Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Juledag

Teie kirke

25. desember 1998, kl 11.00

Inngang

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

Gledelig jul!

Julaften er å pakke opp - juledag er å ta i bruk.

Julaften er å glede seg over fødselen etter en lang ventetid, juledag å få barnet hjem, pakke det ut av teppene, og ta det inn i det daglige liv i hjemmet, og innrette hjemmet etter barnet.

Preken

Innledning til tekstlesningen

Lukas 2,18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det. 50 Men de forstod ikke hva han mente med dette. 51 Så ble han med dem hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Hans mor gjemte alt dette i sitt hjerte.

 

Vi står og synger høytidsverset før evangeliet lyder.

 En frelser er oss født i dag, i mennesker Guds velbehag, Gud være pris og ære!

 Nå er han født i Davids stad; den sønn som englene tilbad, velsignet evig være!

 Min sjel, kjenn vel denne nåde fri fra våde, mett ditt øye nå med lyset fra det høye!

 Norsk Salmebok nr 47 [Tekst: Birgitte Cathrine Boye 1778]

Dagens prekentekst

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes

i det første kapittel, fra vers 1:

Johannes 1,1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. 6 En mann stod fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn. 7 Han kom for å vitne; han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. 8 Det var ikke han som var lyset, men han skulle vitne om lyset. 9 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. 12 Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn - de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

I begynnelsen

Denne innledningen til Johannesevangeliet henter ord fra skapelsesberetningen, og bygger en bro tilbake til skapelsen.

1. Mosebok 1,1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. 3 Da sa Gud: "Det bli lys!" Og det ble lys. 4 Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket.

 

Midt mellom skapelsesberetningen og Det nye testamente finner vi en lekende og vakker beskrivelse av Jesus og skapelsen.

Salomos ordspråk 8,1 Hør, hvordan visdommen roper og forstanden hever sin røst! 12 Jeg, visdommen, har klokskap til granne, jeg har kunnskap og gir gode råd. 22 Jeg var det første som Herren frembrakte, hans første verk i fordums tid. 23 I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. 24 Jeg ble født før havdypet var der, før kildene fyltes med vann. 25 Før fjellene ble satt på sin plass, før alle haugene ble jeg født, 26 før Herren skapte jord og mark og den første mold på jorden. 27 Jeg var der da han reiste himmelen og spente hvelvingen over dypet, 28 da han samlet skyene der oppe og lot havdypets kilder strømme sterkt. 29 Da han satte en grense for havet, så vannet stanset der han bød, og han la jordens grunnvoll, 30 da var jeg bygningsmann hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt. 31 Jeg lekte på hele hans vide jord og hadde min fryd i menneskebarna.

Det skapende Gudsordet

Skapelsen var ikke slik at Gud skapte et urverk som han trakk opp, og satte fra seg. Hver gang vi trekker pusten er det et Guds-bevis:

1. Mosebok 2,7 Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning.

Job 34,14 Dersom han bare tenkte på seg selv og tok sin ånd og sin livspust tilbake, 15 da ville hver levende skapning dø og mennesket bli til jord igjen.

 

Og dette gjelder også når vi blir kristne.

2. Korinterbrev 4,6 For Gud, som sa: "Det bli lys i mørket", han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram.

 

Gud overrisler ikke bare med ord, han følger ordet frem til den enkelte. Det skjer en bevisst skapelse av det nye livet i den som tror på ham..

Johannes 6,44 Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham; og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Apostelgjerningene 13,48 Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv, kom til troen.

 

Romerne 12,3 I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.

Jesu ord

Jesus var Guds Ord og han gav oss sitt ord.

Hebreerne 1,3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

 

Hebreerne 4,12 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.

 

Matteus 24,35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Apostlene

Jesus kalte apostlene til å formidle hans ord til oss som kom etterpå. Det nye testamente = de erfaringer apostlene gjorde med Jesus + den undervisning han ga dem + Den Hellige Ånds utrustning.

Apostelgjerningene 1,8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender."

 

Lukas 10,16 Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.

 

Johannes 16,12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. (Johannes 14,25 og 15,26)

 

Lukas 21,15 For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi.

 

1. Johannes brev 1,1 Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord.

 

Jesus lot apostlene høre hvordan han ba, slik at vi kan vite hva Jesus er opptatt av når han nå sitter ved Faderens høyre hånd.

Johannes 17,20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg.

Hva ordet skaper i oss

1. Peters brev 1,23 Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord som er og blir.

 

Jakob 1,21 Legg da av alt urent og all ondskap, og ta villig imot det ord som er plantet i dere, og som har makt til å frelse deres sjeler.

 

Romerne 10,8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.

Å beskytte Guds ord

Matteus 15,5 Men dere lærer: Den som sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til templet - 6 han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt.

 

Apostelgjerningene 2,17 I de siste dager skal det skje, sier Gud: Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord, de unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer.

 

2. Korinterbrev 4,2 Vi har tatt avstand fra all fordekt og skammelig ferd, vi bruker ikke knep, og vi forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt anbefaler vi oss selv idet vi vender oss til hvert menneskes samvittighet.

2. Korinterbrev 6,6 Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet, i Den Hellige Ånd, med kjærlighet uten svik, 7 med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen til angrep og til forsvar,

Å holde fast = å gjøre

Matteus 28,19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

 

Johannes 8,31 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: "Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. 51 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet kjenne døden."

Johannes 15,7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.

Johannes 14,23 Jesus svarte: "Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

1. Johannes brev 2,5 Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er i ham.

Johannes 17,6 Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. 14 Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden.

Åpenbaringen 3,8 Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

 

Kolosserne 3,16 La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte.

Løftet

Åpenbaringen 22,7 Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken."

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.