Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

3. søndag etter påske, fri tekst

(= 2. søndag etter Kristi åpenbaring, tilleggstekst)

Teie kirke 6. mai 2001, kl 11.00

3. preken i en serie om "menigheten"

fra påske til pinse i Teie kirke 2001.

Tema: Hva er din tjeneste?

Salmer

716      Gud, du er rik

Åp 2,12-17 TIL PERGAMON: Faste i troen, men gir rom for vranglæren

567      Som spede barnet drikk si mjølk

Åp 2,18-29 TIL TYATIRA: Faste i troen, men gir rom for vranglæren

451      Hjelp meg Herre Krist å strida

1 Tim 6,10-16 TA VARE PÅ DITT OPPDRAG

0114,1-3 Dine løfter er mange

---------------

Rom 12,1-8 MENIGHETEN ER JESU LEGEME I VERDEN

---------------

0114,4-5 Dine løfter er mange

            FORBØNN 4 ledd som avsluttes "Det ber vi deg om vår Gud og Far" + "I stillhet…"

354      Milde Jesus

            DÅP

751            Kvardagskristen vil eg vera

Innledning til gudstjenesten

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen.

 

Menigheten er tema for alle gudstjenestene i Teie kirke fra påske til pinse. Første søndag etter påske talte jeg om "Tilgivelsens tjeneste", sist søndag om "Kjærlighetens fellesskap" og i dag er temaet "Hva er din tjeneste?".

            Vi utfordrer hverandre gjennom alle disse søndagene: "Hva slags menighet drømmer du om?" Vi samtaler om våre drømmer, og henter opp nye drømmer sammen. Våre drømmer skal møte Jesu drømmer.

Hva ser kirkens Herre etter i menigheten? Hva drømmer han om? Vi vet faktisk en del om det. Vi er så heldige å ha syv brev fra kirkens Herre til menigheter i Lilleasia. I dag skal vi lese brevene til Pergamon og Tyatira. Vi merker både varme og alvor i dem. "Jeg vet om dine gjerninger," skriver han, "din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet." Åp 2,19

"Kjærlighet og tro, tjeneste og utholdenhet." Dette er ord vi vil ta imot og holde fast i. Mellom de to brevene, vil vi synge: "Som spede barnet drikk si mjølk, som fuglen tek imot eit frø for livets skuld, Herre, lat oss ta imot ditt ord." Norsk Salmebok 567

 

La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder...


Preken

Tekstlesning

Prekenteksten i dag leser vi i Romerbrevet i det 12. kapittel, fra vers 1:

Romerne 12,1 Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. 2 Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.

3  I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.

4 Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. 5 På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. 6 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den slik som troen tilsier; 7 den som har diakontjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer, skal ta seg av læren, ,8 og den som rettleder, skal ta seg av dette; den som gir av det han eier, skal gjøre det av et udelt hjerte. Den som er forstander, skal være det med iver, og den som gjør barmhjertighet, skal gjøre det med glede.

 

Bønn:

Kjære Jesus Kristus, kirkens Herre, se til din menighet her på Teie nå i formiddag, og se til hver enkelt av oss. Amen.

Hver enkelt

La oss gripe fatt i to ord i dagens tekst: "Hver enkelt". Vi har snakket mye om disse to ordene i menighetsrådet de siste årene, og på ALPHA-kursene. "Hver enkelt."

3  I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.

 

"Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham." I Romerbrevet, 1 Korinterbrev, i Efeserbrevet og i 1. Peters brev åpner det seg en stor og viktig hemmelighet: Gud er så opptatt av hver enkelt av oss, at han deler ut til hver enkelt helt bestemte og tilpassete porsjoner av tro, nåde, nådegaver og oppgaver. Det kan man kalle tett oppfølging!

Han har først skapt meg, med ånd, sjel og legeme. Så har han sendt Jesus til soning for alle mine synder for å åpne veien inn til Guds hjerte. Og så tilpasser han det jeg kan bære av tro, nåde, nådegaver og oppgaver.

Mine gaver og andres gaver

Når vi slipper disse sannheten inn på oss, blir det om å gjøre finne ut: Hva er den tro han har tenkt at jeg skal ha? Hvilken nåde er det han ser at jeg trenger? Hvilke nådegaver er det han har utrustet meg med? Hvilke oppgaver har han tiltenkt meg?

            Og så blir det spennende å finne ut: Hva er den tro han har gitt andre i menigheten? - Hvilken glede kan jeg ha av andres tro? Hvilken nåde er det han ser at mine medmennesker trenger? Hva kan det lære meg om nåde? Hvilke nådegaver har han gitt til mine med-lemmer på Jesu legeme? Hvilken glede kan jeg ha av dem? Hvilke oppgaver har han tiltenkt dem jeg er sammen med? - Og hvordan kan vi knyttes sammen, så mine svakheter utfylles av andres utrustning, og så min styrke kan utfylle andres svakhet?

Vi leste om hvordan menigheten er Jesu legeme på jorden. Menigheten er "ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer". Det er en spennende måte å beskrive menigheten på. Jesus ser på menigheten som sitt legeme, han betrakter hver av oss som en hånd eller fot som er hans, slik jeg ser på min hånd. Den er bare min og jeg ville ikke unnvært den for all verdens penger.

"Hva er din tjeneste?"

Hvilken legemsdel er du på det legemet Jesus har i din menighet? Jeg vet at jeg er en del av Jesu munn, og arbeider med ordene som skal sies. Diakonen har med Jesu hender å gjøre. Hun skal selv være en Jesu håndsrekning, og hun skal ta vare på mange villige hender i det vi kaller diakonatet. Jesus har mange hender i vår menighet, hender som folder seg, og hender som løfter, hender som stryker et kinn og hender som hamrer.

            Hvilket lem er du på Jesu legeme. Kanskje føler du deg som blindtarmen? Ingen skjønner hva den er til, og hvis noen merker noe til den, så er det bare bråk! En dag skal vi få vite hva blindtarmen var til også!

Jeg håper du finner andre tilknytningspunkter til Jesu legeme enn blindtarmen. Kanskje er du en rygg som er sterk både for gode dager og tunge tak, og støtte en som sliter med ryggen sin. Kanskje er du en så tykk hud, at du kan bevare menighetens varme hjerte tross sur kritikk og oppgitt motløshet. Og slik kan vi fantasere om stødige føtter og lette føtter, om det bankende hjerte og det urolige hjerte, om det muntre smilet og det vaktsomme øyet, om den váre samvittigheten og det lyttende øret.

 

Når vi leter etter hver vår plassering på legemet, knyttes vi sammen på to måter. For det første knyttes vi sammen med Jesus, - og for det andre knyttes vi sammen med hverandre. Vi er "ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer".

            Vi kunne kanskje tro at slik konsentrasjon om hver enkelt ville gjøre oss selvopptatte. Men det er tvert imot. Jo tydeligere jeg får se den delen som Gud gir meg, jo tydeligere ser jeg at jeg hører sammen med de andre delene, og jo mer avhengig blir jeg av dem.

Forvandling

Kanskje synes du dette er vanskelige tanker. Du kan liksom ikke forestille deg at du skulle være en del av Jesu legeme her på jorden. Her ligger det kanskje en oppdagelse og venter på deg og oss alle. Kanskje går det et lys opp for en av oss i dag. Vi leste: "La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne." I møte med dagens tekst kan du forvandles ved at ditt sinn fornyes, så du får en ny dømmekraft, så du forstår hva som er Guds vilje.

Oppdagelse og forvandling

Når vi øver oss i å bruke øynene på denne måten i menighetens arbeid, tror jeg vi vil få øye på mer av Guds fotspor i menigheten. Vi vil se mer av hva Gud holder på med, og hva han har gjort i menigheten vår gjennom årene. Men det kan også hende at menighetsarbeidet vil forvandles. Det vet vi ikke.

            Vi kan prøve å bestemme i menighetsrådet hva slags menighet vi ønsker å ha, og slite oss fordervet for å prøve å få det slik vi vil, å få til det vi synes er godt, det som er til vårt behag, det som er den fullkomne menighet i våre øyne. Men menighetsrådet kan også be om å bli forvandlet "ved at sinnet fornyes, så vi kan dømme om hva som er Guds vilje": det han synes er godt, det som er til hans behag, det som er fullkomment i hans øyne.

            I menighetsrådet drømmer vi sammen, drøfter med hverandre, og ber om å få være redskaper for Guds vilje, så han kan bygge sin menighet hos oss.

Sektor eller sentrum?

"Hva er din tjeneste?" Vi har alle tusen tjenester på mange ansvarsområder. Vi har ansvar for familie og hus og hjem, for arbeide og økonomi, for å ta skikkelig fritid og stelle fint med kroppen vår, vi har ansvar for venner og naboskap, kommune og stat, og vi har alle del i internasjonalt ansvar for rettferdighet og misjon. Alle disse ansvarsområdene er som sektorer i en sirkel, som bløtekakestykker som er brede eller smale. For noen er det politiske ansvaret nesten borte fra bevisstheten, for andre er det en stor del av livet deres.

            Ingen kan yte hundre prosent på hver sektor, vi har jo bare hundre prosent å ta av! Derfor må hver av oss finne en balanse som er til alles beste.

Fare for at en sektor dominerer alle andre

Det er ikke alltid lett å finne denne balansen. I perioder av livet kan én sektor dominere hele livet. Det kan være nødvendig og riktig i perioder, og det kan bli helt galt.

Yrket og karriæren kan ta så mye tid og tanke, at hjem og familie bare blir en støttefunksjon, og resten av livets sektorer blir bare vonde samvittigheter.

Familien kan bli sentrum i livet, så yrket bare blir en måte å skaffe penger på.

Seiling kan også bli sentrum i et menneskeliv, så både yrkesliv og familieliv må innrettes etter vinden og været.

Menneskers frelse kan bli en så altoppslukende lidenskap, at arbeidsplassen bare blir en misjonsmark. Det kan bli for ensidig, - men det kunne godt vært mer nød for menneskers frelse iblant oss!

Troen er ikke en sektor, men menighetsarbeidet kan være det

Gud vil ikke være en sektor av livet vårt, enten sektoren hans er bred eller smal, fet eller mager. Gud er ikke en fritidsbeskjeftigelse blant flere andre. Gud vil være sentrum i livets sirkel. Gud vil favne hele vårt liv.

            Hvis vi har troen plassert midt i livets sirkel, så inviterer vi Gud inn i hele livet, med alle livets sektorer.

Troen er ikke en sektor av livet. Men mange har menighetsarbeid som en stor og god sektor i livet, og bruker mye tid i menigheten. Andre har fått oppgaver som gjør at de bare så vidt er innom menigheten for å hente kraft til å klare hverdagen, - noen må nøye seg med bare å vite at menigheten er der.

Det er ikke slik at Gud bare er interessert i den sektoren som heter menighet, og resten får vi begrense så godt vi kan. Gud har skapt hele oss, og han holder hvert menneskeliv og hele verden i sine hender. I hustavlene i Det nye testamente viser han sin vilje og sitt mål med alle livets sektorer. Der åpenbarer han sin vilje for ekteskapet og familien, for arbeidsliv og samfunnsliv og menighetsliv. I alt dette skal vi gjøre vår tjeneste "som for Herren".

Hjertesak

Når jeg spør så konkret "Hva er din tjeneste?", er det både for din egen del og for min del. Jeg spør fordi Gud har delt ut spesielle oppgaver, og han formaner oss til å ta vare på det oppdraget han har gitt hver enkelt av oss. Jeg tror at hver enkelt kan finne frem til sin spesielle tjeneste for Gud, en tjeneste som Gud vil at akkurat du skal se som din spesielle oppgave, én oppgave blant alle de andre du har, en oppgave som ligger nær hjertet ditt, og som ligger nær Guds hjerte.

Det kan være at den hjertesaken i en periode av livet ditt er å pleie din syke far. Det kan være at det er å kjøre en nabo til "Åpen dag". Det kan være å be for søndagens forkynnelse. Det kan være å sørge for at det er kaker til kirkekaffen. Og det kan være å dekorere lysestakene vi gir til dåpsbarna.

Jeg ønsker for hver av oss at vi må kunne si: Min oppgave og hjertesak er å …, og den oppgaven vil jeg ta vare på inntil det blir klart at jeg skal over på en annen oppgave.

Hvile og begrensning

Høres dette stressende ut? Det er to forhold som gjør det avstressende å høre til i Guds rike. For det første har Gud gitt hvilen et eget bud. Gud har gitt oss en hel dag i uken til å hvile fra vårt arbeid, og nyte skaperverket, slik han gjør det. Hvis vi bruker hviledagen til å streve, er vi på kollisjonskurs med vår Skaper. For det andre formanes jeg til å ta vare på mitt oppdrag så det holdes rent og uangripelig, slik vi leste det i Paulus' formaninger til Timoteus. 1Tim 6,14 Det betyr at jeg sier nei til nye oppgaver som kan true min hovedoppgave og hjertesak.

Hyperaktivitet eller sunnhet?

Når vi går inn i disse tankene om menigheten, kan det være at vi må legge ned noe som det bare er mas med, så folk kan frigjøres til den oppgave Gud har tilmålt den enkelte. Jeg er viss på at hvis hver enkelt har en oppgave som han kaller for sin, så vil menigheten være Guds menighet, sunn og frisk, og til glede for Gud og mennesker.

What Would Jesus Do?

Rundt i verden finnes det nå mange millioner små armbånd med fire bokstaver på "WWJD"  - "What Would Jesus Do?" "Hva ville Jesus gjort", - sist jeg hørte et tall, var det solgt 16 millioner slike armbånd. Det er fantastisk å tenke på at mange millioner ser disse bokstavene hver gang de løfter hånden. Dette spørsmålet kan samle livets småbiter, alle våre sektorer og ansvarsområder inn i troen: "Hva ville Jesus ha gjort akkurat nå?" Dette er en moderne greie. Men slik har norske kristne lært å spørre gjennom flere generasjoner. I 1908 skrev Matias Orheim:

Når då eg spør meg kvar arbeidsdag: Kva ville Jesus vel gjere?

Så gjev han livsmod og arbeidslag, så livet provar mi lære.

Norsk Salmebok 750, vers 2

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.