Hvor er Den hellige ånd?

Bibeltime på Fredtun, Tjøme 19. februar 2008

Ulike sider ved å være en kristen:

Hvem er ånden?

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. Da sa Gud: "Det bli lys!" Og det ble lys. (1 Mos 1,1-3)

 

Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: "Abba, Far!" (Gal 4,6)

 

"Jeg er hos dere i ånden"

Selv om jeg ikke er hos dere med kroppen, er jeg hos dere i ånden. (Kol 2,5)

 

Ånd = personlighet og styrke, Guds skaperkraft og gode vilje. Omtanke.

Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. (1 Kor 2,11)

 

"Det er noe godt over ham" - en utstråling, et himmelsk overlys.

 

Pnevma = pust, ånde, ånd.

Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning. (1 Mos 2,7)

Hvor er Ånden?

Ånden er over et menneske

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. Da sa Gud: "Det bli lys!" Og det ble lys. (1 Mos 1,1-3)

 

Engelen svarte: "Den hellige ånd skal komme over deg (Maria), og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. (Luk 1,35)

 

I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, (Luk 2,25)

 

Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen: "Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede." (Luk 3,22)

 

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender." (Apg 1,8)

 

Og da jeg begynte å tale, kom Den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen. (Apg 11,15)

 

Mens Peter fremdeles talte, kom Den hellige ånd over alle som hørte Ordet. (Apg 10,44)

 

Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. (Apg 19,6)

Ånden kan ta bolig i våre hjerter

Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: "Abba, Far!" (Gal 4,6)

 

Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss. (Rom 5,5)

 

Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. (1 Kor 6,19)

 

Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. (1 Kor 6,19)

Gud gir Den hellige ånd

Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!" (Luk 11,13)

 

Vi er vitner om alt dette, vi og Den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham." (Apg 5,32)

Å få del i Den hellige ånd

Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i Den hellige ånd, (Hebr 6,4)

Dåp med Den hellige ånd

Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd." (Mark 1,8)

 

I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seglet: Den hellige ånd som var lovet oss, (Ef 1,13)

 

Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i Den hellige ånd. (Jud 1,20)

Å bli fylt av Den hellige ånd

Helt fra mors liv skal han (døperen Johannes) være fylt av Den hellige ånd. (Luk 1,15)

 

Hans far Sakarja ble fylt av Den hellige ånd. Han talte profetiske ord og sa: (Luk 1,67)

 

Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd (Luk 1,41)

 

Fylt av Den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken (Luk 4,1)

 

Da ble Peter fylt av Den hellige ånd og svarte dem: "Rådsherrer og eldste i folket! (Apg 4,8)

 

Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa: "Saul, min bror! Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den hellige ånd." (Apg 9,17)

 

Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. (Apg 4,31)

Glede

Og dere fulgte vårt og Herrens eget eksempel da dere under hard motgang tok imot Ordet med den glede som Den hellige ånd gir. (1 Tess 1,6)

 

For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd. (Rom 14,17)

 

Men disiplene ble fylt av glede og Den hellige ånd. (Apg 13,52)

Hva gjør Den hellige ånd?

For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. (2 Pet 1,21)

 

Men når de arresterer dere og fører dere for retten, så vær ikke på forhånd bekymret for hva dere skal si, men si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den hellige ånd. (Mark 13,11)

 

For Den Hellige Ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies." (Luk 12,12)

 

"Brødre," sa han, "det måtte gå i oppfyllelse, det skriftordet som Den hellige ånd lot David si om Judas, han som viste vei for dem som grep Jesus. (Apg 1,16)

 

Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd. (Apg 9,31)

 

Den hellige ånd hindret dem i å forkynne Ordet i Asia; derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området. (Apg 16,6)

 

men Den hellige ånd vitner for meg i by etter by og varsler om lenker og forfølgelser som venter meg. (Apg 20,23)

 

Derfor, som Den hellige ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, (Hebr 3,7)

 

og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. (Apg 1,2)

 

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. (Joh 16,12-14)

 

Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. (Apg 20,28)

 

Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd. (Apg 9,31)

 

Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene, (Apg 15,28)

 

Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. (1 Kor 12,7)

 

Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. (1 Kor 12,11)

 

Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. (Joh 16,7-11)


 

 


Norsk salmebok 208

Kom, Hellig Ånd med skapermakt,

opprett hva synd har ødelagt,

og glede i hvert hjerte giv

som du har født til evig liv!

 

2 En trøsters store navn du har,

Guds gave god og dyrebar,

for sjelen syk en salve mild,

en livets brønn, en hellig ild!

 

3 Du visdoms, råds og styrkes Ånd,

du kraft av Herrens høyre hånd,

du lysets bærer, Ordets tolk

for alle tungemål og folk,

 

4 ditt lys opptenn i vår forstand,

i hjertet kjærlighetens brann,

til vanmakt vår og usseldom

med hellig hjertestyrke kom!

 

5 Vår fiende, jag ham langt på flukt,

gi fred og troens fagre frukt,

og la oss alle, store, små,

i sjeleomsorg hos deg stå!

 

6 Gjør oss med Gud, vår Fader, kjent,

med Sønnen som fra ham er sendt,

med deg som fra dem begge går,

og hjelp at vi i troen står!

 

7 Vær lovet, Gud, vår Fader god,

Guds Sønn, som opp av døde stod,

og Trøsteren som kom her ned:

Vær lovet i all evighet

Hrabanus Maurus, død 856


Norsk salmebok 217

Ånd over ånder, kom ned fra det høye,

evig med Fader og Sønnen én Gud!

Kom, du som sjelene sammen kan føye,

kom og gjør rede den himmelske brud!

Kalle, forsamle og Jesus forklare,

bygge Guds kirke, opplyse hans folk,

det er din gjerning, la oss den erfare,

kom, du Guds kjærlighets mektige tolk!

 

2 Mektigste Frelser, du hevner deg kjærlig,

sender oss Ånden, forjettelsens pant!

Nå ble forsoningen tydet oss herlig,

troen erfarer: Ditt løfte er sant.

Vitnene krones med brennende tunger,

hver av dem taler det språk som Han vil,

brenner i ånden, forløste, og sjunger

Herren til ære som tente den ild!

 

3 Himmelske trøster, din olje la flyte

legende inn i de dypeste sår!

Styrk oss i striden og gi oss å nyte

frukten av frelsen som all ting formår!

Skap i oss, Herre, fornyede hjerter,

led oss i sannhet, og hjelp oss i nød,

gjør oss tålmodige midt under smerter,

vær du vår levende kraft i vår død!

Johan Nordahl Brun 1786

 


 

1. Har du hørt noe i kveld som du ikke har hørt før eller tenkt på?

 

2. Hvilke av de tre sidene ved å være en kristen har preget ditt bilde av kristendommen?

 

3. Hvordan kan vi merke at Den hellige ånd virker i oss?

Ingen kan si: "Jesus er Herre!" uten i Den hellige ånd. (1 Kor 12,3)

Gud har sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: "Abba, Far!" (Gal 4,6)

 

4. Hva sier disse bibelversene om Ånden og menigheten og hver enkelt?

Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. (1 Kor 12,7)

Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. (1 Kor 12,11)

Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer. (1 Kor 12,27)

Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. (Ef 4,7)

Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. (Ef 4,16)

Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. (1 Pet 4,10)

 

5. Hva er forskjellen mellom å se på Gud som en hjelper i min hverdag, og det å gjøre åndelige erfaringer med Gud.