Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Pinsedag, 2. rekke

Nøtterøy kirke 4. juni 2006 kl 11.00

Salmer

*234    Jesus du har brakt Guds rike

            DÅP

613      Å la din Ånd nå med oss være

228      Ånden ser vi ikke (etter dåpen)

Apg 2,1-4 og 14 og 22-24 og 36-41 PINSEDAGEN

218      Du som går ut fra den levende Gud

-------------------

215      O lue fra Guds kjærlighet

            JOH 14,15-21 LØFTET OM DEN HELLIGE ÅND

-------------------

029      Kom regn fra det høye

            FORBØNN 1

*231    Vi fryder oss av hjertens grunn

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen.

 

«Jesus kom og vær til stede, døp ditt folk med Ånd og ild! Fyll vårt liv med ekte glede, så vi lever slik du vil!» Det er vår bønn på pinsedagen!

En gudstjeneste er et møte mellom Gud og menigheten. Velkommen i Guds hus og velkommen til dåp! La oss gå Gud i møte, la oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder…

Dåpstale

På den første pinsedagen ble 3000 mennesker døpt. Gjennom nesten to tusen år har store og små blitt innlemmet i Guds rike ved en slik dåpsseremoni, i alle folkeslag og nasjoner. I dag skal vi døpe seks barn i Nøtterøy kirke. Det er en flott markering av pinsedagen!

 

Vi bærer «med takk og tro barna til Herren i den hellige dåp» sier vi hver gang det er dåp. Dere foreldre og faddere er kommet til kirken for å takke Gud for barnet dere har fått, og dere kommer med deres tro, og vil lukke barna inn i troens fellesskap med Jesus. Dere bærer «med takk og tro barna til Herren i den hellige dåp». Det er det som skjer i dag.

Dåpen består av vannet og Ordet og troen

«Hvordan kan vann gjøre så store ting?» er et av spørsmålene i katekismen

Og svaret er slik:

Det er ikke selve vannet som gjør det, men Guds ord som er sammen med vannet, og troen som stoler på dette ordet. Uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp, men med Guds ord er det en dåp, det vil si et nåderikt livets vann og et bad som gjenføder ved Den Hellige Ånd, slik Paulus sier det i brevet til Titus 3,5-8:

Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd, som han så rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Slik skulle vi stå rettferdige for Gud ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp. Dette er et troverdig ord.

 

Kanskje synes du som er mor eller far eller fadder at dette er veldig store ord. Ja, det er det. Men det går an å tro det som ikke er til å begripe. Og nå gjelder det at vi tror sammen med barnet og sammen med menigheten. Når vi bekjenner forsakelsen og troen, da kommer vi med en programerklæring om hva vi vil holde oss borte fra og hva vi vil stå sammen om, sammen med barna vi bærer til dåp! Det gjelder hele vår kirke, og denne menigheten og faddere og foreldre: Vi vil gå troens vei sammen med barna!

 

La oss be dåpssalmen vår på nummer 613 i den røde salmeboken.

Eksordium

«Hva er dette for noe?» De som var til stede på pinsedagen for nesten 2000 år siden og opplevde det som skjedde, de spurte hverandre: «Hva er dette for noe?»

            De merket at det var noe som brøt frem. Det var noe som hadde vært skjult, som brøt frem og ble synlig og tydelig. Jeg håper denne dagen kan gjøre skjulte sammenhenger synlige og tydelige for oss, skjulte sammenhenger i verden og i menigheten. Vi trenger «lys til troens øye» så vi kan få øye på disse sammenhengene.

Det er et skjult mønster i verden, en sammenheng som heter Guds rike og Guds herredømme. Her er det duket for aha-opplevelser: «Er det slik det henger sammen!» Vi kan ane Guds herredømme i denne verden, og Guds finger i hverdagen.

Det er også duket for en åpenbaring av det skjulte mønsteret i menigheten: Jesus er mer synlig hos oss enn vi ofte tror og tenker! Når vi aner at det skjer noe i menigheten med Guds plan og vilje, da kan vi også åpne oss for hans plan og vilje på en ny måte, så vi mer og mer blir del av Guds plan og vilje. Vi trenger «lys til troens øye» for å se og ta imot. La oss be om det!

 

Vi reiser oss og synger høytidsverset på nr 215 i den røde salmeboken:

O lue fra Guds kjærlighet, o visdom fra det høye

som falt på dine vitner ned, gi lys til troens øye!

Om livets ord vi samles her, vis oss at Kristi løfte er et evig ja og amen!

Vår Frelser ved Guds høyre hånd,

å, send oss nå din Hellig Ånd,  velsign oss alle sammen!

Preken

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 14. kapittel, fra vers 15:

Jesus sa: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
            21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.

Slik lyder Herrens ord.

Hva er det egentlig som foregår? Hva er det skjulte mønster i verden og i menigheten?

Under det vi kan se og erfare i denne verden, ligger Guds skaperkrefter og Guds skapervilje. Med Jesus brøt disse kreftene frem, så de ble synlige. Guds herredømme ble synlig da Jesus vandret rundt på jorden. Han åpenbarte det for disiplene, og han lærte dem å be til Gud: «La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen… For riket er ditt, og makten og æren.» (Matt 11,25-26)

Hvordan kan vi bygge Guds rike? Hvordan kan vi understøtte Guds herredømme i verden?

«Den som elsker meg, holder mine bud,» sa Jesus. «Guds rike er kommet nær!»

Når jeg velger kjærlighetens vei, når jeg fokuserer på mine medmennesker, og behandler dem slik Gud vil, da understøtter jeg Guds herredømme på jorden. Når jeg verner om andres hviledag, når jeg ærer far og mor, når jeg gir mor en klem og sier takk, når jeg velger å la være å lyve, når jeg velger å la være å lure noe til meg, da understøtter jeg Guds herredømme i verden. De ti bud er Guds regjeringsform, de er i Guds herredømme i denne verden!

Da Guds rike brøt frem med Jesus, skjedde det også helbredelser, det skjedde tegn på at en grunnleggende fornyelse i skaperverket var på gang! (Luk 10,8-9)

Jesus kom for å føre verden tilbake til Gud!

Med Jesus forenes Guds skjulte mønster i verden
og Åndens skjulte mønster i menigheten

Hva er så det skjulte mønster i menigheten?

På pinsedag ble Ånden øst ut over menigheten og Ånden begynte å bygge opp Jesu kropp midt i denne verden! Ånden bygger Jesu kropp ved å legge inn Jesu evner og egenskaper i en etter en som innlemmes i menigheten og retter sin tro til Jesus. Ånden gjør oss til med-lemmer på Jesu kropp i verden.

Matt 25,15 En gav han fem talenter, en annen to og en tredje én talent

- etter det hver enkelt hadde evne til.

1 Kor 12,1 Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg ikke la være å gi dere kunnskap om dem. 7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. 11 Ånden deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. 27 Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer.

Rom 12,5 Vi er alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.

Ef 4,7 Nåden er gitt hver enkelt av oss alt etter som Kristi gave blir tilmålt. 16 Ut fra Kristus blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave som hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.

1 Pet 4,10 Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.

 

Slik bygges menigheten til å være Jesu kropp midt i denne verden. Ånden deler ut Jesu evner og egenskaper etter en tydelig og bevisst plan - i hver enkelt av oss. Jesu evner og egenskaper i hver enkelt av oss må fungere sammen med resten av kroppen for at de skal komme i funksjon. Derfor er samhold og kjærlighet så grunnleggende i menigheten.

 

Dette er en åpenbaring. Det er et skjult mønster som vi trenger hjelp for å se. Men når vi først har fått hjelp til å se det skjulte mønsteret, da er det lettere å få øye på Jesus i menigheten og i hverdagen. Da blir vi nyssgjerrige på hvilke spor av Jesus vi kan finne hos hverandre. Ja, vi blir nyssgjerrige på hvilken nåde, gave og oppgave Ånden har tilmålt akkurat meg og akkurat deg, slik at vi kan gi Åndens gaver rom i vårt hverdagsliv og vårt menighetsfellesskap.

Jesus kommer til oss på flere nivåer

«Jeg etterlater dere ikke som foreldreløse barn,» sa Jesus. «Jeg kommer til dere.» Han kommer til oss på forskjellige nivåer. Han kommer til hver enkelt, inn i et vennskap og en gruppe, til menigheten, til folkeslagene og han rekker ut til hele kosmos.

Han kommer til hver enkelt. Jeg kan oppleve hans nærhet i mitt indre, i mitt hjerte.

«Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Joh 14,23

Det handler om opplevd nærhet når jeg åpner mitt hjerte for ham = bønn, og det handler om opplevd nærhet når jeg leser hans ord og holder fast på det.

Jesus kommer til kristne venner og til grupper av mennesker.

« Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Matt 18,20

To venner - en vennegruppe - en gruppe. Jfr Jesu tre nærmeste av de tolv.

Jesus kommer til menigheten.

«Se jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.» Matt 28,20

«Dødsrikets porter skal ikke få makt over min menighet.» Matt 16,18

Jesus utbrer Guds herredømme i folkeslag etter folkeslag.

«Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Matt 28,18-20

En dag skal han komme tilbake og dømme levende og døde. (Rom 14,10-12)

2 Tim 4,1 Jesus Kristus skal dømme levende og døde.

Fil 2,9-11 Gud har opphøyet Jesus og gitt ham navnet over alle navn, 10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!

Ja, Jesus skal en dag samle hele kosmos under Guds herredømme.

1 Kor 15,24-28 Når enden kommer, overgir Kristus sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde. 25 For han skal herske som konge inntil Gud «har lagt alle fiender under hans føtter». 26 Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden. 27 For «alt la han under hans føtter». (Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham.) 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Slike dimensjoner har pinsedagen!

Jesus åpenbarte Guds skjulte mønster i skaperverket. Han brakte Guds rike nær og fremmet Guds herredømme i verden.

            Og så sendte han sin hellige Ånd til menigheten, for å bygge menigheten opp til å være Jesu kropp midt i denne verden. Når vi får «lys til troens øye» får vi se det, og bli en del av det, og vokse inn i det! Vi kan gjøre erfaringer med Guds Ånd! La oss samle dette i noen ord fra Romerbrevet:

Rom 8,14 Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. 15 Dere har ikke fått den ånd som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått den Ånd barna har, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. 17 Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var og er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.


Momenter

Barnet i Elisabeth hoppet av fryd - Den Hellige Ånd. Luk 1,15.41

 

Toregimentslæren - Hele verden ligger i Guds hender

 

Hva er Jesu bud?

Kjærligheten

En innholdsbestemt kjærlighet

Guds rike - skjult til stede

Jesu bud - er hans styring av dette riket ~ De ti bud er slik Gud vil holde verden sammen

Den Hellige Ånds gave

Talsmannen

Sannhetens ånd

Inkludering med Jesus og vår himmelske Far

Åndens tegn

Hebr 2,4 Også Gud har gitt den sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å dele ut Den Hellige Ånds gaver etter sin vilje

Store ord?

Har det skjedd mer av Åndens gjerning enn vi er villige til å se

Undergangsmyte

Barna - barnekåret - Åndens gaver - Åndens mål med oss

Bli fylt av Ånden

Joh 3,8 Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden.

Den Hellige Ånd - gjenfødelsen - et møte med Gud - erfaring med Gud

Bli fylt av Ånden

Ef 5,18 Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser. Men bli fylt av Ånden, 19 og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren!

Hvordan kan jeg vite at jeg har Den Hellige Ånd?

1 Kor 12,3 Men jeg sier dere at ingen som taler i Guds Ånd, kan si: «Forbannet er Jesus.» Og ingen kan si: «Jesus er Herre» uten i Den Hellige Ånd.

Inngangsord

Vi ønsker å åpne oss for Jesus, så han kan være her i Ånden. Vi ønsker at Jesu Ånd skal prege hver av oss og prege menigheten. Og Jesus kjenner vi. Vi kjenner hans kjærlighet og omtanke, hans kraft og styrke, og hans engasjement for at mennesker skal bli frelst, frelst fra det som binder oss og frelst inn i et naturlig forhold til Gud og hele hans skaperverk. Vi ønsker at Jesu personlighet skal bli synlig her hos oss på Nøtterøy.

            Vi skal lese beretningen om pinsedagen, om hva som skjedde da Jesus utrustet disiplene med sin Ånd, og hvordan resultatet var kjærlighet og omtanke, og kraft og styrke og et tydelig engasjement for at mennesker skulle bli frelst, frelst fra det som bandt dem og frelst inn i et naturlig forhold til Gud og hele hans skaperverk.

            Jeg har det ønske for denne gudstjenesten, at hver av oss må få et møte med Gud og med hverandre, så vi sammen kan se hva han frelser oss fra og hva han frelser oss til!