Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Svend Foyns bedehus 29. april 1999

 

NB! Det har skjedd mye siden foredraget ble holdt i 1999, derfor må dette manuskriptet oppdateres når det gjelder tall og metoder

Misjon - Hvor langt er vi kommet?

Din rikssak, Jesus være skal, min største herlighet!

Hva er Jesu rikssak? Hva er den viktigste saken i Guds rike? Jo, det er tre ting:

·      at jeg skal bli frelst,

·      at mine medmennesker skal bli frelst, og

·      at folkeslagene skal bli frelst.

 

Når Jesu rikssak er min største herlighet, da betyr det at det herligste jeg vet er den viktigste saken i Guds rike: at jeg skal bli frelst, at mine nærmeste skal bli frelst, og at folkeslagene skal bli frelst.

            Noen av oss har briller med flere synsavstander. Jesus gir meg briller med tre synsavstander: mitt eget liv, mine nærmeste og folkeslagene, - det personlige synsfeltet, det nære synsfeltet, og det fjerne synsfeltet.

            I dag skal jeg snakke mest om det fjerne synsfeltet, om vårt ansvar for folkeslagene. Men det blir ikke troverdig å snakke om dette, hvis jeg ikke har min egen sak med Gud i orden. Og det blir ikke troverdig å snakke om ansvaret for folkeslagene, hvis jeg ikke viser ansvar for mine nærmeste. (1 Tit 5,8)

Det personlige synsfeltet og det nære synsfeltet

Peter skrev slik til noen som syntes det dro ut med Herrens løfte om å komme tilbake:

2. Peters brev 3,9 Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. 15 Og når Herren i sitt tålmod dryger med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse.

 

Dette gjelder meg, og det gjelder deg, og det gjelder våre nærmeste. Kanskje er du den siste Herren venter å få innenfor, før han setter sluttstrek for denne verden. Det er nok av dem som presser på for at han skal sette sluttstreken så fort som mulig. Det er millioner som roper til ham hver eneste dag: “Frels oss fra det onde! La oss slippe å legge oss sultne enda en kveld, la oss slippe en ny dag med undertrykkelse og overgrep!” Men så ser Herren til deg og til dine nærmeste, og haler ut tiden enda en stund, for han vil så gjerne ha deg innenfor! - og han vil så gjerne ha søsteren din innenfor! - og naboen din! Slik er Herren mellom barken og veden: På den ene siden hører han ropene om å komme snart, og på den andre siden hører han dem som ber ham vente: Vent til jeg har fått med meg broren min!

2. Peters brev 3,9 Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. 15 Og når Herren i sitt tålmod dryger med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse.

Det fjerne synsfeltet

Når vi samles om misjon, så ser vi utover til folkeslag som ikke har hørt evangeliet. Da har vi det store synsfeltet: Hvor langt har evangeliet nådd? Hvor mange folkeslag har hørt evangeliet? Og synsfeltet er enda større enn vi kanskje først tenker. Det handler om verdens ende. Jesus sa:

Matteus 24,14 Evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

 

Når vi samler inn penger til misjon i dag, så er det for å sende vitner som kan forkynne evangeliet om Guds rike til fremmede folkeslag. Santalmisjonen har som visjon: “Den norske Santalmisjon vil gå med evangeliet til unådde folkeslag. Vi vil prioritere de undertrykte, minoritetene og folkeslag uten det kristne vitnesbyrd på sitt eget språk.” Slik legger vi arbeidet vårt tett opp til Jesu rikssak!

 

Peter setter dette inn i en helt ny ramme for oss i det samme kapitlet hvor vi leste om vårt personlige synsfelt og vårt nære synsfelt:

11  Når nå himmel og jord skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den.

 

Hvordan kan vi fremskynde Herrens gjenkomst? Jo, ved å sende vitner som kan forkynne evangeliet om Guds rike til nye folkeslag. Dette kaster lys over vårt møte i dag: Vi fremskynder Herrens dag! Til glede for alle som roper: “Frels oss fra det onde! Kom snart og frels oss fra det onde!” Deres glede og forventning må bli vår glede og forventning!

Hvor langt er vi kommet?

Kilder: Torbjørn Lied i Luthersk Kirketidende 22/97 og 22/98 og Santalen 4.1199 og Patrick Johnstone: Operation World 1993.

 

Det er en sterk bevegelse blant verdens misjonsledere som heter Anno Domini 2000, Herrens år 2000 (AD2000). Misjonslederne var samlet i Pretoria i Sør-Afrika i 1997. Der la de frem interessante tall. Nå er alltid tall unøyaktige, men de gir likevel en pekepinn og mye å tenke på.

 

AD 2000 har som mål: “En kirke i hvert folkeslag og evangeliet til alle mennesker innen år 2000.” For første gang i historien har vi dette målet i sikte.

 

Når vi spør hvor langt vi er kommet, kan vi regne i prosenter, eller vi kan telle antall folkeslag. Jesus snakket om folkeslag. Hvis vi regner i prosenter av hele jordens befolkning, så teller de store folkeslagene mye og alle de små teller lite. Norge teller mindre enn en tusendel.

Prosenter

La oss først se på prosenter:

·      Det er 6 milliarder mennesker på jorden. 6000 millioner mennesker.

·      Prosenten av verdens befolkning som tilhører kristne kirker er 33%. Sånn var det for 100 år siden også, men når en tenker på økningen i folketall i vårt århundre, betyr det en ganske stor økning.

·      For hundre år siden var evangeliet forkynt blant 50% av verdens befolkning. I dag har 82% av verdens befolkning hørt evangeliet.

·      Kristendommen er verdens største religion, og den som vokser raskest.

 

Hvordan stemmer dette med påstander som vi stadig leser og hører i vårt land, at kristendommen mister taket på folk? Det er god grunn til å ta slike påstander på alvor. For de berører våre nærmeste synsfelt: vår egen frelse og våre nærmestes frelse. Vi tilhører den del av verden hvor det blir færre kristne. Noen gamle tall sier at i vår del av verden blir det 5000 færre kristne hver dag. Men i Afrika blir det 16000 flere kristne hver dag.

            Vi tilhører en protestantisk kirke. I 1960 bodde ca 66% av protestantene i verden i Vesten, men nå er tyngdepunktet flyttet til Afrika, Latin-Amerika og Asia, slik at bare 25% av verdens protestanter bor i Vesten. Mer enn halvparten av alle protestantiske misjonærer sendes nå ut fra kirker og misjonsselskap i den tredje verden. Nye ledende misjonsland er i dag Brasil, Nigeria, India og Sør-Korea.
            Det er i dag to land som sender ut mer enn 10 000 misjonærer, det er USA og India. Sør-Korea sender ut fire ganger så mange misjonærer som Norge.

Land og folkeslag

Hvis vi ikke regner i prosenter, men i land og folkeslag, da ser bildet litt annerledes ut:

·      Vi regner at vi har 237 land i verden. I 150 land er mer enn 50% kristne, i 29 land er det mindre enn 1% kristne. I hvert land kan det være mange folkeslag.

·      Vi regner i dag med 12 000 folkeslag med eget språk på jorden. Det er folkeslag med mer enn 10 000 mennesker. Hvis en også skal ta de med mindre enn 10 000, kommer vi opp i 13 000 folkeslag.

·      På misjonskonferansen i 1997, regnet de at av jordens 12000 folkeslag er det bare 579 hvor det ikke finnes menighetsplantende misjonsarbeid. 400 av disse folkeslagene ble adoptert av misjonslederne på misjonskonferansen.
         Santalmisjonen har satt opp følgende unådde folkeslag i sitt handlingsprogram for 1999-2002: Unådde grupper av santaler i nye geografiske områder, mal-pahariaer og nishier i India, hajonger og muslimske bengaler i Bangladesh, sharchogpaer i Bhutan, malinkéer og fulanere i Mali, canjaris-indianere i Ecuador, og udiner og etniske aserbajdsjanere i Aserbajdsjan.
       Hvis misjonslederne som var samlet i Pretoria i 1997, makter å starte opp arbeid slik de ønsker, vil det bare være 179 av 12000 folkeslag som ikke har noe menighetsplantende misjonsarbeid i år 2000.

Andre misjonsformer

Når vi snakker om misjon, tenker vi først på å sende misjonærer over grensene til andre land og folkeslag. En annen misjonsform er teltmakermisjon. Paulus livnærte seg som teltmaker på sine misjonsreiser. I dag er det mange misjonærer som ikke sendes og lønnes av et misjonsselskap, men som tar seg arbeid i et misjonsland, og vitner om evangeliet på arbeidsstedet og i fritiden. Nye folkevandringer har også gitt oss nye misjonsformer. Ved innvandring er folkeslag kommet til oss, og vi har fått en organisasjon i Norge som heter Kristent Innvandrerarbeid. Innvandrer kan også drive misjon. Kristne innvandrere og fremmedarbeidere har tatt med seg evangeliet til Libya og Maldivene.

            I tillegg til misjonsselskapenes planer for årtusenskiftet, er det tre viktige misjonstiltak som har som mål å nå alle folkeslag innen år 2000, nemlig radioarbeid, Jesus-filmen og bibeloversettelser.

Radioarbeid

Store radiostasjoner som Trans World Radio og IBRA, lanserte et felles program i 1985: “Hele verden i 2000” (World by 2000). Målet er at alle skal kunne høre evangeliet i et språk de forstår innen år 2000. Mange små folkeslag med eget språk, forstår også et annet språk, slik norske samer forstår norsk. På jorden er det 300 språk som tales av mer enn en million mennesker, og i 1997 hadde 215 av disse språkene fått kristne radiosendinger. I tillegg var det sendinger på mange mindre språk. 215 av 300, - målet er i sikte.

Jesus-filmen

Campus Crusade har laget en Jesus-film med nøyaktig gjengivelse av Lukas-evangeliet. Målet er at filmen skal oversettes til alle språk som tales av minst 75000 mennesker, og er i år 2000 oversatt til over 600 språk. Dette er et av vår tids største evangeliseringsfremstøt. Det er den filmen i verden som er sett av flest mennesker. I 1997 var filmen sett av 900 millioner mennesker. Og over 40 millioner har opplevd en kristen omvendelse gjennom denne filmen.

Bibeloversettelser

Vi regner at det er nesten 7000 språk i verden (6703). I forrige århundre ble Bibelen oversatt til 400 språk. I vårt århundre er tallet økt kraftig. De forente bibelselskaper regner at bibelen eller bibeldeler er oversatt til 2167 språk. Minst like mange oversettelser er under arbeid eller under planlegging. Innen utgangen av år 2000 vil Bibelen være oversatt til 2800 språk.

            13 bibelselskaper har gått sammen om å starte oversettelsesarbeid til alle språk som tales av mer enn 100 000 mennesker, innen år 2000. Da skal Det nye testamente være oversatt til alle språk som tales av 500 000. Det sies at Bibelen skal være oversatt til alle språk innen førti år!

Lever vi i de siste tider?

Det vet vi ikke. Men hvis vi går ut fra Jesu ord om at enden skal komme når evangeliet er forkynt for alle folkeslag, da ser det ut til at vi nærmer oss med stormskritt. Vi er med på å fremskynde Herrens dag, når vi samler inn til misjon.

            Herrens dag er en gledens dag for Jesu venner. Han forberedte sine venner på at det skulle bli voldsomme tilstander når verdens ende nærmet seg. Men disiplene skulle ikke bli redde, slik som de andre. For Jesu venner betyr verdens ende at forløsningen kommer.

Lukas 21,25 Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. 26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.

 

Dette er også lyset som stråler over de tre synsfeltene våre: det personlige, det nære og det fjerne:

2. Peters brev 3,9 Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. 10 Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.

            11  Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

            14  Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. 15 Og når Herren i sitt tålmod dryger med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse.

 

De siste ordene i Bibelen lyder slik:

Åpenbaringen 22,16  “Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne." 17 Ånden og bruden sier: "Kom!" Og den som hører dette, skal si: "Kom!" Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet. 20  Han som gir dette vitnesbyrd, sier: "Ja, jeg kommer snart." Amen. Kom, Herre Jesus! 21  Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle!

 

La oss være med å fremskynde Herrens dag!