«Og når han kommer i det blå…»

Tale ved kapellan Harald Kaasa Hammer på Nøtterøy Normisjon tirsdag 11. mai 2005 kl 19

 

Vidunderligst av alt på jord er Jesu Kristi rike.

Dets herlighet er òg så stor at det har ingen like.

 

10 Og når han kommer i det blå, er kristnes kamp til ende;

hva troende i speilet så, de salige skal kjenne. (Speil // ansikt til ansikt 1 Kor 13,12)

 

11 Da riket er med solekår til syne og til stede (Tenk når en gang er løst hver jordisk gåte NoS 855)

i evighetens gyllenår med rett og fred og glede.

N. F. S. Grundtvig 1829, 1853 i Norsk Salmebok 535 / Sangboken 570

 

La oss dvele litt ved disse verselinjene ved innledningen til kveldens tema! Ja, ved et sånt tema er det om å gjøre å feste øynene på det viktigste - for vi skal se hvor lett det er å feste øynene på det interessante! Vi er samlet her om det viktigste, ikke om det som bare er interessant!

Vidunderligst! Herlighet! Kampen er slutt! Vi skal se i stedet for å ane! Guds rike skal bli like synlig som solen. Evighetens gyllenår! Rett og fred og glede!

            La oss snuse inn disse ordene! Det er dette Jesus har i vente for oss, om vi bare holder oss til ham!

 

Er det for store ord?

Rom 8,18 Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår.

 

Er det nødvendig med kontraster?

            Noen sier at vi må kjenne mørket for å vite hva lys er. At vi må kjenne ondskapen for å vite hva det gode er. Gud så på sitt første skaperverk, og så at det var overmåte godt - før syndefallet. «Se!» sa Jesus til stadighet. Jeg tror si skal få se den nyskapte verden slik Gud ser den. «Lær meg å skue med ditt blikk,» synger Karl Ludvig Reichelt i Norsk Salmebok 518.

 

Legg merke til den lyse og glade tonen i salmen som har gitt oss kveldens tema.

Løft ditt hode!

Luk 21,25-28 Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. 26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.

 

Kol 3,1-2 Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2 La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.

 

Hellig likegyldighet

Hva gjør det så om her på jord i  hytte eller hus jeg bor! (NoS 378 Da Jesus satte)

Snart er vi hjemme og står for tronen…Hva gjør det da om solen har oss brent

(NoS 376 Å hvilken lykke)

 

Mellom barken og veden

Gud     - trekkes mellom «komme ditt rike» (misjon) og «frels oss fra det onde» (enden)

Vi        - trekkes mellom ønsket om å møte Jesus og frykten for at noen går fortapt

Endetidens historie (Vidar L Haanes i VL 3.12.99)

NB: Fare for å si at det ikke har noen hensikt å vente på endetiden når så mange har tatt feil.

Jesus har bedt oss legge merke til tegn - men vi må være åpne for at han kan utsette enden!

 

Tre linjer i endetidsforkynnelsen:

Katastrofelinjen ® Skrekk

Endetidsmotiv i moderne filmer = skrekkvisjoner

Krig og rykter om krig. Matt 24,6

Trengsler. Matt 24,9-22 Programmatisk: «Aldri har det vært verre enn nå!»

Tegn i sol og måne. Matt 24,29-31 Naturkatastrofer

Beregningslinjen ® Nysgjerrighet

Fra 1260 og 1735: Beregning av dag og time ≠ Mt 24,36

Beregningene skygger for den levende Gud som historiens Herre. Han kan fremskynde eller utsette verdens ende. Og vi kan fremskynde verdens ende ved å drive misjon. Matt 24,14; 2 Pet 3,12; Jer 18,7-10

Jødenes samling i Israel - er det tegn på snarlig komme eller utsettelse?

Misjonslinjen ® Engasjement

Å fremskynde Herrens komme (2 Pet 3,12)

Matt 24,14 Det sikreste endetidstegn


Litt synsing om vår tid

Å konsentrere seg og livet her og nå i stedet for å drømme seg bort om det som skal komme.

Det gode liv. Forvaltertanken = et rett forhold til Gud, medmennesker, natur, kultur, arbeid og ressurser.

 

Rimelig med en endring av det tidligere ensidige perspektiv på å unngå dommen

- men er vi havnet i den andre grøfta?

 

Vestlig perspektiv - nedgang i forventningen om Jesu gjenkomst. Misjonen lever andre steder.

Matt 24,12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

 

Er vi for etablert i statskirkekristendommen?

            Jfr overgangen oldkirke - rikskirke på 300-tallet

Omvendelseskristendom eller liturgisk kristendom? Fare for ensidigheter

 

Uro om «den dobbelte utgang» i vår tid

Rekkefølge

Bortrykkelsen

1 Tess 4,16-18 For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. 17 Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst da hverandre med disse ord!

 

Matt 24,31 og 37-41 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre. 37 Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. 40 Da skal to menn være ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 41 To kvinner skal male sammen på kvernen; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 42 Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.

 

Joh 14, 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

 

Det er ulike oppfatninger av når bortrykkelsen skjer, om det er før eller under eller etter de store trengsler ved verdens ende.

 

Tusenårsriket

Åp 20,1-10 Jeg så nå en engel som steg ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en svær lenke i sin hånd. 2 Han grep draken, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år. 3 Han kastet ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund. 4 Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. 5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. 6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år. 7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid, utallige som havets sand. 9 De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. 10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

 

1 Kor 15,24-25 Så kommer enden, når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde. 25 For han skal herske som konge inntil Gud "har lagt alle fiender under hans føtter".

 

Det er hovedsakelig to forståelser av tusenårsriket.

 

Verdens undergang

2 Pet 3,10

 

Dommens dag

Åp 20,11-13

1 Tim 5,24-25

Matt 25,31-46

Oppgjøret er frigjøring for de undertrykte Jes 35,4 og 61,2; Jak 5,4-5

 

Fortapelsen - helvete

Åp 20,14-15

Matt 10,28

Joh 3,16

 

En ny himmel og en ny jord

Åp 21,1-4

2 Pet 3,13

Hvordan skal vi forholde oss til endetiden?

Angst

Luk 21,25-27

 

Legg merke til tegnene

Matt 21,32-34 og 42-44

Luk 21,29-33

 

Løft hodet med forventning

Joh 14,29

2 Pet 3,12

Tit 2,13

Hebr 11,10

Rom 8,19 og 23

 

Leve hellig og gudfryktig

2 Pet 3,12-13

1 Kor 15,32 ete og drikke

2 Tess 3,11-12 Ikke slutte å arbeide

(1 kor 7,26: Leve ugift pga nødstid)

 

Fremskynde Herrens dag

            2 Pet 3,12

 

Forvalter eller pilegrim?

Forvalter

1 Mos 2,15

1 Tim 4,4-5

Fil 4,8

Pilegrim

Hebr 11,13

1 Pet 1,17

Jesus har bedt oss se frem mot gjenkomsten med forventning!

Luk 21,28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.

 

Vi hilser din gjenkomst når tiden er omme, men frykter de trengsler som varsler ditt komme.

Forkort disse dager - o Herre, vi ber deg - så troen kan finnes på jord når vi ser deg.

(Matt 24,22; Luk 18,8)

 

2 Og hjelp oss å fatte, den dag vi forferdes, når kreftene rokkes og sjeler forherdes,

at det som du bringer den dagen du kommer, er lyset og livet - den evige sommer!

                Arne Skjånes jr. 1976 i Norsk Salmebok 258

 

Jeg løfter opp til Gud min sang ennu en gang fra disse jordens daler.

Vår Herre Krist han henter meg snart hjem til seg i himlens høye saler.

Som lynet far, han kommer snar, da skal hans pris på annet vis de Guds basuner tale.

 

2 Når min forløsning stunder til, jeg gledes vil og løfter opp mitt hode.

Da løses jeg, da går jeg inn til vennen min, Gud være evig lovet!

Da reises av den mørke grav det som var sådd med sukk og gråt, da er den søvn utsovet!

M. B. Landstad 1861 i Norsk Salmebok 14 / Sangboken 877

Tillegg: Årstallsberegninger ut fra Dan 4,16-32

Sju tider = 365 dager x 7 = 2520 dager som hver tolkes som ett år.

Jehovas vitner regner tempelets ødeleggelse til 607 før Kristus, og kommer slik til året 1914.

Forskerne regner imidlertid ødeleggelsen til 587/586 før Kristus. Se tabell bak i Bibelen. Det skulle gi året 1893/1894.