Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Mandag etter fjerde søndag i faste
Guds skjulte historieplan

 

Tverrsnitt og lengdesnitt

Når vi nærmer oss Guds ord fra ulike synsvinkler, kan vi merke hvordan hver synsvinkel gir oss innsyn i rom som er stengt fra andre synsvinkler. Når vi opplever en slik synsvinkel for første gang, er det lett å tro at nå har vi funnet den ene, rette nøkkelen til Guds ord. En hjelp mot slik ensidighet, er å bruke flere nøkler.

         En av nøklene heter "lov og evangelium". Når vi leter etter Guds lov og Guds evangelium i Bibelen, åpnes dørene til Guds arbeid med den enkelte. Jeg får se hvordan loven lærer meg Guds vilje for meg og mine medmennesker, hvordan loven avslører og dømmer meg, hvordan evangeliet gir meg syndenes forlatelse og nytt liv og håp om saligheten, og hvordan loven lærer meg å leve det nye livet. Slik kan vi si at loven har tre funksjoner og evangeliet har tre funksjoner. Å bruke "lov og evangelium" som nøkkel åpner mitt innsyn i et tverrsnitt av Guds vilje med hvert enkelt menneske.

         En annen nøkkel er "frelseshistorien". Den åpner dørene til Guds skjulte historieplan, så jeg får se inn i de lange korridorene i Guds rike. Der ser jeg lengdesnittet i Guds vilje med verden og folkeslagene. Jeg får se hvilken plass Gud har tiltenkt meg på sin tidslinje. Frelseshistorien setter meg i misjon, i utsendelse.

Jødedommen

Da jødene mistet misjonsperspektivet, ble det til at de regnet Guds lov som deres private religiøse oppskrift. Ved å gjøre de gjerninger loven satte opp, skulle de bli rettferdige for Gud. Men det var ikke lovens mål. Lovens mål var at folket skulle stille seg slik at de kunne ta imot Guds nåde og velsignelse og gi den videre. Derfor innledes de ti bud med Guds nådefulle inngrep, det gammeltestamentlige evangelium: "Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset." 2 Mos 20,2

         Budene er ikke folkets stige til Gud. De er Guds gjerde rundt hans bolig i folket. Et hvert innbrudd og utbrudd gjennom dette gjerdet, gjorde livet surt både for Gud og folket. De som levde av Guds nåde innenfor dette gjerdet, kjente loven som en glede.

Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Sal 1,1-2

Er Gud bare jødenes Gud?

Paulus brakte Guds hemmelige historieplan frem i lyset for jødene og for folkeslagene. Guds opprinnelig oppdrag til jødefolket var blitt borte i samtidens liberalisme: Jødene har sin tro, vi har vår. Paulus brakk opp denne sementen og forløste jødenes misjon: Dette folket er bestemt til å bringe Guds velsignelse til alle andre folkeslag.

         Jesus kom med et evangelium som bekreftet lovens opprinnelige hensikt. Lovgjerninger og oppfyllelse av detaljforskrifter blir en religion uten sjel, dersom hovedsaken blir borte, nemlig Guds nåde og frelsesvilje for alle folk.

For vi mener at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten lovgjerninger. Eller er Gud kanskje bare jødenes Gud? Er han ikke Gud også for de andre folk? Jo, også for dem, så sant som Gud er én. Og han vil rettferdiggjøre de omskårne på grunn av tro og de uomskårne ved deres tro. Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven. Rom 3,28-31

Den røde tråd gjennom historien

I den engelske marines tauverk ble det vevet inn en rød tråd, så alle skulle vite hvem som eide tauverket. Den røde tråd gjennom historien er Guds frelsesplan.

         Da menneskene valgte veien bort fra ham, ga han dem en foreløpig beskyttelse. Han stengte veien til livets tre, han ga dem klær og han ga Kain et beskyttelsesmerke, et segl på pannen. Etter hvert økte ondskapen blant menneskene. Gud valgte ut Noah og hans familie, før han sendte syndfloden over jorden. Igjen reiste folket seg mot Gud. Nå ville de erobre himmelen. Gud forvirret deres tungemål i Babel, så det bare ble babbel. Så valgte Gud ut Abraham til å bli stamfar til et folk som skulle bringe velsignelse til de andre folkene. Etter 2000 års forberedelse, sendte Gud sin Sønn til soning for verdens synd. Da var frelsen som Abraham så i det fjerne, blitt grunnlagt. Nå kunne evangeliet sendes ut til alle folkeslag. Jesus valgte seg tolv apostler, en for hver stamme i jødefolket, og sendte dem ut. Nå har misjonens tid vart 2000 år.

Den eneste grunn til at verden står

Vi vet ikke Guds regnemåte. Men det er vanlig å regne med  at det er 237 land og ca 12000 folkeslag i verden. Ved overgangen til år 2000 var det under 500 folkeslag som ikke hadde fått evangeliet.

Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Matt 24,14

 

Peter skrev noen underlige ord om å fremskynde Herrens dag. Det er altså ikke bestemt når verdens ende kommer, vi kan fremskynde den. I lys av Matt 24,14 er det misjonen som skyver eller bremser viseren på Guds klokke. En misjonsforening som samler inn misjonskollekt og ber frem sine misjonærer, har avgjørende innflytelse på verdens historie. (2 Pet 3,12)

Guds hemmelighet er blitt åpenbart

Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, utfyller jeg på min egen kropp; jeg lider for hans legeme, kirken. For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om herlighet!

         Jeg vil dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikea og for alle de andre som ikke selv har sett meg. Det jeg ønsker for dem, er at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds hemmelighet, som er Kristus. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Kol 1,24-2,3