette å synde, for at nåden skal bli enda større?

2. GOD SAMVITTIGHET ER NORMALEN I Det nye testamente (7.B. i rapporten)

Som bakgrunn for å forstå samvittighetens plass i omvendelsesforkynnelsen, er det nødvendig å se på den bibelske bruk av begrepet. Det gir noen overraskelser.

            Først må vi understreke at «samvittighet» er et norsk ord som brukes i vanlig norsk språk slik at vi forstår hverandre ganske godt. Det er ikke opplagt at ordet samvittighet brukes på samme måte i Bibelen. Betydning av ord i språket forandrer seg. For eksempel «simpel» som betyr enkel. Før var det helt OK å si at en var en simpel pike fra landet. I dag er dette et negativt ord. I vanlig norsk har ordet samvittighet blitt noe den enkelte har inne i seg, og som andre ikke har noe med. Tidligere forutsatte en at alle som fulgte sin samvittighet gjorde omtrent det samme.

Ordet samvittighet betyr noe sånt som å vite sammen. Vi vet inne i oss hva som er rett og galt, sammen med andre mennesker, og sammen med Guds vilje i Bibelen. I moderne norsk brukes ofte samvittighet helt løsrevet fra andre, fra miljø og fra Guds vilje. Noen har samvittighet til å gjøre noe som andre ikke har samvittighet til.

 

Men det som er hovedtemaet vårt i dag er om vi kan få god samvittighet overfor Gud noen gang.

 

I bibeloversettelsen av 1985 forekommer samvittighet 2 ganger i GT, og i NT 30 ganger fordelt på 28 vers. (Se vedlegg 5.)

 

I Det gamle testamente står begrepet i kombinasjoner.

Esra 7,17 Disse pengene skal du bruke samvittighetsfullt...

1 Sam 25,31 da skal du ikke kjenne deg utrygg eller ha samvittighetsnag...

 

I Det nye testamente faller de 30 forekomstene av samvittighet i 4 grupper: Kun ett sted snakkes det om samvittighet som vekselvis anklager og forsvarer, og det er om hedninger. Det normale kristenliv innebærer god samvittighet. De som ikke er frie i forhold til adiafora, har en svak samvittighet. De som er falt fra, har kastet vrak på sin samvittighet.

1: Tankene anklager eller forsvarer i samvittigheten.

Slik brukes begrepet samvittighet bare en gang, nemlig i Rom 2,15: De (hedningene) viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem.

2: Normalen er god samvittighet

20 ganger tales det om å ha god samvittighet. F eks i Apg 23,1: Brødre, det er med helt god samvittighet for Gud jeg har levd mitt liv like til i dag. Apg 24,16 Derfor bestreber jeg meg på alltid å ha ren samvittighet for Gud og mennesker. 1 Tim 3,9: Diakonene skal eie troens hemmelighet i en ren samvittighet. Hebr 10,22: så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann. 1 Pet 2,19: å finne seg i uforskyldte lidelser fordi en er bundet til Gud i sin samvittighet, det er godt i Guds øyne.

3: En svak samvittighet.

6 ganger brukes samvittighet i denne betydningen. F eks i 1 Kor 8,4 og 7: Når det gjelder spørsmålet om å spise kjøtt som har vært ofret til avgudene, vet vi at det ikke finnes noen avgud... Det er ikke alle som har denne kunnskapen. Noen spiser dette kjøttet som avgudsoffer, fordi de hittil har vært vant til å dyrke avgudene. Så blir deres svake samvittighet tilflekket.

4: De frafalne har kastet fra seg sin gode samvittighet.

3 ganger brukes samvittighet slik. F eks i 1 Tim 1,19: Noen har kastet fra seg den gode samvittighet og har lidd skibbrudd på troen.

3. Hvordan skal vi så snakke om samvittigheten?

A. Psykologisk bruk av ordet samvittighet

‑ Samvittigheten er et kompass. Den trenger et kart for å kunne vise vei.

‑ Det er viktig at en har et kart som angir galt og rett og fareområder.

- Et kompass kan vise temmelig feil dersom det er magnetiske krefter like ved. Likevel kan kompasset brukes, dersom vekten av forstyrrelse i ulike retninger blir kartlagt. Samvittigheten kan vise feil, f eks dersom det er sterke ønsker eller fordommer som man ikke er klar over eller vil innrømme.

‑ Hver gang en trosser samvittighetens stemme, svekker en sin moralske sans.

B. Bibelsk bruk av ordet samvittighet

Ett sted brukes samvittighet om den alminnelige indre bedømmelse av rett og galt hos alle skapte mennesker:

Rom 2, 14 - 15 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem.

 

Ellers må vi forstå samvittigheten som menneskets frimodighet for Gud, basert på at Jesus har renset oss for synd.


Samvittighet i Bibelordboken

 

1 Samuelsbok 25,31 da skal du ikke kjenne deg utrygg eller ha samvittighetsnag, herre, fordi du har drept uskyldige mennesker og tatt deg selv til rette. Men når Herren gjør vel mot deg, kom da din tjenestekvinne i hu, herre!"

 

Esra 7,17 Disse pengene skal du bruke samvittighetsfullt og kjøpe okser, værer og lam, og de grødeoffer og drikkoffer som hører til. Alt dette skal du ofre på alteret i Guds hus i Jerusalem.

 

Apostlenes gjerninger 23,1 Paulus så rett på rådsmedlemmene og sa: "Brødre, det er med helt god samvittighet for Gud jeg har levd mitt liv like til i dag."

 

Apostlenes gjerninger 24,16 Derfor bestreber jeg meg på alltid å ha ren samvittighet for Gud og mennesker.

 

Romerne 2,15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem.

 

Romerne 9,1 Det jeg nå sier, er sannhet; jeg lyver ikke! For jeg taler i troen på Kristus, og min egen samvittighet bekrefter det i Den Hellige ånd.

 

Romerne 13,5 Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.

 

1 Korinterbrev 8,7 Men det er ikke alle som har denne kunnskapen. Noen spiser dette kjøttet som avgudsoffer, fordi de hittil har vært vant til å dyrke avgudene. Så blir deres svake samvittighet tilflekket.

 

1 Korinterbrev 8,10 Om nå noen ser at du som har kunnskap om dette, sitter til bords i et avgudstempel, vil ikke samvittigheten til den svake bli "bygd opp", slik at han spiser offerkjøtt?

 

1 Korinterbrev 8,12 Når dere synder mot brødrene på denne måten og sårer deres svake samvittighet, synder dere mot Kristus selv.

 

1 Korinterbrev 10,25 Alt det som selges på torget, kan dere spise med god samvittighet uten å spørre om det er offerkjøtt.

 

1 Korinterbrev 10,27 Hvis dere blir innbudt av en ikke‑troende, og dere sier ja til å komme, kan dere med god samvittighet spise alt som blir satt fram, uten å komme med spørsmål.

 

1 Korinterbrev 10,28 Men om noen sier: "Dette er offerkjøtt", så spis det ikke‑‑av hensyn til ham som sa det, og for samvittighetens skyld.

1 Korinterbrev 10,29 Det er hans samvittighet jeg mener, ikke din egen! For hvorfor skal min frihet bli dømt av en annens samvittighet?

 

2 Korinterbrev 1,12 En ting kan vi rose oss av og si med god samvittighet: Vi har levd her i verden, og ikke minst blant dere, i hellighet og med den oppriktighet som er av Gud. Vi har ikke vært ledet av rent menneskelig visdom, men av Guds nåde.

 

2 Korinterbrev 4,2 Vi har tatt avstand fra all fordekt og skammelig ferd, vi bruker ikke knep, og vi forfalsker ikke Guds ord. åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt anbefaler vi oss selv idet vi vender oss til hvert menneskes samvittighet.

 

2 Korinterbrev 5,11 Fordi vi kjenner frykten for Herren, prøver vi å overbevise mennesker, mens vårt liv ligger åpent for Gud. Jeg håper at det også ligger åpent for deres samvittighet.

 

1 Timoteus 1,5 Men målet for dette påbud er den kjærlighet som springer fram av et rent hjerte, en god samvittighet og en oppriktig tro.

 

1 Timoteus 1,19 i tro og med en god samvittighet. Noen har kastet fra seg den gode samvittighet og har lidd skibbrudd på troen.

 

1 Timoteus 3,9 De skal eie troens hemmelighet i en ren samvittighet.

 

1 Timoteus 4,2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet.

 

2 Timoteus 1,3 Med takk til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet likesom mine forfedre, nevner jeg deg stadig i mine bønner, natt og dag.

 

Titus 1,15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem.

 

Hebreerne 9,9 Dette er å forstå som et bilde på den nåværende tid. De gaver og offer som her bæres fram, er ikke i stand til å gjøre den som dyrker Gud, fullkommen, slik at samvittigheten blir ren.

Hebreerne 9,14 Hvor mye mer skal da ikke Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Kristus har jo i kraft av en evig ånd båret seg selv fram som et lyteløst offer for Gud.

 

Hebreerne 10,22 så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann.

 

Hebreerne 13,18 Be for oss! For vi vet at vi har god samvittighet; vi vil jo gjerne ferdes rett på alle måter.

 

1 Peters brev 2,19 å finne seg i uforskyldte lidelser fordi en er bundet til Gud i sin samvittighet, det er godt i Guds øyne.

 

1 Peters brev 3,16 Men gjør det ydmykt og med frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som snakker ondt om dere når dere lever et rett liv i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger.

 

1 Peters brev 3,21 det som i sitt motbilde, dåpen, nå frelser dere. Dåpen er ingen renselse fra ytre urenhet, men en god samvittighets bekjennelse til Gud, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse.