Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Allehelgensdag, 1. rekke

Teie kirke

2. november 1997 kl 11.00

Samtale om prekenen etter gudstjenesten

 

Salmer

            247     Hen over jord et pilgrimstog              

                                   JES 49,8-10 HJEM FRA FANGENSKAPET

                       J. S. Bach: Toccata og fuge

                                   ÅP 7,9-17 DEN STORE, HVITE FLOKK

            243     Jerusalem, du Herrens høge stad

            ---------------------

                                   MT 5,1-12 SALIGPRISNINGENE

            ---------------------

            508     Å, tenk når engang samles skal            

            196     Døden må vike for Gudsrikets krefter      

            537     Guds kirkes grunnvoll ene (Postludium)

Innledning til gudstjenesten

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

 

Det er Allehelgensdag. Navnet har denne dagen fått fordi vi minnes de kristne som har levd før oss, de som ved sitt forbilde hjelper oss å tro og å leve et hellig liv i tjeneste for Gud og vår neste.

Confessio Augustana (år 1530), artikkel 21 “Om helgendyrkelse”

Vi lærer at man kan holde frem minnet om helgenene,
for at vi skal etterligne deres tro og gode gjerninger.

 

Det er mange som går på graven denne dagen og minnes en slektning eller venn som er død.

·      Nå i formiddag minnes vi først og fremst dem som er gått foran i tro.

·      I kveld blir det minnegudstjeneste i Nøtterøy kirke, hvor vi først og fremst minnes dem vi har mistet. De som har mistet en av sine nærmeste det siste året, har fått en spesiell invitasjon. Men det er åpent for alle, både minnegudstjenesten og samlingen på Borgheim menighetssenter hvor vi vil snakke om sorg, om å leve med sorgen og arbeide seg gjennom sorgen.

 

Etter gudstjenesten i formiddag, innbyr vi til samtale om prekenen. Det er en dag som betyr mye for en del av oss, og tekstene vi skal lese, er av de mektigste i hele Bibelen. Vi trenger å hjelpe hverandre å holde fast i Gudsordet!

 

La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder...

Preken

Innledning til tekstlesningen

I dag åpnes perspektivene i Guds frelseshistorie: Vi har lest løftene i Det gamle testamente, og vi har lest om oppfyllelsen av løftene, om den store hvite flokk i saligheten.

            Prekenteksten i dag er Saligprisningene, som åpner Bergprekenen. I Bergprekenen forbereder Jesus disiplene på hva som kan vente dem i denne verden, og hva som venter dem som lønn i den kommende verden.

 

Saligprisningene beskriver også våre livsrammer og våre fremtidsutsikter. Det er et av de flotteste og mest kjente skriftavsnitt i hele Bibelen vi skal lese. Det er viktig for oss som menighetsfellesskap å lese dette sammen. Jeg håper også at hver av oss må merke et budskap til seg i saligprisningene, i hvert fall i en av dem!

Prekenteksten

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det femte kapittel, fra vers 1:

 

Matteus 5,1 Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 2 Han tok til orde og lærte dem:

 

3 Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres.

4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes.

5 Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden.

6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.

 

7 Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.

8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.

 

10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.

11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

 

Bønn: Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

En dag skal Gud sette alt i rett stand

4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes.

6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.

 

En dag skal Gud snu hele verden på hodet,

tømme den utover så alt kommer for en dag,

feie bort all urett og undertrykkelse, sorg, skrik og smerte.

Og så skal han sette verden sammen igjen slik den skal være.

·      Da skal de som hungrer og tørster under urettferdige livsforhold, finne rettferdighet.

·      Da skal de som sørger over dem de har mistet, bli trøstet.

·      Da skal det bli orden på tingene!

Dette er Jesu løftesord til alle som treller under urettferdige strukturer og urettferdige mennesker. Dette er løftesord til alle som har fått oppleve hvor vanvittig denne verden kan være.

 

Saligprisningene er Guds svar på undertrykte arbeideres nødrop:

Jakob 5,4 Hør, skriver Jakob, den lønn dere holdt igjen for arbeiderne som skar åkrene deres, roper høyt, og høstfolkenes nødrop har nådd fram til Herren Sebaot.

 

Saligprisningene er Guds svar på ropet fra Abels blod:

1. Mosebok 4,8 Kain fór løs på sin bror Abel og slo ham i hjel. 9 Da sa Herren til Kain: "Hvor er din bror Abel?" Han svarte: "Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?" 10 Da sa Herren: "Hva er det du har gjort? Hør, din brors blod roper til meg fra jorden!”

 

En dag skal Gud sette alt i rett stand! Dommen betyr befrielse for alle som er undertrykt! Dommen skal gjøre tilværelsen så enkel at alle kan begripe den:

Johannes 5,28 Dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. 29 De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

 

Så enkel skal verden bli når Gud setter alt i rett stand.

Vent på Herren!

3 Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres.

5 Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden.

 

Midt i verdens urettferdige strukturer, midt blant urettferdige maktmennesker, midt i alt det vanvittige som kan skje i denne verden, - inviteres vi til å knytte oss til Guds rettferdighet, til Guds plan for å sette verden på hengslene igjen:

·      En gang skal de som er fattige i seg selv, arve himmelriket.

·      En gang skal de som er tålsomme, arve jorden.

Den som er fattig i seg selv kan søke Guds rikdom, og skal arve himmelriket. Den som tålmodig venter på Guds inngrep i hans time, skal arve jorden.

 

Gjennom Det gamle testamente lyder oppfordringen igjen og igjen: Vent på Herren!

Salmenes bok 37,7 Vær stille for Herren og vent på ham! Bli ikke brennende harm på den som har lykken med seg, på den som setter onde planer i verk! 8 Oppgi vreden, la harmen fare! Bli ikke opprørt i ditt sinn - det fører bare ulykke med seg. 9 For de som gjør ondt, skal utryddes; men de som venter på Herren, skal arve landet.

 

Jesaja 30,15 Så sa Herren Gud, Israels Hellige: "Hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være." Men dere ville ikke. 16 Dere sa: "Nei, med hester vil vi fare av sted," - ja, dere skal visst få fare! "og med raske vogner vil vi kjøre." - Ja, raske blir de som forfølger dere!

 

Gud tar ikke urettferdigheten lettvint, men oppgjøret er altfor risikabelt å overlate til oss som er part i saken:

Romerne 12,19 Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet: Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren.

1. Korinterbrev 4,5 Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre alt det menneskene har hatt i sinne. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent.

Straffen hører Herren til. For oss har han et annet oppdrag. Men da må vi først inn i Guds verksted.


I Guds verksted

7 Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.

8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.

 

Saligprisningene leder oss inn i Guds verksted, og det er tre preg som Jesus vil presse inn i vår personlighet. Og vi vet med det samme at det er dette verden trenger:

·      Barmhjertige mennesker, - altså mennesker med hjerte i barmen, med hjertet på rette sted.

·      Mennesker med rene hjerter, så andre kan stole på dem.

·      Mennesker som skaper fred.

 

Her og nå har vi lest disse ordene. Her og nå vil Gud presse disse tre pregene inn i våre personligheter: at vi blir barmhjertige, og rene av hjertet og at vi skaper fred!

·      En gang skal de barmhjertige finne barmhjertighet!
Barmhjertighet har en verdi i seg selv. Det blomstrer rundt barmhjertigheten, når vi velger den, midt i en krise. Har du erfart det? Jesus viser at barmhjertigheten setter oss i kontakt med en grunnstrøm i Guds vesen, som åpner for hans kraft midt inn i den krisen vi står i!
Ikke bare det. Vår barmhjertighet, stemmer Gud til barmhjertighet overfor oss.

Matteus 7,1 Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! 2 For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker.

Måtte Jesus få prege oss som er samlet her akkurat nå, med sin barmhjertighet!

 

·      En gang skal de rene av hjertet skue Gud.
Husker dere Job - han som ble ribbet for alt?

Job 1,22 Tross alt som hadde hendt, syndet ikke Job og kom ikke med et eneste vondt ord mot Gud.

Tross Jobs klager, sa Gud at Job talte rett om ham. (42,7) Saligprisningene er svar på Jobs lengsel:

Job 19,23 Å, om mine ord kunne skrives, opptegnes i en innskrift, 24 ja, risses inn i fjellet for alltid med jerngriffel og med bly! 25 Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. 26 Når det ikke er noe igjen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud. 27 Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed. Å, jeg fortæres av lengsel!

·      De som skaper fred skal allerede her på jorden kalles Guds barn, for Gud vår Far grep inn i verden for å skape fred.

Efeserne 4,32 Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. 1 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn.

Matteus 5,44 Elsk deres fiender og be for dem som forfølger dere, 45 så dere kan være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett.

Frelsen kan koste

Hittil i saligprisningene har Jesus talt om alle. Han har talt om dem som lider urett og får verdens vanvidd inn på livet. Han har talt om dem som søker sin hjelp hos Gud, i stedet for å ta dommen i egne hender. Han har talt om dem som bygger denne verden med barmhjertighet og rene hjerter og skaper fred. - Men så spisser han saligprisningene inn mot disiplene, mot dere.

·      10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.

·      11 Ja, salige er DERE når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

 

Jeg har hatt privilegiet å møte en prestekollega som har sittet tre år i fengsel i det nordøstlige Sibir, fordi han hadde undervist barn i troen. (Baptistpresten Pjotr Abramowitsj Rogalskij, Novosibirsk 29. april 1992) Det sies at flere er blitt fengslet og henrettet for sin tros skyld i vårt århundre, enn i hele resten av kirkens historie til sammen.

            Akkurat vi lever ikke under forfølgelsestider. Dette er ikke vår hverdag. Enkelte kan nok kjenne et gufs av forfølgelsen i mobbing på arbeidsplassen og i skolegården. Det er ubehagelig nok! Men det har ikke tatt fra oss livsgrunnlaget, - slik mange av våre søstre og brødre i andre land og til andre tider har opplevd. Jesus satte de forfulgte i godt selskap: Slik forfulgte de profetene før dere. Og han sa:

Johannes 15,20 En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres.

2. Timoteus 3,12 Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Ordene om forfølgelse bør legge en uro inn i oss. Kanskje er freden de fleste av oss opplever i kristenlivet, basert på at vi gjemmer bort troen. Her får enhver prøve seg selv. På den annen side legger Det nye testamente også vekt på å holde fred med alle (Rom 12,18). Vi får satse både på fred og frimodighet, og så ta det som kommer.

 

Saligprisningene av de som blir forfulgt, utfordrer oss til solidaritet med brødre og søstre over hele verden som i dag er i fengsel og angst for sin tros skyld.

Matteus 10,42 Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann fordi han er disippel - sannelig, jeg sier dere: Han skal ikke miste sin lønn.

Matteus 25,37 Da skal de rettferdige svare: "Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? 39 Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?" 40 Men kongen skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg."

 

Mange av oss er vel kommet ganske lettvint til frelsen. De færreste av oss har måttet si farvel til utdannelse, eiendom og venner for troens skyld. Saligprisningene forteller oss at frelsen er så dyrebar at vi kan tåle hån og forfølgelse, løgn og baktalelse, bare vi kan beholde frelsen og bringe frelsen til andre.

Hva er det å være salig?

De døve har et talende tegn for salighet: glede + hjemme + hos Gud.

 

Norsk Salmebok nr 597

Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte,

du min konge og min Gud,

at ei lyst, ei heller smerte,

deg formår å slette ut!

Denne innskrift på meg sett:

Jesus ifra Nasaret,

den korsfestede, min ære

og min salighet skal være.

 

Å være salig er å eie en glede hjemme hos Gud, - som hjelper oss å løsne vårt krampaktige grep om gledene i denne verden.

1. Peters brev 1,3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! 4 Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere 5 som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende. 6 Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være.

 

Dette er hemmeligheten bak mange store forbilder i kirkens historie. Arven som ligger ferdig i himmelen, gjorde at de kunne bruke all sin energi på evangeliet. Dette året har vi tatt farvel med moder Theresa. Hun hadde sin rikdom i himmelen, og brukte all sin energi i slummen i Calcutta.

 

Norsk Salmebok nr 74 (Stå fast, min sjel, stå fast)

6 Når Jesu kjærlighet

vi rett betrakter,

og verdens herlighet

for intet akter,

når himlen er oss kjær

og lys og yndig,

¦: først da blir Herrens hær :¦

i striden myndig.

 

Vi har vel alle våre forbilder i troen, én i familien, en leder eller noen bibelske personer.

Forbilder i familien

2. Timoteus 1,5 Jeg glemmer ikke din oppriktige tro. Denne tro bodde i din mormor Lois, og i din mor Eunike, og jeg er viss på at den også bor i deg. 3,14 Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om; du vet jo hvem du har lært det av.

Gode ledere

Hebreerne 13,7 Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro! 17 Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem! For de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.


Bibelske forbilder

Hebreerne 12,1 Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. 3 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

Tenk når vi skal møtes!

Tenk når vi skal få møte dem som forkynte Guds ord for oss.

 

Norsk Salmebok nr 508

Å, tenk når engang samles skal de frelstes menighet

av alle folkeslekters tall i himlens herlighet!

 

Å, tenk når Herrens vitnehær, hans tjenere på jord,

de millioner møter der som hørte deres ord!

 

Å, tenk dog hvilken jubellyd, en strøm av kjærlighet!

Tenk hvilken takk og pris og fryd og salighet og fred!

 

O Gud, hvor er din nåde stor! Oss alle til deg drag,

at vi må stå blant frelstes kor på denne høytidsdag!

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.