Tekstgjennomgåelse til søndag For forfulgte, tredje rekke 

Harald Kaasa Hammer 2. oktober 2013
Se også www.ordet.be for flere ressurser til kirkeårsdagen.

 

2 Mos 3,7-10 Nødropet har nådd opp til meg

1 Kor 12,12-27 Lemmer på Kristi kropp (Overlapper med tekst på Pidag II)

Matt 5,10-12 Salige er de som blir forfulgt (Overlapper med tekst på AH I og Rettf II og 16sit II)

     Fortellingstekst: Apg 6,8-15;7,55-8,1 Stefanus steines

Plassering av søndag For forfulgte

Noen arbeider for å legge denne temadagen til andre søndag i november, altså søndagen etter Bots- og bønnedag og Allehelgensdag. Dette fører til at tre av de siste søndagene i treenighetstiden faller bort. Når påsken ikke har vært spesielt tidlig, er tema på disse søndagene om livet i Guds verden, altså søndager med etisk preg. En bedre løsning er å legge denne temadagen til søndagen nærmest 6. mai. Da vil det bare være enkeltsøndager som faller bort, og ikke en serie søndager.

            I 2013 er det ikke en etisk tekst som faller bort. Når påsken er spesielt tidlig, overføres de tekstene som ikke ble lest i åpenbaringstiden til slutten av treenighetstiden: 10. november = 25. søndag i treenighetstiden = 5. søndag i åpenbaringstiden, og teksten er om helbredelsen av den lamme ved Betesda-dammen.

Dersom dagen markeres på 2. søndag i november i 2013, vil tekstene være fra saligprisningene både på Allehelgensdag søndagen før og på denne dagen.

Teksten i punkter

·       De som forfølges for rettferdighets skyld, erklæres salige, for himmelriket er deres. Samme som første saligprisning.

·       Forfølgelsen konkretiseres ved hån og forfølgelse for Jesu skyld, løgn og baksnakkelse.

·       Gled og fryd dere, på grunn av lønnen i himmelen.

·       Forfulgte disipler assosieres med de forfulgte profetene.

Prekentekstens kontekst

Før: Prekenteksten består av den siste av åtte saligprisninger, pluss to utfyllende vers hvor denne saligprisningen anvendes direkte på disiplene. Saligprisningene innleder Jesu bergpreken hos Matteus. Da Jesus så folkemengden tok han disiplene med opp i fjellet og underviste dem. Bergprekenen er altså disippelundervisning. Men da Jesus hadde fullført talen, var folket slått av undring over hans lære. Matt 7,28. Bergprekenen var altså disippelundervisning mens folket - etter hvert - hørte på.

Etter: Etter saligprisningene, understrekes disiplenes kall: Å være jordens salt og verdens lys med sine gode gjerninger, så menneskene vil prise deres Far i himmelen.

Tekstens klangbunn i GT

·       Vers 12: Jesus setter disiplene inn i de forfulgte profetenes tradisjon. 2 Krøn 36,16 og Jes 65,2. Se også avsnittet om Jesu klage over Jerusalem i Matt 23,37

·       I visdomslitteraturen i GT beskrives det salige mennesket og det gode liv, men da som frukt av klok adferd. Ordsp 3,1-6. Salme 1,1-6

Teksten i lys av de andre lesetekstene

·       GT-teksten er en forsikring om at Gud har hørt nødropene, og at han vil gripe inn. Den gangen sendte han Moses til å befri folket. Legg merke til parallellen i Jak 5,4, hvor det allmenne fokus på undertrykkelse er tydelig.

·       Nådegavekapitlet i 1. Kor leses her med fokus på solidaritet mellom lemmene på Jesu legeme. Vers 26. (Se NoS 531 «Velsigna band … Om nokon av oss lid». En annen viktig tekst er Hebr 10,33-34.

Språklige innspill

·       Vers 10: saligemakarioi – lykkelige, tilfredse til forskjell fra trengende. Ordet kan brukes både allment om lykke, men også med religiøse overtoner: å eie en glede hos Gud som preger livet her og nå på tross av motstand og mangler. Sammenlign med rikdom i Luk 12,21.

·       Vers 10: blir forfulgt – av diå – å jage flyktende mennesker.

·       Vers 10: rettferdighetdikaiåsy. Her står det i ubestemt form, mens vers 6 har bestemt form. Det kan markere at det er en rettferdighet som ikke er oppnådd eller fullendt enda. Legg merke til det norske ordet rett-ferd. I matt 3,15 kan rettferdighet nærmest bety fullendelse av Guds frelsesplan.

·       Vers 10: himmelriketbasileia tån ouranån – kongerike himlenes. I Fadervår brukes himlene i åpningsordene og himmelen i 3. bønn. Muligens kan flertall bety hans regjeringssted eller totale herrevelde, og entall himmelhvelvingen. Men himmelriket kan hos Matteus også bety Guds fremvoksende herrevelde gjennom kirken, jfr alle himmelriks-lignelsene. Matt 3,2 og 13,24-52.

·       Vers 11: for min skyld. I vers 10 står det for rettferdighets skyld. Antagelig utfyller disse uttrykkene hverandre.

·       Vers 12: fryd dereagalliasthe – juble. Luk 10,21 Jesus jublet i Den hellige ånd. Se også 1 Pet 1,8 som ligger nær saligprisningene.

·       Vers 12: lønn, betaling – misthos. Se nærmere om lønn i Ef 6,8 og 2 Joh 8 og Åp 22,12 og Mark 10,28-30.

Momenter til overveielse

·       Saligprisningene angir nok ikke betingelser for å bli salige, men har mer vekt på forsikring om salighet, selv om de ytre omstendigheter ikke er særlig salige, og vekt på at løftene gjelder selv om oppfyllelsen kan synes fjern.

·       Nødropet i GT-teksten kan anvendes om alle nødrop fra forfulgte, mens både epistelteksten og evangeliet har spesifikt om lidelser «for min skyld».

·       Fellesmenneskelige lidelser er tema i første rekke på 16. søndag i treenighetstiden, mens lidelser for Jesu skyld er tema på Stefanusdag/2. juledag og denne temadagen.

·       Det kan være fruktbart å skjelne mellom det indre og det ytre kors, slik det har vært tradisjon for i eldre prekenlitteratur. Det indre kors er lidelser vi deler med resten av skaperverket, som døvhet og talevansker. Det er lidelser vi ikke har kontroll over. Jesus sukket tungt sammen med den døve som led, og viste så sin makt til å fjerne denne lidelsen. Det ytre kors er lidelser vi påføres fordi vi hører Jesus til, slike lidelser som Jesus forberedte disiplene på i Bergprekenen. Disse lidelsene har vi kontroll over, fordi de er frivillige og vi kan unngå dem ved å fornekte troen.

Momenter til prekenen             

·       De døve har et talende tegn for salighet: glad hjemme hos Gud. Den som eier en glede hjemme hos Gud, kan tåle å gi slipp på gledene i dette livet, og tåle å miste dem. Jesus gav disiplene en visshet om at det ventet dem en lønn hjemme hos Gud, en lønn som overstråler alle nederlag her i livet. Denne vissheten gav disiplene frihet til å bruke livet på jorden til noe helt annet enn å bygge opp sin egen lykke. Paulus eide dette livssynet: Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Rom 8,18.

·       Jesu oppfordring til glede ved forfølgelser ble konkret fulgt opp i Apg 5,41. Se også 1 Pet 4,13 og Fil 1,29 og Rom 8,17.

·       Også i vår tid drepes mange tusen kristne hvert år, fordi de bekjenner Kristen tro. Martyrenes blod er kirkens såkorn, sa Tertullian (ca. år 160-220 e. Kr.). Forfølgelsestider ser ut til å være sterke misjonstider.

·       Et viktig element på denne martyrdagen er solidaritet. Hebr 13,3: Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget; dere har jo selv et legeme. Antagelig handler Matt 25,36 - Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg - om forfulgte disipler, selv om denne teksten i den senere tid er tolket svært allment.

·       Vi skal ikke se bort fra at enkeltkristne, også i vårt land, kan oppleve dramatisk motstand i skoleklassen, på arbeidsplassen, i nabolaget og familien. Disse må ikke usynliggjøres ved å definere at forfølgelse bare skjer andre steder.

·       Det er grunn til å takke for at vi ikke har en offentlig forfølgelse som er i nærheten av det kristne søstre og brødre opplever i andre kulturer. Men likevel er det grunn til å spørre: Er mangel på forfølgelse et tegn på en forfeilet kirke? Luk 6,26 og Jak 4,4 og 2 Tim 3,12. Nei, forfølgelse er ikke et nødvendig kjennetegn på hver del av kirken til enhver tid. Se Apg 2,47, Fil 4,8. Se også 1 Tess 4,11-12. Men det er grunn til å være på vakt mot ufarlig forkynnelse, svak bekjennelse av troen, og mangel på misjonsansvar.

·       La det bare ikke skje at … Se et nødvendig korrektiv i 1 Pet 4,15-16. Vi er ikke nødvendigvis på rett vei fordi om vi opplever motstand!

En mulig avslutning på preken

Hebr 13,3: Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget; dere har jo selv et legeme.