Harald Kaasa Hammer 19. november 2013

Kristi himmelfartsdag – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 110,1-3 Sett deg ved min høyre hånd

228 O lue fra Guds kjærlighet … Vår Frelser ved Guds høyre hånd

336 Nå fryd deg, kristne menighet … Til Gud, min Faders høyre hånd fra dette liv jeg farer

eller Apg 1,1-11 Jesus tas opp til himmelen (Overlapper med tekst på 2sip I)

230 Du som går ut fra den levende Gud … salighets ord i apostlenes spor

275 O store Gud, vi lover deg … Profeter og apostler glad, og dine vitner rad på rad

892 Guds Son ein gong i morgonglans skal atter koma att … når han på sky skal koma att

899 Jeg tror på jordens forvandling … Jeg tror at Herren Krist … skal stige frem til sist

Ef 4,7-10 Han steg opp og gav gaver

360 Jesus, du har brakt Guds rike … Mild og sterk på nådens trone

682 Jesus skal rå så vidt som sol … Signing han strår på all sin veg

Mark 16,19-20 Jesus tas opp til himmelen

217 Vi fryder oss av hjertens grunn … Se, ved Guds høyre sitter han

275 O store Gud, vi lover deg … du sitter ved Guds høyre hånd

218 Kan eg vel syngje Herrens pris der englar syng i kor … Lat trua gje mitt hjarte ljos

896 Kvar gong Jesu namn eg nemner … og eg veit at alt han vil meg er å lose meg i land

Andre rekke

Dan 7,13-14 Lik en menneskesønn

602 Lat kvar jordisk skapning teia … fagna kongen ovanfrå

277 Gladelig vil vi halleluja kvede … han som har riket og makten og æren

102 Vi skal se deg, Herre Jesus, i din herlighet en gang

952 Ditt rike står gjennom alle tider

eller Apg 1,1-11 Jesus tas opp til himmelen - se første rekke

Rom 10,6-10 Ordet er nær i munn og hjerte (Overlapper med tekst på Nydag III)

222 Kristus, konge, du regjerer

548 Jesus, frelser, vi er her, for din sannhets ord å høre

Luk 24,46-53 Jesu avskjed (Overlapper med tekst på Treen III)

220 Lov Jesu namn og herredom

699 Hører du en hemmelige sangen … Ser du ham som sitter på sin trone

Tredje rekke

1 Sam 2,1-9 En Gud som allting vet

281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig, dag for dag vår lovsang skal stige

282 Himlens konge vil vi prise … til oppreisning, kraft og fred

Se også salmer på 4sia og MB.

eller Apg 1,1-11 Jesus tas opp til himmelen - se første rekke

Ef 1,17-23 Satte ham ved høyre hånd

228 O lue fra Guds kjærlighet ... gi lys til troens øye

522 Mektigste Kriste, menighetens Herre … demp du vår fiende, driv hans makt tilbake

Joh 17,1-5 La din Sønn bli herliggjort (Overlapper med tekst på Enh II)

510 Herre, når din time kommer … Din er makten! Din er æren

482 Deg å få skode er sæla å nå