Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

4 s e påske, 1. rekke

Nøtterøy kirke

27. april 1997 kl 11.00

Overføring i NRK-radio

Innledning til tekstlesningen

Det er Johannesevangeliet vi skal lese fra i dag. Det er et privilegium å måtte arbeide med tekstene slik vi prester må, særlig tekster fra Johannesevangeliet.

 

Vi går og ruger på teksten i lang tid, - titter inn i den fra ulike vinkler, polerer den og sliter i den. Det må jo bli en preken av teksten. Så åpner det seg gjerne en inngang, og teksten blir en gave til menigheten, ja det kan også bli en helt personlig hilsen til presten: Det er jo akkurat dette jeg trenger å høre!

Tekstlesning (Joh 16,5-15)

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det sekstende kapittel, fra vers fem:

Jesus talte til disiplene: Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: "Hvor går du hen?" 6  For sorg har fylt deres hjerter, fordi jeg har sagt dette. 7  Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort.

            For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. 8  Og når han kommer, skal han gå i rette med VERDEN og vise den hva som er synd, rett og dom: 9  Synden er at de ikke tror på meg, 10  retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg, 11  dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

            12  Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13  Men når han kommer, sannhetens Ånd, (da) skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. 14  Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15  Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

 

Kjære Hellige Ånd, lukk opp Jesu ord for oss! Amen.

1. Hadde vi bare hatt Jesus her!

Hadde vi bare hatt Jesus her! Det er vel et sukk som mange av oss har hatt:

            - Hadde vi bare hatt Jesus her, så hadde det vært så mye lettere å tro!

            - Hadde jeg bare hatt Jesus her, så kunne han ha hjulpet meg.

 

Det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i disiplenes uro. Jesus fortalte at han skulle dra tilbake til sin far. Men ingen spurte: "Hvor går du hen?". De var bare opptatt av sin egen sorg, at de skulle miste sin venn av syne.

 

Vi kan sammenligne det med en befaring. Noen har opplevd å ha en minister på befaring. Kanskje møtte de varm forståelse, at de klamret seg til ministeren når han skulle dra. “Kan du ikke slå deg til her hos oss?”

            Det er fint å ha ministere som forstår, men det må være klart at en minister har vi mest bruk for ved regjeringsbordet. Jo bedre han har forstått vår situasjon, jo mer har vi bruk for ham ved regjeringsbordet. Der kan han gjøre mye mer enn å forstå vår nød. Der kan han tale vår sak, og der kan han få gjort noe med nøden vår.

 

Jesus sa at det var det beste for disiplene at han dro hjem til Faderen. JESUS ER DER VI HAR MEST BRUK FOR Å HA HAM!

 

Det er dette Jesus vil at disiplene skal forstå. Han hadde sett hvordan de hadde det, - ja, Jesu befaring i menneskelivet var grundigere enn noen annen befaring vi kan tenke oss. Han ble prøvet i alt i likhet med oss. Og nå har han tatt plass ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd. Der kan han tale vår sak. Bedre enn noen annen. Der kan han gjøre noe med vår sak. Ja, JESUS ER DER VI HAR MEST BRUK FOR Å HA HAM!

Talsmannen

Det er også en annen grunn til at det best for disiplene og best for oss at Jesus har tatt plass ved Faderens høyre hånd. Derfra kunne han sende Den Hellige Ånd, til apostlene, til verden og til oss.

2. Talsmannens gjerning i apostlene

Apostlene hadde en nøkkelrolle i Jesu frelsesplan. Men de trengte utrustning.

Peter sa det slik på pinsedagen: “Jesus ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører.” (Apg 2,33)

 

Etter påske var frelsesverket fullført. Nå skulle apostlene bringe frelsen ut til alle folkeslag. Til et slikt oppdrag var det ikke nok med apostlenes vennskap og entusiasme.

            Det bibelske budskap er flott, - men menneskenaturen er svak, og tankebanene våre er altfor krokete til å romme sannheten. Det ville ikke være nok at Jesus ga apostlene erfaringer og undervisning, uansett hvor gode erfaringene og undervisningen måtte være.

“12  Ennå har jeg mye å si dere,” sa Jesus, “men dere kan ikke bære det nå. 13  Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet.”

Dette ble oppfylt på pinsedagen, da de som hadde gått sammen med ham, fikk Den Hellige Ånd. Etter pinsedag kunne de gi oss et åndsopplyst erfaringsvitnesbyrd, det vi har fått i Det nye testamente. Det nye Testamente er en enhet av tre ting: apostlenes erfaringer med Jesus, den undervisning han ga dem, og den utrustning Jesus ga da han sendte dem Den Hellige Ånd.

 

La oss ta godt tak i Det nye testamente, bevare det som en umistelig skatt, og holde om Jesu ord til de vokser fast i oss, og vokser videre ut til andre!


3. Talsmannens gjerning i verden

Teksten åpner også et annet perspektiv for oss. Ånden gjorde ikke bare en gjerning med apostlene. Han gjør en gjerning overfor den verden vi lever i.

8  Når Den Hellige Ånd kommer, skal han gå i rette med VERDEN og vise den hva som er synd, rett og dom, sa Jesus.

9  Synden er at de ikke tror på meg,

10  retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg,

11  dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

 

Det er ikke helt enkelt å se logikken i Jesu forklaringer av synd og rett og dom. Derfor er det grunn til å være ekstra nysgjerrig. Her åpenbares sider ved tilværelsen, som vi ikke umiddelbart kan se eller forstå.

 

For oss enkeltmennesker er

·      synd å ødelegge for andre,

·      rett handler om mellommenneskelig rettferdighet,

·      og dom er å trekke enkeltmennesket til ansvar for sine handlinger.

Det er et annet perspektiv når Ånden overbeviser verden om synd og rett og dom. Da gjelder det Jesu verdensomspennende betydning. Jesus er ikke bare er en besøkende i verden. Han kommer ikke fra en idealistisk menneskerettighetsdomsstol. Han kom til sitt eget!

·      Derfor er verdens synd at den ikke gjenkjenner sin egen skaper og tar imot ham.

·      Derfor er det avgjørende for retten i verden, at Jesus har tatt plass ved Faderens høyre hånd.

·      Og dommen er at denne verdens fyrste er dømt av Gud. Djevelen kan ikke ødelegge Jesu herredømme, - selv om han ennå har et visst spillerom i verden. Jesus har all makt i himmel og på jord.

 

Dette er erkjennelser av slike dimensjoner, at det ikke var nok med apostlenes argumentasjons-evner, for å formidle dette til verden. Faderens egen Ånd, Jesu egen Ånd, ble sendt til verden for å overbevise om synd og rett og dom.
            Ånden kalles sannhetens Ånd, fordi han gir verden et møte med Sannheten. Sannheten er ikke sann fordi vi får den til å passe i våre tankebaner. Sannheten er den egentlige virkelighet, og den er er så overveldende at den ikke får plass i trange tankebaner. Vi kan ikke begripe Sannheten, men vi kan møte den, - når den Hellige Ånd viser oss vei.

 

En dag skal Sannheten bli åpenbar for alle. Men også i tiden før den endelige avklaring og det endelige oppgjør, gjør Ånden sin gjerning i verden. Det kan godt være - at mye av det som foregår i verden i dag, nettopp er at Ånden overbeviser verden om tilværelsens rette sammenhenger. Vi som bor i Vesten er flinke til å sette verdens nyheter, inn i våre egne forståelsesrammer og tankebaner. Våre forståelsesrammer er som regel ganske depressive.

            Vi kan ha godt av å erkjenne at vi lever i utkanten av dagens kristenhet. Kristendommen er fremdeles verdens største religion. Kristendommen er fremdeles den religion som vokser raskest i verden. Men Afrika og Sør-Amerika og deler av Asia har overtatt for Europa som kristenhetens kontinenter. Det regnes med at i Europa blir det ca 5000 færre kristne hver dag, mens i Afrika øker antallet kristne med 16 000 hver dag. Derfor bør vi være ekstra varsomme med å uttale oss bastant om Den Hellige Ånds gjerning i verden. Disse tallene skal gjøre oss ydmyke, - men ikke motløse! Fremdeles gjelder Jesu ord: “Han skal ikke slokke en rykende veke.” (Matt 12,20)

4. Talsmannens gjerning i den enkelte av oss

Ånden gjorde sin gjerning med apostlene. Han har sin gjerning i verden, og han har sin gjerning med oss og menighetsfellesskapet

 

Jesus taler vår sak hos Faderen, og Den Hellige Ånd taler Jesu sak hos oss. Ja, Ånden taler ikke bare Jesu sak hos oss. Han kan oppfylle det løftet som vi leste fra Det gamle testamentet:

Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjerte i steden. Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. (Esek 36,26-27)

 

Når Ånden gir et menneske et nytt hjerte, gir han en ny drivkraft til å tjene Gud og ha omsorg for våre medmennesker. Det er ikke et annet liv Ånden åpenbarer, enn det livet Gud hele tiden har villet at mennesker skal leve. Men han gir en ny drivkraft. Det er omtrent som overgangen fra lydighet til forelskelse. Før ble jeg disiplinert gjennom de ti bud, til å respektere andres hviledag og andres liv og ekteskap, eiendom og rykte. Men da jeg ble forelsket, var det akkurat de samme tingene jeg ville ta vare på: Jeg ønsker å verne min utkåretes hviledag og hennes liv og ekteskap, eiendom og rykte. Hvis forelskelsen i perioder gjør meg blind og selvopptatt, da må jeg hentes inn av lydigheten igjen, og fornyes i min kjærlighet.

 

Guds gode, gamle vilje er den samme fra skapelsen av, i kirken og inn i evigheten. Han har skapt oss til å være hans medarbeidere. Han vil at vi skal verne om hverandres hviledag og hverandres liv og ekteskap, eiendom og rykte. Guds vilje er god, og han ønsker at hans vilje skal skje, - på jorden han har skapt som i himmelen han har skapt. Gud er den samme som Fader, Sønn og Hellig Ånd.

            Men vi forandres. Vi må frelses og nyskapes, for å komme inn i Guds gode vilje med våre liv. Og Ånden kom for å frelse og nyskape oss - om vi bare slipper ham til, hver enkelt av oss.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.