Harald Kaasa Hammer 25. november 2013

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Jes 27,2-6 Herren vokter sin vingård

  35 Den yndigste rose ... som torner og tistler

  10 Blomstre som en rosengård

571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes ... men kveles og med rot opprykkes

1 Kor 1,1-3 Dere er helliget ved Kristus

417 Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud

423 Å, var eg meir deg, Jesus, lik

625 Herre, signe du og råde ... ditt åsyns nåde ... og din fred oss alle send

322 Stor er din trofasthet ... Nåde for synder og fred uten like

Matt 20,1-16 Arbeiderne i vingården

616 La din vingård bære frukt

661 Høstens Herre, når du sender dine ut i arbeidsdrakt

794 I ditt dyrebare navn går vi til vår gjerning, Jesus kjære

685 Arbeid, for natten kommer ... Fyll hver en dag som flykter nidkjær for Herrens verk

541 Det fins et hellig kall til å forandre … Gud som har kalt oss, har bruk for enhver

Andre rekke

5 Mos 8,7.11-18 Glem ikke Herren, din Gud (Overlapper med tekst på 17mai III)

307 Min sjel, min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger

284 O store Gud, når jeg i undring aner … ser hvor trofast Herren … har ført sitt folk

312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud ... du kveger i ørknen den tørstende sjel

456 Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren

108 Vår Gud han er så fast en borg ... Vår egen makt er intet verd

672 Gud, la vårt hovmod briste ... Gud, gi oss kraft å bære hverandres svakhet

1 Kor 3,4-11 Guds medarbeidere (Overlapper med tekst på 5sit II)

532 Guds kirkes grunnvoll ene

338 Er Gud for meg, så trede ... Den grunn hvorpå jeg bygger

Luk 17,7-10 Uverdige tjenere

716 Herre, jeg vil gjerne takke ... Herre, la min dag få være viet deg og riket ditt

678 Vi rekker våre hender frem ... Alt godt, til vårt og andres vel, er dine gaver

665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære

715 Gud, du er rik ... Så går vi frimodig til tjenesten inn

Tredje rekke

Jer 9,23-24 Den rette ros

419 Med Jesus vil eg fara ... Det er mi høgste ros

319 Lær meg å kjenne dine veier ... Lær meg å kjenne dine tanker

Fil 3,7-14 Vinning og tap (Overlapper med tekst på 4sip I)

359 Jeg har en venn ...  og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig

691 Din rikssak, Jesus, være skal ... Lukk meg i dine smerter inn

845 Så grønn en drakt ... og blomstre i ditt rike, når denne jord må vike

119 Hjelp meg, Herre Krist, å strida ... rettferdskransen no ligg ferdig

Matt 19,27-30 Forsakelse og lønn (Teksten er en parallell til Mark 10,28-31 på 23sit I)

108 Vår Gud han er så fast en borg ... Og om vårt liv de tar

378 Da Jesus satte sjelen fri ... Hva gjør det så

375 Å, at jeg kunne min Jesus prise ... hva gjør det da