Pensjonert sokneprest Harald Kaasa Hammer

Preken ved G17-gudstjeneste i Teie kirke 26. februar 2012 kl 15.00

Å kjenne Kristus!

Lesetekst: Salme 34,2-23

Prekentekst: Ef 3,14-21 (6. søndag i påsketiden, 3. rekke)

Det pågår frelse akkurat nå!

Vi har hørt Salme 34 i Det gamle testamente: "Smak og kjenn at Herren er god!"

Dette bibelordet inviterer oss til å gjøre erfaringer!

"Smak og kjenn at Herren er god!"

 

I dag gjør vi en felles erfaring i Teie kirke. Jesus har sagt:

Matt 18,20 Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.

Dette er situasjonen akkurat nå. Her og nå er Jesus midt i blant oss, og nå gjør vi erfaringer med vår Herre. "Smak og kjenn at Herren er god!"

 

Jeg vet ikke hvilke grunner du hadde for å komme til kirken i dag. Men jeg vet litt om hvilke grunner vår Far i himmelen hadde, da han fikk deg til å komme hit.

            For det er ikke bare deg å takke, at du er her i dag. Kanskje er det en som har invitert deg. Men det er ikke bare henne eller ham å takke heller. Du hadde ikke vært her, hvis ikke Gud hadde dratt deg hit!

Jesus sa: "Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham!" Joh 6,44

 

Og ikke bare det! Gud har ikke bare som mål å få deg hit. Han vil ikke bare samle så mange som mulig, slik at menigheten skal bli stor. Guds mål med deg er ikke bare å fylle kirkebenken!

Joh 6,44 Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, sa Jesus, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Jeg vil gjerne lese dette verset for deg:

Du kan ikke komme til Jesus, uten at den himmelske Far som har sendt Jesus, drar deg, og Jesus skal reise deg opp på den siste dag.

 

Her i Teie kirke skjer det noe i dag: Det pågår frelse akkurat nå!

Guds store prosjekt

Dette er Guds store prosjekt i historien:

1 Tim 2,4 Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

Joh 3,16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Matt 24,14 Evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

 

I dag gjelder Guds store prosjekt i historien akkurat oss.

Til alle oss som - mer eller mindre bevisst - har fått smake Guds store prosjekt i historien, slik at vi har regnet oss som kristne, - til oss stiller Jesus spørsmålet: "Henger du med? Skal vi komme videre sammen? Da må jeg vite hvordan det er med deg: Henger du med?"

Å være en kristen er ikke bare en tilstand, det er å henge med! Det er å følge Jesus på hans vei til stadig nye mennesker og nye folkeslag med Guds store prosjekt: At mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. At evangeliet om Guds rike skal forkynnes for stadig nye folkeslag.

Henger du med?

Jesus stanset mange ganger opp, for å forsikre seg om at vennene hang med. En gang spurte han sine alle nærmeste: "Vil også dere gå bort?"

Joh 6,66 Etter [en konfrontasjon med jødene om hvem Jesus var] trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. 67 Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?»

Da tok Simon Peter ordet og svarte:

68 «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du er Guds Hellige.»

           

Det var ikke den eneste gangen Peter måtte hentes inn! Også etter Jesu oppstandelse, måtte Jesus forsikre seg om at Simon Peter hang med, han som hadde sviktet så totalt på Langfredag:

Joh 21,17-19 Jesus sier for tredje gang: "Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?" Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: "Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær." Jesus sier til ham: "Fø sauene mine! 18 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil." 19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: "Følg meg!"

 

En annen gang, midt inne i en vanskelig samtale med sine landsmenn, bryter Jesus av seg selv, og sier:

Joh 5,34 Dette sier jeg for at dere skal bli frelst.

 

Like før påske, før Jesus vakte Lasarus opp fra de døde, hadde han en intens samtale med Marta om oppstandelsen. I samtalen kretser Marta hele tiden rundt sin døde bror. Men så stanser Jesus opp, og sier:

Joh 11,26 Hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

Og Marta svarte:

Joh 11,27 "Ja, Herre", sier hun, "jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden."

 

Da Jesus hadde fått dette svaret av Marta, var han klar til å vekke Lasarus opp fra de døde. Det var bare én ting som måtte gjøres først: De måtte ha med den andre søsteren også:

Joh 11,28 Da gikk Marta og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne: «Mesteren er her og spør etter deg.»

 

Jesus stanset mange ganger opp, for å forsikre seg om at vennene hang med. Han ga jo sitt liv for å frelse dem. Derfor ville han ikke miste noen av dem! Og han ga sitt liv for å frelse hver enkelt av oss. Derfor ville han ikke miste noen av oss! Vi er for dyrt kjøpt til at han vil gi slipp på oss!

 

I dag er det vår tur! I dag er vi samlet i Jesu navn, og Jesus er midt i blant oss. «Mesteren er her og spør etter deg.»

 

Enten du vet med deg selv at et JA til Jesus betyr at du trenger en ny omvendelse, at du må velge en ny retning i livet, eller du skjønner at forholdet ditt til Jesus trenger en fornyelse, så er Jesu her, akkurat nå.

Jesus og Kristus

Hittil har jeg snakket om deg og Jesus, meg og Jesus. Men bak disse ordene har vi ant Guds verdensvide prosjekt: Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Vi merker Guds frelsesplan som et pulsslag. Guds frelsesplan banker på hjertedøren, den banker på inngangsdøren, den banker på vinduene og vil inn! Guds frelsesplan vil bli virkelighet her i kirkerommet, inn i menigheten, inn til hver enkelt av oss.

 

"Å kjenne Kristus" er tema for denne gudstjenesten. Å kjenne Kristus og gjøre ham kjent. Det er Teie menighets visjon, som er tema for G17-gudstjenestene denne våren: "Vi vil gjøre Kristus kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt!"

 

Å kjenne Kristus! - Kanskje føler du som jeg, at det er nærmere å snakke om å kjenne Jesus. Vi er blitt kjent med Jesus som frelser, bror og venn. Kanskje i omvendt rekkefølge: som venn, bror og frelser. Det er et veldig personlig forhold til Jesus, og det hører hverdagen til.

 

Å kjenne Kristus! Det løfter oss opp over hverdagen: Jesus er Kristus, den lovede Messias, frelserkongen, Herren!

            I første kapittel i Johannesevangeliet leser vi om Natanael. Natanael ble overbevist da han skjønte at Jesus kjente ham, der han satt under fikentreet, selv om de ikke hadde møtt hverandre før.

Joh 1,50-51 "Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?" sa Jesus. "Du skal få se større ting enn dette." 51 Så sa han: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen."

Jesus har verdensvide og kosmiske dimensjoner

Jesus er ikke bare en venn og bror og frelser. Han er Herre! Han avsluttet sin tjeneste på jorden med å si: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord!" Matt 28,18. Nå fortsetter han sin tjeneste ved Guds den allmektige Faders høyre hånd.

Jesus har så store dimensjoner, at vi må være mange om å kjenne ham. Vi trenger hverandres tro, for å ane Jesu storhet. Vi trenger å få øye på hverandre i Jesu menighet, for å bli mer kjent med Jesus:

Rom 10,12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham.

 

Derfor er vitnesbyrdet så viktig for å styrke hverandre i troen.

 

Jesus kom ikke bare for å frelse oss fra våre synder, han kom for å innlemme oss i Guds prosjekt med å bringe evangeliet og rettferdigheten ut til verdens ender. "Han skal bringe retten ut til folkene," forkynte profeten Jesaja. I folk etter folk har vi sett at Guds lov har omskapt både menneskehjerter og rettsforståelse og menneskeverd i samfunnet. "For Gud gjør ikke forskjell på folk." Ef 6,9

I folk etter folk lærer de troende å be: "La ditt rike komme! La din vilje skje på jorden som i himmelen." Det kan ta tid å omskape menneskehjerter og omskape kulturer. Men for dem som vil se, har evangeliet skapt store endringer i verdenshistorien.

 

Å kjenne Kristus, betyr ikke bare å ane hans verdensvide betydning. Det betyr også å ane hans kosmiske betydning:

Kol 1,15-17 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham. 17 Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.

 

Vi kan aldri fatte hele Kristi storhet, men vi kan i hvert fall slå dørene på vidt gap: mot historien, mot den verdensvide kirke, mot virkningene av evangeliet og kjærligheten og retten i folk etter folk, og mot Jesu kosmiske dimensjoner. Det gjør vi når vi bekjenner troen sammen i gudstjenesten. Da åpner vi lukene mot himmelens og jordens skaper, og mot ham som nå sitter ved Faderens høyre hånd, mot ham som skal komme igjen for å dømme levende og døde, og vi åpner dørene for syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Hvem velger du?

Når alt dette blir for stort for oss, da skal vi vite at han som har fått all makt i himmel og på jord, han har kapasitet til å komme nær til hver enkelt av oss, som venn og bror og frelser. Han fører Guds store frelsesplan frem til akkurat deg, og spør om du henger med. Han spør ikke om troen din er stor eller liten. Han spør om hva du velger.

            Og når han har fått ditt ja, gir han deg sitt ja. Det er hans jord du har under føttene, og han gir deg en himmel over hverdagen, og han gir deg en retning i livet. "Følg meg!" sa han. I Jesu følge lærer vi Kristus å kjenne!

 

I Efeserbrevet ber Paulus en bønn til dagens tema:

Ef 3,14-21 Jeg bøyer mine knær for Far, 15 han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16 Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18 Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20 Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

 

La oss sammen gi Jesus vårt ja! La oss reise oss og bekjenne vår hellige tro!

 

 

 


Norsk Salmebok 423 (Ole Theodor Moe 1904)

 

1 Jesus, det eneste,

helligste, reneste

navn som på menneskelepper er lagt!

Fylde av herlighet,

fylde av kjærlighet,

fylde av nåde og sannhet og makt!

 

 

 

Norsk salmebok nr 827  (M. B. Landstad 1833, 1834)

 

1 Ser jeg meg i verden om,

tenker på de svunne dager,

hva som gikk og hva som kom,

og hva ennå står tilbake:

nei, for all den ting jeg visste,

kan jeg aldri Jesus miste!

 

2 Ser jeg i mitt eget bryst,

merker jordens dype smerte,

strid, forvirring, onde lyst,

kjenner dommen i mitt hjerte:

når jeg så i gråt må briste, –

hvordan kan jeg Jesus miste!

 

4 Svak er ofte troens makt,

kjærlighetens altfor ringe,

og jeg vet at Gud har sagt:

Du skal meg ditt hjerte bringe!

Verden vil til seg det vriste, –

hvordan kan jeg Jesus miste!

 

6 Stunden kommer, hjertets slag

stanser brått, og leppen blekner.

Hvem vil påta seg min sak

når jeg kold i døden segner?

Når min time slår, den siste, –

hvordan kan jeg Jesus miste!