Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Onsdag etter fjerde søndag i faste
Det gamle og det nye testamente

 

Det gamle testamente er jødenes Bibel. Det handler om den gamle pakt mellom Gud og jødefolket. Jødene kaller ikke skriftene sine for Det gamle testamente, for de har ikke akseptert det nye. Når et nytt testamente skrives, så settes automatisk det gamle ut av kraft. Da Jesus etablerte en ny pakt i nattverden, var den ikke bare for jødefolket, men for "mange", for alle dem som tar imot ham

For dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse. Matt 26,28. Se også 1 Kor 11,25.

 

Jesus har båret lovens dom i vårt sted. Han har også fullført den gammeltestamentlige lovs mål, og har frigjort både jødekristne og oss fra de gammeltestamentlige lovgjerningene.

Men nå er vi løst fra loven, fordi vi er døde fra loven som bandt oss. Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven. Rom 7,6

 

Det er noen som hevder at hvert ord i hele Bibelen må være bindende for de kristne. Da glemmer de den enkle barnelærdom at Bibelen er delt i Det gamle testamente og Det nye testamente. Den gamle pakt er satt ut av kraft ved den nye pakt.

Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Men det som holder på å bli gammelt og foreldet, vil snart være borte. Hebr 8,13

         Likesom reglene om mat og drikke og om alle slags renselser er dette bare ytre forskrifter, som gjelder inntil den tid da alt skulle settes i den rette skikk. Hebr 9,10. Se også Hebr 7,11-19 og 8,7-13 og 9,15.

 

Spiseforskriftene i Det gamle testamente er som et 50-skilt som er gjenglemt på en motorvei etter en reparasjon.

                                               Arne Christian Halseth

Vi skal ikke bli jøder

Paulus tok et grundig oppgjør med dem som mente at de kristne måtte bli jøder, at de måtte omskjæres og gjøre de gammeltestamentlige lovgjerningene. Tydeligst blir dette ved at den gamle pakts tegn, omskjærelsen, erstattes av et nytt paktstegn, nemlig dåpen.

I ham ble dere omskåret, ikke med menneskehånd, men med Kristi omskjærelse, da dere la av det legeme som er under synden. For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Kol 2,11-12

Den nye lov

Jesus kom ikke bare med evangeliet om syndenes forlatelse. Han talte med frimodighet om det han hadde befalt disiplene. Vi kjenner Gud igjen i Jesu gode bud, i hans kjærlighetsbud og hans vern om våre medmennesker. (Matt 28,20; Apg 1,2; Joh 13,34)

         De bud fra Det gamle testamente som bekreftes i Det nye testamente, gjelder for oss som tilhører den nye pakt.

Hvorfor leser vi da Det gamle testamente?

Det nye testamente ligger skjult i det gamle, og Det gamle testamente er åpenbart i det nye. Testamentene henger sammen slik forhistorie og historie henger sammen. De er ikke likestilt, de står etter hverandre. Siden Det nye testamente stadig taler om hvordan de gammeltestamentlige skriftene blir oppfylt, kan vi si at Det gamle testamente er forhistorien til Det nye testamente. Det gamle testamente er ikke bare jødenes historie, det er hele skaperverkets historie. (Matt 26,56; Luk 24,25-32 og 44-45)

 

Når vi leser Det gamle testamente i lys av den nye pakt, har vi mye å hente.

Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Rom 15,4

         Brødre, dette vil jeg at dere skal vite: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Disse hendelsene peker fram mot vår tid; de skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, som de hadde det. 1 Kor 10,1 og 6

         Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning. 2 Tim 3,16-17