Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

 Onsdag etter femte søndag i faste

Tilgivelse og tilhørighet

 

Mange som er vokst opp med tilgivelsen som sentrum i forkynnelsen, gleder seg over at det er kommet nye toner fra prekestolen. Tilhørighet er blitt det nye hovedordet. Og det er et godt ord.

 

Tilhørighet er et kjent og kjært tema i vår tids forkynnelse: "Gud er vår himmelske Far. Hans bankende farshjerte venter på oss. Å komme til Gud er å komme hjem. Guds kjærlighet er grenseløs. Du er verdifull i Guds øyne. Vi har lov til å klage til Gud når vi har det vanskelig. Jesus kom og viste oss Guds kjærlighet. Jesus er trofast mot oss. Jesus er en god venn og støtte i det daglige liv. Jesus vet hvordan vi har det. Den Hellige Ånd bringer Guds kjærlighet inn i oss. Vi må dele Guds gode gaver med andre, både i nabolaget og til verdens ender."

 

I et folk hvor nesten halvparten av hjemmene løses opp, er tilhørighet et evangelium. Tilhørighet og eiendom er varme ord. De er Guds ord til sine barn og til sitt folk. (Apg 27,23; Rom 7,4; 1 Kor 6,19-20; 2 Kor 10,7; Ef 2,19; 1 Pet 2,9)

 

For noen år siden ble dåpsritualet endret i Den norske kirke. Tidligere tegnet presten korsets tegn over barnet "til vitnesbyrd om at du skal tro på den korsfestede Jesus Kristus", men nå er det "til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham".

Gjennomsnitt?

Tidligere dominerte synd-og-nåde-forkynnelsen i mange miljøer. Forkynnelsen hadde tilgivelsen som mål, og satte mange mennesker fri. Men for mange slo forpliktelsen til daglig syndsbekjennelse over i selvforakt og verdensforakt. For dem har tilhørighets-forkynnelsen blitt en kjærkommen vei tilbake til barndommens trygge tillit til Faderen og vissheten om å være elsket og høre hjemme hos ham.

 

Selv om noen kan få et greit gjennomsnitt ved ensidig synd-og-nåde-forkynnelse i ungdommen og ensidig tilhørighets-forkynnelse i voksen alder - så er det ikke rett å la tidligere ensidighet i forkynnelsen gå ut over dem som trenger en hel forkynnelse i dag.

Behovet for en ny fortid

All tale om god tilhørighet blir bare fjerne drømmer, dersom en er lenket fast et sted i fortiden. Noen trenger desperat til en ny fortid, før de kan gripe en ny fremtid. De trenger at fortiden nagles til korset, ellers vil den forfølge dem til deres død.

         Det gjelder dem som trenger å få gjort opp sine synder og finne nåde hos Gud. Det gjelder dem som i dag hungrer og tørster etter rettferdighet. Det gjelder dem som trenger å få støtte i sin fortvilelse over andres svik. De trenger alle å forankres i verdenshistoriens sentrum: korset.

En åpen og hel Bibel

Bibelen rommer både tilgivelse og tilhørighet. Den rommer også sannhet og kjærlighet, glede og dom, rettferdighet og misjon, tjeneste og fellesskap. Derfor kan Bibelen romme hele mennesker, både de som klatrer på søppelhaugene i Calcutta og de som klatrer i Mont Everest. Derfor gjør vi vold på Bibelen hvis vi presser den inn i ett skjema, enten skjemaet heter tilgivelse eller tilhørighet. Og vi gjør vold mot dem som trenger de bibelordene som faller utenfor skjemaet. Alle skal få høre hele Guds plan og vilje.

Ingen ting av det som kunne gagne dere, har jeg holdt tilbake, men jeg har forkynt og lært dere dette både offentlig og i hjemmene. Jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje. Apg 20,20 og 26