HKHammer: Tekstgjennomgåelse i Domprostiet 8. april 2003 kl 0845-1000

Skjærtorsdag, 1. rekke: Matt 26,17-29 Innstiftelse av Nattverden

Personlig innsteg

Jeg er rystet. Jesus har inderlig lengtet! (Luk = Tilleggstekst Skjærtorsdag)

Dystert preg over skjærtorsdag? Hvilken dag lar vi farge skjærtorsdagen?

Palmesøndag - Marias inderlighet og folkets lovsang

Langfredag - Trist dag? Nei, den er vår!

Påskedag - «Av seirens lys forklart» NoS 863

La skjærtorsdagen lyse med sitt eget lys!

«Men korset stod gjemt bakom løv i det fjerne» NoS 334

Til dagen

1. Jo nærmere disiplene kom påsken, jo mindre forstod de.

I siste instans også Jesus: «Hvorfor?» Evangeliene pakker opp påskegaven.

2. «Den nye pakt» (Luk) har gitt navn til Det nye testamente

3. I den natt han ble forrådt

Til teksten - kontekst

Alle synoptikerne har Judas' avtale om forræderi like før. Mt og Mk går rett ut til Oljeberget, mens Luk først har med krangel om hvem som er størst, og om apostlenes lønn.

Lesetekstene

2 Mos 12 og 13 Forskrifter for påskefeiringen.

Påske = passering, forbigåelse (forbigang) «Av Herrens engel er vi spart» (NoS 138,3)

1 Kor 10 Forbindelsen Jesu legeme i nattverden og menigheten som Kristi legeme

Synoptikerne

Mt og Mk ganske like. Bare Luk har med Jesu lengsel og innleder med «aldri skal jeg spise påskemåltidet før det har fått sin fullendelse i Guds rike», mens Mt og Mk avslutter med dette.

Mt: for dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse.

Mk: Dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange.

Luk: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere.

Til teksten - detalj

17. Synoptikerne: Skjærtorsdag = 14. nisan. Kvelden, altså etter kl 18 =15. nisan.

Johannes: Jesus dør 14. nisan. Joh 18,28 og 19,14 «helgaften før påske».

17. Påskelammet ble bare spist i Jerusalem, for det var i tempelet det skulle slaktes. Derfor dro mange opp ditt til høytiden. Etter tempelets ødeleggelse feires måltidet uten påskelam.

hetoimadså to paskja (hebr: passach): forberede påskelam/påskefest/påskemåltid

18. «Den mannen dere vet» - «Min time er nær» = kodeord?  poiå to paskja = gjøre påske

19. Kveld = 15. nisan

23. En som dypper i fatet med meg. Moderne «dip» eller bitre urter i saltvann?

24. Menneskesønnen. Jfr Dan 7. Eskjatologisk og alminnelig. Som skrevet: Salme 41,10

26. Takket - hebr: børaka gresk: evkjaristi. Gjennomført at Jesus takket før måltidet. Jødisk trad.

26-27. Jødenes påskemåltid og kristen nattverd. Jesus tar ut to av elve elementer i jødenes påskemåltid og innstifter et nytt paktsmåltid.

Syv elemeter: Lammeben, bitre urter, eple/nøttekompott, persille, saltvann, tre flak usyret brød (det midterste brytes i to), egg. Når brødet brytes, innbys alle trengende til måltidet.

De fire begerne: (2 Mos 6,6-7) Livets, frihetens, velsignelsens og håpets beger. Når velsignelsens beger drikkes, velsigner de Gud som metter verden med sine gode gaver.

(http://home.online.no/~hkhammer/fastebok/49-onepa.htm)

Læremessig element

Nattverden er 1. paktsmåltid/syndenes forlatelse (v 28) - 2. minnemåltid (Luk: til minne om) -

3. fellesskapsmåltid (1 Kor 10,16-17) - 4. foregripende messiansk måltid (v 29) -

5. sakramentalt måltid (gjør dette så ofte…)

6. Bekjennelseshandling? 1 Kor 11,26 så ofte dere eter, forkynner dere. Joh 6,53-54 hvis dere ikke / den som spiser. Senket terskel? Være uverdig eller spise på urettvis 1 Kor 11,27

Til forkynnelsen

Tema: FELLESSKAP (Jesu lengsel) - FORRÆDERI (frafall og svik) - FORVENTNING

Hvor er tilhørerne i denne teksten?

Hemmelig kontakt - disiplene som gjør i stand og ser frem til neste gang - Judas - de mange

Til gudstjenesten - aktuelle salmer

656 Vår lovsang skal møte deg (da de hadde sunget lovsangen)

138 Til lammets måltid (jfr 2 Mos 12)

141,1-2 O Jesus som har elsket meg

128 Se vi går opp til Jerusalem

139 Sion, pris din saliggjører, vers 1-3/4-5/6-7

Register Bibeltekst - Norsk Salmebok

Skjærtorsdag.  1. rekke. MT 26,17‑29: DET SISTE MÅLTID

         Du som låg i natti seine 130      Matt 26,1‑27,66 Pasjonshistoria              

         Han gikk den tunge veien 133      Matt 26,1‑27,66 Pasjonshistoria              

          Se hvor nu Jesus treder 134      Matt 26,1‑27,66 Pasjonshistoria              

                 Han lånte en sal 131,4.1  Matt 26,17‑19 hjå deg, halda påskemåltid   

      Se, et måltid her opprettes 139,2    Matt 26,17‑29 Nattverden blir innstiftet   

    eg minnast må den store kveld 647,2.5  Matt 26,20‑29 Da det var blitt kveld       

    Det brød som Herren har brutt 167,7.1  Matt 26,26 Jesus braut brødet           

    Det er mitt legem, ta det hen 639,2    Matt 26,26‑27 Dette er mitt legeme         

     Når vi deler det brød som du 642      Matt 26,26‑27 Dette er mitt legeme         

   Den største høgtid her på jord 647      Matt 26,26‑30 Nattverden og lovsongen      

             Hans eget sanne kjød 138,4.3  Matt 26,26 Dette er mitt legeme         

      Jesus, eg deg trur på ordet 145      Matt 26,26‑28 Innsetjing av nattverden     

     løser oss fra syndens lenker 645,2    Matt 26,28 til syndenes forlatelse      

           gi syndenes forlatelse 941,1.4  Matt 26,28 til syndenes forlatelse      

              syndenes forlatelse 944,1.21 Matt 26,28 utøses til syndenes forlatelse

1 KOR 10,16‑17: BEGER, BRÖD OG JESU LEGEME

        Vær velsignet legem såret 640,1    1 Kor 10,16 Velsignelsens beger          

               velsignelsens kalk 853,6.4  1 Kor 10,16 velsignings‑kalken           

      Brødet, vinen, signet, viet 139,3.4  1 Kor 10,16‑17 Velsignelsens beger          

      ved brødet fast til Kristus 143,1    1 Kor 10,16‑17 brødet gir del i Kristi legeme

          Ett felles brød vi eter 658,2.1  1 Kor 10,17 vi har alle del i det ene brød

2 MOS 12,3‑8.11: HERREN INNSTIFTER PÅSKEHELGEN

      Fra påskenattens gru bevart 138,3    2 Mos 12   ikke la ødeleggeren drepe noen

        Blod er stroke på vår dør 166,5.5  2 Mos 12,7 blod på dørstolpene