HKH 5. februar 2003

Tale på DELK-møte

Herre lær oss å be! - Bønnens vei inn i tjenesten

782      Når dagen atter sender

684      Høstens Herre, når du sender

716      Gud du er rik

0114 Dine løfter er mange

 

1. Å lukke opp flere dører i vårt bønneliv

Forbønn

 

Trofasthet i forbønnen, men finn en likevekt som ikke gjør bønnen til en plage!

Litt ørken vil det være i alle aktiviteter!

a. Korsmerket - «I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.

Korsbønner

Våre tanker og bønner kan være svært forskjellige når vi merker oss med korsets tegn og sier «I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.». Finn den bønnen som passer best for deg i dag, og øv den inn sammen med korstegnet.

·         Takk for en ny dag! Og takk for at du er min Gud!

·         Himmelske Far, jeg går inn i din verden i dag, med din Sønns merke på meg. La din Hellige Ånd prege meg i alt jeg gjør.

·         Jesus, jeg har hatt en urolig natt, og har tenkt så mange drepende tanker. Jeg nagler dem til korset ditt. Det er der de hører hjemme.

·         Jeg tegner ditt eiendomsmerke på meg enda en gang. Takk for at jeg får høre deg til!

·         Gud, som jeg gruer meg til denne dagen! Jeg trenger intenst å merke at du er min Far, at Jesus er med meg og at Den Hellige Ånd støtter meg.

·         Jeg vet ikke om kroppen vil lystre meg når jeg skal opp av sengen. Gode skaper, gi ny kraft i alle mine muskler!

b. Kristuskransen

2. Inn i Guds verdensstyre og inn i hans frelsesplan

Bønnene i Fadervår

De tre første bønnene starter med: «La det skje …»

Hellige ditt navn,

komme ditt rike,

skje din vilje på jorden som i himmelen

Vi ber og ønsker og gir vår tilslutning til at Gud utbrer sitt navn og sitt rike og sin vilje på jorden.

Vi ber ham sette seg i respekt, ta styringen og sette sin vilje igjennom i verden.

® Guds verdensstyre

Jer 9,23-24 Så sier Herren: Den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den sterke ikke av sin styrke, og den rike ikke av sin rikdom. 24 Men den som vil rose seg, skal rose seg av dette: at han har forstand og kjenner meg, vet at

·         jeg er Herren,

·         som viser miskunn

·         og øver rett og rettferd på jorden.

For det er slik jeg vil ha det, lyder ordet fra Herren.

 

Vi må se vår tjeneste i denne sammenhengen.

1. Skapelsen - vår tjeneste i det jordiske kall

2. Jesu disippel - nærheten til ham og enheten med ham

Rom 8, 29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken.

Ef 4, 15 - 16 Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 16 Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.

 

3. Åndens gjerning med å bygge Guds menighet

1 Kor 12, 1 Når det gjelder Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke la være å gi dere kunnskap om dem.

1 Kor 12, 4 - 7 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. 5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. 6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. 7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn.

 

«En nådegave er en særskilt evne som Den Hellige Ånd gir - av Guds nåde - til ethvert lem på Kristi legeme, og som må settes inn i arbeidet med å bygge opp menigheten.»

(Chr Schwartz i Nådegavetesten, K-vekst 1999, side 10)

 


3. Inn i tjenesten

Ta vare på tjenesten

1 Tim 6, 14 Ta vare på ditt oppdrag så det holdes rent og uangripelig helt til vår Herre Jesus Kristus kommer i herlighet.

Finne din tjeneste

Vite hva som er din tjeneste

Beskytte denne tjenesten

Kall til tjeneste
Faren for å grave ned sitt talent

Den som fikk minst, gravde det ned! Matt 25,24-25

Ledelsesansvar å ikke stresse menigheten

Stressa gulrøtter

Akkumulerte tiltak dreper menigheten

Måten å kalle på

Kan du tenke over dette i fire dager, så ber både du og vi om Guds veiledning, og så tar jeg et nei for et nei.

4. Hva slags menighet bygger Ånden hos oss?

Ef 4,16 Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.

 

Joh 17, 19 Jeg innvier meg for dem, så de også skal være innviet ved sannheten.

Apg 14, 26 Derfra seilte de tilbake til Antiokia, hvor de en gang var blitt overgitt til Guds nåde for å fullføre den oppgave som nå var avsluttet.

Apg 15, 40 mens Paulus valgte å ta med Silas. Så drog han av sted etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde.

Apg 20, 32 Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan oppbygge dere og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget.

1 Pet 4, 19 Derfor skal de som lider når det er Guds vilje, overgi sin sjel til den trofaste Skaper og gjøre det gode.