Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

4. søndag etter påske, 1. rekke

Teie kirke

2. mai 1999, kl 11.00

Salmer

 

            415     Du Far og Herre, du som rår               

                                   ESEK 36,26-28 ET NYTT HJERTE OG EN NY ÅND

            029     Kom regn fra det høye

                                   JAK 1,17-21 GUDS GAVE OG VÅR ADFERD

            580     O Gud, på nåde rik og stor                

            ---------------------

                                   JOH 16,5-15 TALSMANNEN

            ---------------------

            213     Kom, sannhets Ånd, og vitne giv           

            710     Vi rekker våre hender frem                

                                   NATTVERD

            529     Om alle mine lemmer                       

            0136    Så grønn en drakt

 

Inngang

Kjære menighet! Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

 

Nå begynner vi å vende øynene våre fremover mot pinse. Og dermed former vi slike bønner som dem vi akkurat har sunget (Norsk Salmebok 415):

Forny vårt hjarte og vårt sinn

lat opp vår munn ved Anden din, - til heilag lov og pris. (vers 1)

Lat Anden i vårt hjarte bu med balsam og med trøyst. (vers 5)

 

Etter gudstjenesten i dag skal vi samtale om tekstene og prekenen. Jeg håper det kan være en spore til å gi evangeliet ekstra oppmerksomhet i dag; - og at vi kan merke at evangeliet er noe vi eier sammen.

 

La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder...

Preken

Tekstlesning (Joh 16,5-15)

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det sekstende kapittel, fra vers fem:

Jesus talte til disiplene: Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: "Hvor går du hen?" 6  For sorg har fylt deres hjerter, fordi jeg har sagt dette. 7  Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til DERE. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere.

            8  Og når han kommer, skal han gå i rette med VERDEN og vise den hva som er synd, rett og dom: 9  Synden er at de ikke tror på meg, 10  retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg, 11  dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

            12  Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13  Men når han kommer, sannhetens Ånd, (da) skal han veilede DERE til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. 14  Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15  Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

 

Kjære Hellige Ånd, kom inn i våre hjerter med Jesu ord! Amen.

1. Vår talsmann hos Gud og Guds talsmann hos oss

Det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i disiplenes uro. Jesus fortalte at han skulle dra tilbake til sin far. Men ingen spurte: "Hvor går du hen?". De var bare opptatt av sin egen sorg, at de skulle miste sin venn av syne. De forstod ikke at det var det beste for disiplene at han dro hjem til Faderen. Det var det beste for apostlene i forhold til deres oppdrag. Og det er det beste for oss, slik som vi har det. JESUS ER DER VI HAR MEST BRUK FOR Å HA HAM!

 

Jesus har lagt to flotte ledninger mellom den himmelske trone og sine disipler. Jesus er vår talsmann hos Gud, og Den Hellige Ånd er Guds og Jesu talsmann hos oss. Ved den himmelske trone taler Jesus vår sak, der han sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd. Jesus er vår utsending hos Gud.

1. Johannes brev 2,1  Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. 2 Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.

 

Fra Faderens høyre hånd kunne Jesus sende Den Hellige Ånd, - til apostlene, til verden og til oss.

 

Ånden står for den daglige kontakten med vår levende, allmektige Far, - og med vår levende Frelser og bror.

·      Ånden gir oss vissheten om at vi er Guds barn, så vi sier Abba, far (Gal 4,6)

·      Vi kan få Ånden inne i oss, så steinhjertet kan byttes ut med et kjøtthjerte, så vi følger hans forskrifter (Esek 36,26)

·      Ånden lukker våre sukk inn i sitt veldige bønnesukk, når vi ikke vet hva vi skal be om (Rom 8,26)

Verdensvid utsikt og personlig innsikt

Vi har vel lettest for å se etter Åndens oppgave i oss som lever akkurat nå. Og det har vi god grunn til, bare vi ikke mister perspektivet. Hvis jeg mister Åndens verdensvide tjeneste av syne, og hvis jeg mister hans gjerning i apostlene av syne, og bare ser etter hva Ånden kan få til inne i min lille sandkasse, da er det fare for at jeg ikke får øye på Ånden i det hele tatt. Hvis Åndens gjerning i meg blir løsrevet fra den store sammenhengen, hvis jeg ikke ser hvilken oppgave Ånden gjorde i apostlene, og hvilken oppgave han gjør i verden, da blir Den Hellige Ånd utydelig også i det han gjør i akkurat meg.

2. Talsmannens gjerning i apostlene

Teksten som vi har lest, talte Jesus til apostlene. Apostlene hadde en nøkkelrolle i Jesu frelsesplan. Men de trengte utrustning. Det var ikke nok med apostlenes vennskap og entusiasme. Vi vet en god del om apostlenes vennskap og entusiasme. Det var masse god vilje, men masse feighet og smålig krangel også, - og de var utrolig trege til å tro og til å begripe og forstå.

            Det bibelske budskap er flott, - men menneskenaturen er svak, og menneskenes tankebaner er altfor krokete til å romme sannheten. Det ville ikke være nok at Jesus ga apostlene erfaringer og undervisning, uansett hvor gode erfaringene var og hvor mye de hadde lært og kunne huske.

“12  Ennå har jeg mye å si dere,” sa Jesus, “men dere kan ikke bære det nå. 13  Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet.”

 

Dette ble oppfylt på pinsedagen, da de som hadde gått sammen med Jesus, fikk Den Hellige Ånd.

Peter sa det slik på pinsedagen: “Jesus ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører.” (Apg 2,33)

 

Etter pinsedag kunne apostlene gi oss et åndsopplyst erfaringsvitnesbyrd. Det har vi fått fra apostlene i Det nye testamente. Det nye Testamente er en enhet av tre ting:

apostlenes erfaringer med Jesus,

den undervisning han ga dem,

og den utrustning Jesus ga da han sendte dem Den Hellige Ånd.

Kristi lov

Jesus ga apostlene tydelig undervisning om sin vilje, og ga dem et høytidelig oppdrag å ta vare på hans lov og lære folkeslagene å holde alt han hadde sagt.

Matteus 28,18 Jesus trådte fram og talte til dem: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

 

Og Paulus sa:

1. Korinterbrev 9,21 Jeg er ikke uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov.

 

Galaterne 6,2 Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.

Apostlene og vi

Apostlene fikk en spesiell utrustning til å forme sitt vitnesbyrd om det de hadde sett og hørt sammen med Jesus. Vi kan ikke tale med samme autoritet som apostlene i Det nye testamente. De hadde sett og hørt Jesus, og var vitner om det de hadde sett og hørt midt i vår historie. Men noe har apostlene og vi felles, nemlig at Den Hellige Ånd er Jesu og Guds talsmann hos oss. Han taler Guds sak hos oss.

 

La oss ta godt tak i Det nye testamente, bevare det som en umistelig skatt, og holde om Jesu ord til de slår rot, til de vokser fast i oss, og vokser videre ut til andre! Det er sterke løfter knyttet til det å holde fast på Jesu ord.

Johannes 14,23 Jesus svarte:  "Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.”

3. Talsmannens gjerning i verden

Ånden gjorde ikke bare en gjerning i apostlene. Teksten åpner også et annet perspektiv for oss. Den Hellige Ånd gjør også en gjerning overfor den verden vi lever i.

8  Når Den Hellige Ånd kommer, skal han gå i rette med VERDEN og vise den hva som er synd, rett og dom, sa Jesus.

9  Synden er at de ikke tror på meg,

10 retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg,

11 dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

Logikk og nysgjerrighet

Det er ikke helt enkelt å se logikken i Jesu forklaringer av synd og rett og dom, hvis jeg bare tenker på min synd og min dom. Når vi ikke skjønner logikken i det Jesus sier, er det en ekstra grunn til å være nysgjerrig. Her åpenbares sider ved tilværelsen, som vi ikke umiddelbart kan se eller forstå.

 

For oss enkeltmennesker er

·      synd å ødelegge for andre,

·      rett handler om mellommenneskelig rettferdighet,

·      og dom er å trekke enkeltmennesket til ansvar for sine handlinger.

 

Det er et annet perspektiv når Ånden overbeviser verden om synd og rett og dom. Da gjelder det Jesu verdensomspennende betydning. Jesus er ikke bare er en besøkende i verden. Han kommer ikke fra en idealistisk menneskerettighetsdomsstol i et fremmed land. Han kom til sitt eget!

·      Derfor er verdens synd at den ikke gjenkjenner sin egen Skaper og tar imot ham med tro og tillit.

·      Derfor er det avgjørende for retten i verden, at Jesus har tatt plass ved Faderens høyre hånd, og en gang skal komme igjen derfra og dømme levende og døde.

·      Og dommen er at denne verdens fyrste er dømt av Gud. Djevelen kan ikke ødelegge Jesu herredømme, - selv om han ennå har et visst spillerom i verden. Jesus har fått all makt i himmel og på jord.

 

8  Når Den Hellige Ånd kommer, skal han gå i rette med VERDEN og vise den hva som er synd, rett og dom, sa Jesus.

9  Synden er at de ikke tror på meg,

10 retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg,

11 dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

 

Dette er erkjennelser av slike dimensjoner, at det ikke var nok med apostlenes argumentasjons-evner, for å formidle dette til verden. Faderens egen Ånd, Jesu egen Ånd, ble sendt til verden for å overbevise om synd og rett og dom.

Misjon i rettssalen

Ånden fører Guds sak på jorden, helt konkret, dersom vi skulle trekkes for domsstolen på grunn av vår tro. Jesus sa:

Markus 13,11 Men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd.

 

Så bokstavelig mente Jesus det han sa. Gjennom hele Apotlenes gjerninger, ser vi hvordan dette ble bokstavelig oppfylt. En viktig del av misjonen foregikk i rettssalene. Dere må unne dere å lese Apostlenes gjerninger igjennom som en roman en gang. Den er ikke på mer enn 40 sider. Der ser vi hvor konkret Den Hellige Ånd deltok i rettssak etter rettssak mot disiplene, og ga kraft og styrke i vitnesbyrdet. Da Paulus hadde lagt frem sin sak for kong Agrippa, sa kongen:

Apostelgjerningene 26,28 "Det er like før du overtaler meg til å bli en kristen."

 

En dag skal Sannheten bli åpenbar for alle. Men også i tiden før den endelige avklaring og det endelige oppgjør, gjør Ånden sin gjerning i verden. Det kan godt være at mye av det som foregår i verden i dag, nettopp er at Ånden overbeviser verden om tilværelsens rette sammenhenger. Det er kanskje ikke så enkelt for oss som bor i Vesten å få øye på dette. Vi er nå kommet i utkanten av dagens kristenhet. Kristendommen er fremdeles verdens største religion. Kristendommen er fremdeles den religion som vokser raskest i verden. Men nå er det Afrika og Latin-Amerika og deler av Asia har overtatt for Europa som kristenhetens kontinenter.

                Mer enn halvparten av alle protestantiske misjonærer sendes nå ut fra kirker og misjonsorganisasjoner i den tredje verden. Nye ledense misjonsland er Nigeria, Sør-Korea og Brasil og India. I dag sender India ut like mange misjonærer som USA, 10 000 misjonærer er utsendt fra India. Jesaja profeterte om Jesus:

Jesaja 42,1 Se, min tjener som jeg støtter,  min utvalgte som jeg har behag i.  Jeg har lagt min Ånd på ham,  han skal bringe retten ut til folkene. 4  Han skal ikke bli utmattet  og ikke bryte sammen,  før han har utbredt retten på jorden.  Fjerne kyster venter på hans lære.

4. Talsmannens gjerning i den enkelte av oss

Vi får runde av med Åndens gjerning i oss igjen, så vi holder forbindelsen mellom vår hverdag og Guds verdensplan.

Ånden gjorde sin gjerning med apostlene.

Han har sin gjerning i verden,

og han har sin gjerning med oss og menighetsfellesskapet.

 

Jesus taler vår sak hos Faderen, og Den Hellige Ånd taler Jesu sak hos oss. Ja, Ånden taler ikke bare Jesu sak hos oss. Han kan oppfylle det løftet som vi leste fra Det gamle testamentet, han skal lede oss inn i Guds store frelsesplan, og gi oss et hjerte som spør etter hans måte å styre verden på:

Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjerte i steden. Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. (Esek 36,26-27)

 

Den Hellige Ånd gir oss et nytt forhold til Guds vilje. Han lar oss se at Guds bud ikke er tilfeldige religiøse krav, men de er Guds måte å styre verden på, - og Ånden vil snu oss så vi lever i takt med Guds måte å styre verden på, og så vi blir blir med på Jesu ferd til menneske etter menneske med frelse og rettferdighet, og blir med på hans ferd til folkeslag etter folkeslag med evangeliet og rettferdigheten.

 

Nå er det vår tur! Å vise kjærlig omsorg for våre nærmeste - og ha øynene vendt mot Jesus og Guds veldige verdensplan. Da er Ånden i sitt rette element.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.