Harald Kaasa Hammer 2. desember 2013

Minnedag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 90,1-4.12-14 Å vente på hjelp fra Herren

252 Ein bustad har du vore … Så lær oss Gud å telje rett kvar dag og stund som lid

835 Å, Gud, vårt vern i farne år ... For deg er tusenårig prakt

799 Syng i stille morgonstunder ... Lær oss, Gud, kvar dag å telja

843 Ei sol på frostklår … Du femner oss i kjærleik, Gud, igjennom livsens vinterdag

476 Styr du min vandring, Frelser så kjær … Andre går bort, men du hos meg står

Rom 5,5-11 Mens vi ennå var svake

664 Kom, du Guds kjærleik, kom

512 Kom, helligånd, med skapermakt ... i hjertet kjærlighetens brann

173 Hill deg, Frelser og forsoner

Joh 6,37-40 Den som kommer til meg

422 Jesus, det eneste, helligste, reneste ... aldri du støter meg bort

  11 Jeg løfter opp til Gud min sang ... da reises av den mørke grav

Andre rekke

1 Mos 23,1-6 Abraham sørger over Sara

179 Velsignet vær, o Jesus Krist ... når man skal legge mine ben

872 Nå er livet gjemt hos Gud

2 Kor 1,3-7 Takk til Gud som trøster

  73 Korset vil jeg aldri svike

344 O Jesus, åpne du mitt øye

852 En tone skal stige i livsdagens kveld … Takknemlighet fyller vårt hjerte og sinn

Joh 11,1-5.33-38 Jesus sørger med sine venner (Overlapper med tekst på 20sit I)

873 Nå åpner savnet sine øde vidder

876 Livet gitt og tatt tilbake

751 Herre, måtte dette skje … For det som lyste opp vårt liv, vart sløkt så altfor snart

870 Din fred skal aldri vike ... når vi søker til våre kjæres grav

Tredje rekke

Salme 139,1-18.23-24 Herre, du ransaker meg

703 Å, for djup i Jesu kjærleik ... Over, under, rundt omkring meg

790 Nå rinner solen opp ... Utallig liksom sand

423 Å, var eg meir deg, Jesus, lik ... Du tankar, ord og liv må snu

1 Kor 15,51-58 Vi skal bli forvandlet (Overlapper med tekst på 2sia II)

179 Velsignet vær, o Jesus Krist ... jeg opp skal stå et bedre land å finne

891 Å salige dag som i håpet vi venter

222 Kristus, konge, du regjerer ... Jesus, la oss være rede

899 Jeg tror på jordens forvandling en gang

727 Lysenes Gud, kjærlighes kilde ... gi oss forvandlingens kraft fra deg

Joh 11,19-27 Herre, hadde du vært her (Overlapper med tekst på 17sit I)

891 Å salige dag som i håpet vi venter

871 En dag forlater jeg hjem og kjære venner … Angsten må vike. Min død skal Kristus vende

878 Så stille vi går, vi bærer vår sorg … Vi mistet vårt barn … Det finnes en venn