Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy: Tekstgjennomgåelse 19. april 2005 hos domprosten

4. søndag etter påske, 1. rekke: Joh 16,5-15 Talsmannen

Personlig innsteg

«Hadde vi bare hatt Jesus her!» // Det er det beste for dere

Et nytt hjerte i stedet for steinhjertet (GT-teksten) Sal 51,12: «Herre, skap i meg…»

Til dagen

Apg 1,3 Han stod fram for dem etter sin lidelse og død og gav dem mange klare bevis for at han levde; i førti dager viste han seg for dem og talte om det som har med Guds rike å gjøre.

Mellom påske og pinse

Til teksten - kontekst

Avskjedstalene:

På skjærtorsdag om atskillelsen langfredag ELLER etter påske om atskillelsen himmelfartsdag?

Til teksten - detalj

v 5:       Stadig henvisning til ham som har sendt ham.

v 7:       Sende - pempå - som i v 5

Talsmannen - paraklætos - en som roper til fra siden, trener, oppmuntrer, trøster

- eller passiv: den tilkalte = ad-vocatus. Jfr vitnesbyrd i rettssaker. Mrk 13,11

v 8:       Gå i rette med - elegkjå - slenge det avgjørende bevis på dommerbordet.

v 15:     Hvem er «dere»?

Til forkynnelsen

1. Det er det beste for dere:

Fokus på Jesus ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd. Jesus er der vi har mest bruk for å ha ham.

2. Åndens gjerning i apostlene, i verden og i oss.

a. Åndens gjerning i apostlene

Etter pinsedag kunne apostlene gi oss et åndsopplyst erfaringsvitnesbyrd. Dette vitnesbyrdet har vi fått fra apostlene i Det nye testamente. Det nye Testamente er en enhet av tre elementer: apostlenes erfaringer med Jesus, den undervisning han ga dem, og den utrustning Jesus ga da han sendte dem Den Hellige Ånd.

b. Åndens gjerning i verden

For oss enkeltmennesker er synd å ødelegge for andre, rett handler om mellommenneskelig rettferdighet, og dom er å trekke enkeltmennesket til ansvar for sine handlinger.

Det er et annet perspektiv når Ånden overbeviser verden om synd og rett og dom. Da gjelder det Jesu verdensomspennende betydning. Jesus er ikke bare er en besøkende i verden. Han kommer ikke fra en idealistisk menneskerettighetsdomsstol i et fremmed land. Han kom til sitt eget! Derfor er verdens synd at den ikke gjenkjenner sin egen Skaper og tar imot ham med tro og tillit. Derfor er det avgjørende for retten i verden, at Jesus har tatt plass ved Faderens høyre hånd, og en gang skal komme igjen derfra og dømme levende og døde. Og dommen er at denne verdens fyrste er dømt av Gud. Djevelen kan ikke ødelegge Jesu herredømme, - selv om han ennå har et visst spillerom i verden. Jesus har fått all makt i himmel og på jord.

c. Åndens gjerning i oss

Ånden føder oss på ny i dåpen. Tit 3,5

Han gir oss et nytt hjerte. Esek 36,26-28

Han er Faderens og Sønnens talsmann hos oss, slik Kristus er vår talsmann hos Faderen. 1 Joh 2,1

Han ber for oss. Rom 8,26


Til gudstjenesten - aktuelle salmer

Dagens betegnelse: «Cantate» - Syng en ny sang for Herren! Sal 98,1

371 Guds menighet syng                                   227 Det skal ei skje - fører sannhets sak

029 Kom regn fra det høye                               591 Ånd fra himlen

213 Kom, sannhets Ånd og vitne giv                  551 Herre, din apostelskare

Register Bibeltekst - Salmebok

4. søndag etter påske.  1. rekke. ESEK 36,26‑28: ET NYTT HJERTE OG EN NY ÅND

                   og oss omvenda 692,3.4  Jer 31,18 Omvend meg du                

      Skap i oss fornyede hjerter 217,3.5  Esek 36,26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte

                Opna hjartans dør 402      Esek 36,26‑28 et nytt hjerte               

                forny vårt hjarte 415,1    Esek 36,26‑28 et nytt hjerte               

                   ta mitt hjerte 480,5.3  Esek 36,26‑28 et nytt hjerte               

            fordervelsens avgrunn 641,1.6  Esek 36,26‑28 all urenhet                  

 

4. søndag etter påske.  1. rekke. JAK 1,17‑21: GUDS GAVE OG VÅR ADFERD

       jeg fra Herren har mottatt 491,1.6  Jak 1,17 all god gåve frå Gud         

          O Gud all godhets giver 710,6.3  Jak 1,17 All god gave kommer ovenfra  

      Frå Gud eg alt det gode fær 496,1.3  Jak 1,17 All god gåve frå Gud         

                    ljosens Fader 780,3.5  Jak 1,17 lysenes Far                  

               all godhets opphav 785,7.4  Jak 1,17 All god gave ovenfra         

            o du som ei forandres 814,2.4  Jak 1,17 hos ham er ingen forandring  

 

4. søndag etter påske.  1. rekke. JOH 16,5‑15: TALSMANNEN

        Heilag Ande, himmeltrøyst 225,1.1  Joh 16,5‑15 Parakleten (trøystaren)      

      sende så Anden sin til jord 419,4.3  Joh 16,7 Jesus skal senda Talsmannen  

     utgått fra Faderen og Sønnen 945,1.26 Joh 16,7 Jeg kan sende talsmannen     

        bed om Anden, sjå di synd 340,4.1  Joh 16,8 Anden syner kva synd er      

        så jeg Jesus klart kan se 590      Joh 16,12‑14 Han skal forherlige meg      

           alltid blive forklaret 688,5.1  Joh 16,12‑15 Talsmannen forklårar Jesus   

           gjør oss med Gud kjent 208,6    Joh 16,13 Sannhetens ånd skal veilede   

    Kom sannhets Ånd og vitne giv 213,1    Joh 16,13 Når han kommer, sannhetens Ånd

           Han fører sannhets sak 227,3    Joh 16,13 veilede til den fulle sannhet

   O Hellig Ånd, vår trøster sann 263,4    Joh 16,13 sannhetens Ånd skal veilede  

           at du ved sannhets Ånd 381,3.3  Joh 16,13 sannhetens Ånd skal veilede  

                Kom sannings Ande 385,1    Joh 16,13 sannhetens Ånd skal veilede  

    som oss til sanning skal leia 419,4.4  Joh 16,13 veilede til den fulle sannhet

   Ånden som forklarer oss viljen 593,3.4  Joh 16,13 han skal veilede dere        

                  hans nådes tolk 946,3.1  Joh 16,13 han skal veilede dere        

              Kristus for oss tyd 225,1.6  Joh 16,14 Han skal herleggjera meg     

           fylgja Andens nådedrag 780,2.8  Joh 16,14 Han skal forherlige meg