Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Tirsdag etter fjerde søndag i faste
Guds vilje og vår vurdering

 

Guds visdom er ikke forbeholdt en lukket gruppe, den skal bli åpenbart og offentlig for enhver. Det er ikke bare frelseshistorien som åpenbares for oss, når vi nærmer oss Guds skjulte visdom. Vi lukkes inn i Guds verdensstyre gjennom åpenbaringen av hans kjærlighet.

Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud. Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde. Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Dette gamle bud er det ord dere har hørt. Likevel er det et nytt bud jeg bringer, fordi det nå er virkeliggjort i ham og blant dere. For mørket viker, og det sanne lys skinner allerede. 1 Joh 2,3-8

 

Det er ikke et nytt bud Johannes beskriver. Det er en ny situasjon. Guds vilje er virkeliggjort i Kristus og blant oss som er hans disipler. Jødenes lover og forskrifter kunne ikke gjøre noen fullkommen.

Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av Ånden. Rom 8,3-4

Kjærligheten oppfyller loven

Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, Du skal ikke slå i hjel, Du skal ikke stjele, Du skal ikke begjære, eller hvilket bud det kan være, de sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. Den som har kjærlighet, gjør ikke noe ondt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Rom 13,8-10

 

Kjærlighet vet alle mennesker hva er. Vi har i hvert fall alle en drøm om kjærlighet. Men vår evne til å vise og motta kjærlighet betyr ikke at vi automatisk gjør godt hvis vi bare mener det godt. Vår kjærlighet trenger veiledning og opplæring. Guds kjærlighet er uttrykt i de ti bud. Hvis vi i kjærlighetens navn bryter Guds bud, setter vi vår kjærlighetsevne opp mot Guds åpenbarte kjærlighet.

Gudsfrykt

Å frykte Herren er opphav til visdom; alle som lever etter den, har god forstand. Herren skal prises til evig tid. Sal 111,10

 

Å frykte Herren har ikke med angst å gjøre. Det betyr respekt for Herrens arbeid i vår historie og i våre liv. Det er en frykt for å ødelegge Guds gode vilje for min neste. En slik respekt åpner øynene mine for Guds gjerninger, så jeg støtter opp under Guds verdensstyre. En slik frykt gir visdom og forstand.

         Det er forskjell på trellefrykt og sønnefrykt. Trellen er redd for å komme nær sin herre, sønnen er redd for å komme bort fra sin far.

Da sa Moses til folket: "Vær ikke redde! Det er for å prøve dere Gud er kommet, og for at dere skal ha frykt for ham, så dere ikke synder." 2 Mos 20,20

Gud vet best hva som tjener min neste

Jesus blir intens når han snakker om hvor viktig det er å holde fast på hans ord.

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet kjenne døden. Joh 8,51

         Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Joh 14,23-24

 

Men betyr dette blind lydighet? Verden har sett skremmende eksempler på fundamentalisme. Fundamentalisme betyr å sette læresetninger høyere enn livet. Det har katastrofale følger.

         Men noen utnytter katastrofene til å stemple dem de er uenige med. De bruker merkelappen fundamentalisme til å skremme folk fra å ta Bibelen bokstavelig. Slike metoder må ikke få vippe noen av pinnen.

Det er en grunnleggende forskjell

mellom det å være rede til å drepe for sin tro

og det å være rede til å dø for sin tro.

Blind lydighet eller sunn vurdering?

Hvis vår kjærlighetsevne kolliderer med Guds vilje slik vi leser den i Bibelen, er det grunn til å gå en lang vei før vi tar en avgjørelse. Brudd på budene er brudd på Guds kjærlighet. Men setter vi vår egen kjærlighetsvurdering til side, må vi være sikre på at det vi prioriterer er Guds gjeldende bud og ikke noe vi innbiller oss er Guds bud. Ellers kan vi gjøre ubotelig skade.

         Bibelen legger ikke opp til blind lydighet, men til å lære Herren å kjenne, til å la kjærligheten justeres av innsikt og modnes til oppøvet dømmekraft.

La oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å kjenne ham! Hos 6,3

         Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt, som skapes ved Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Fil 1,9-11

         Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt. Hebr 5,14