Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

2. påskedag

Påsken i ord og toner

Nøtterøy kirke

31. mars 1997 kl 11.00

 

W PÅSKEN I ORD OG TONER  W

 

2. påskedag 31. mars 1997 i Nøtterøy kirke

 

PRELUDIUM: Trumpet tune (Purcell)

INNGANGSORD

 

v PALMESØNDAG   v

LESNING: Salme 24, 7-10: Løft hodene, dere porter

SALME: 5,6-8 Gjør døren høy

MUSIKK: Und mig Gud et lite Rum (Folketone fra Mosjøen)

 

v SKJÆRTORSDAG   v

LESNING: 1 Kor 10,15-17: Brødet som vi bryter

SALME: 633 Som korn fra vide åkrer

MUSIKK: Såkorn som dør i jorden (Gammel fransk julesang)

          Kornet har sin vila

 

v LANGFREDAG   v

LESNING: Jes 53,1-12 Han er såret for våre overtredelser

SALME: 156 Velsignet vær, o Jesus Krist

MUSIKK: Pie Jesu (A. L. Webber)

          Meditation no 1 (Guy Ropartz)

 

v PÅSKEAFTEN - DÅP   v

SALME: 612 Jesus kom med vann og blod

          Fadervår synges

 

v PÅSKEDAG   v

LESNING: Joh 20,11-18 Jesus viser seg for Maria Magdalena

SALME: 189 Å salige stund uten like

MUSIKK: Maria og Jesus (G. Strandsjø)

          O gledesfylte stund (Amsterdam 1684)

 

VELSIGNELSEN

POSTLUDIUM: Processional (D. N. Johnsen)

 

Inga Kjæraas, sang - Petter Hole, trompet

Wenche Henriksen, orgel - Harald Kaasa Hammer, liturg

 


INNGANGSORD

 

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen.

 

( - KUNNGJØRINGER ved klokkeren - )

 

Vi har påskeuken bak oss, fire gudstjenestedager med svært ulikt preg. I dag skal vi la disse dagenes særpreg synke i oss. Vi har satt sammen tekster og toner til palmesøndag og skjærtordag, langfredag og påskedag.

 

Og så skal vi få oppleve hvordan påskens budskap daler ned midt i Nøtterøy kirke i dag. Når vi kommer til påskeaften i programmet, skal vi ta opp en urgammel skikk i kirken. Vi skal døpe to barn i dag. Dåp er å gjøre påsken gjeldende for et nytt menneske. Påsken og dåpen henger på det nøyeste sammen. Å ha dåp i kirken er å flytte Jesu påskedager 2000 år gjennom tiden og lukke påskedagene rundt et nyfødt menneskebarn, som en livsramme. I dag står vi alle rundt disse to barna og ber Gud å bevare og velsigne dem gjennom dette livet og berge dem inn i det evige liv.

 

La oss åpne våre hjerter og våre liv for Jesus, og synge i salmeboken nummer 5, vers 6-8!

 

---------------------------

 

DÅPSTALE

 

I kirkens første tid foregikk dåpen om natten mellom påskeaften og første påskedag, akkurat på overgangen mellom død og liv. På den måten ble det demonstrert at dåpen er å gjøre påskens hendelser gjeldende for den som ville høre Jesus til. Vi merker gjennom tekstene om dåpen i Det nye testamente, at hvert av tegnene i dåpen henger sammen med det som virkelig skjedde i påsken.

Vannet

Det viktigste tegnet i dåpen er vannet. Det er to sider ved frelsen som synliggjøres ved vannet: Vannet brukes til å vaske bort urenheten, og gjøre oss rene. Den siden ved frelsen kommer tydeligst til uttrykk i de kirkene som øser vann over barnets hode, slik vi gjør i vår kirke.

            Den andre måten å synliggjøre frelsen på er en symbolsk drukning og oppreisning av vannet. Det er en symbolsk etterligning av det som skjedde med Jesus i påsken: død og oppstandelse til nytt liv. Paulus skriver i Romerbrevet at vi ble begravet med Jesus i dåpen og oppreist med ham til et nytt liv. Denne siden med frelsen kommer tydeligst til uttrykk i de kirkene som praktiserer dåp med full neddykking.

            Begge dåpsformer formidler påsken til mennesket. Det ordet som er brukt i Dert nye testamente er BAPTIDSEIN, og det kan bety både å overøse og å neddykke.

Dåpskjolen

Et annet tegn i dåpshandlingen er dåpskjolen. Det er Jesu rene, hvite rettferdsdrakt, som vi kler oss i i dåpen.

 

Galaterne 3,27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.

 

Enten det er en voksen eller et barn som døpes, så får de en dåpskjole som er stor nok til å vokse i den, og bruke den hele livet.

 

Antagelig hadde de et rituale hvor den som skulle døpes, kom til kirken med de skitneste klærne de hadde. Så kledde de av seg og sa: Nå kler jeg av meg all ondskap. Nå kler jeg av meg løgnen. Og så fikk de kle på seg Jesu klær: Hans rene rettferdighets drakt, hans inderlige medfølelse, godhet, ydmykhet og kjærlighet. KLÆR SKAPER FOLK!

 

Når vi i dag bærer to barn til dåpen, så la det være en demonstrasjon av de livsrammer og det livsinnhold som påsken gir et kristent menneske. Dåpen er ikke bare en seremoni ved begynnelsen av et menneskeliv. Dåpen er å settes inn i Guds familie, og leve et familieliv resten av livet og inn i det evige liv.

 

Legg merke til at dåpstekstene i Det nye testamente som regel er tekster som oppdrar oss til et rett liv: Dere er jo døpt , - la da dåpens livsrammer og livsinnhold få betydning i hverdagen.

 

Nå skal jeg lese en tekst fra Kolosserbrevet, som på en fantastisk måte bretter ut dåpen. Her knyttes det an til alle tegnene i dåpen: renselsen, drukningen av det gamle menneske og oppreisningen av det nye mennesket, til avkledning av det gamle menneskes klær og påkledning av det nye menneskes klær.

           

Kol 2,9 I Jesus Kristus er hele guddomsfylden legemlig til stede, 10 og i Kristus, som er hode for alle makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde.

            11 I ham ble dere omskåret, ikke med menneskehånd, men med Kristi omskjærelse, da dere la av det legeme som er under synden.

            12 For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde.

            13 Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder. 14 Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

            1 Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2 La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 5 Så la da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskaper, ondt begjær og pengejag, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse.

            8 Men nå må dere kle av dere alt slikt: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. 9 Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle menneske og dets gjerninger 10 og kledd dere i det nye menneske, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.

            14 Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

 

 


INNGANGSORD

 

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen.

 

( - KUNNGJØRINGER ved klokkeren - )

 

Vi har påskeuken bak oss, fire gudstjenestedager med svært ulikt preg. I dag skal vi la disse dagenes særpreg synke i oss. Vi har satt sammen tekster og toner til palmesøndag og skjærtordag, langfredag og påskedag.

 

Og så skal vi få oppleve hvordan påskens budskap daler ned midt i Nøtterøy kirke i dag. Når vi kommer til påskeaften i programmet, skal vi ta opp en urgammel skikk i kirken. Vi skal døpe to barn i dag. Dåp er å gjøre påsken gjeldende for et nytt menneske. Påsken og dåpen henger på det nøyeste sammen. Å ha dåp i kirken er å flytte Jesu påskedager 2000 år gjennom tiden og lukke påskedagene rundt et nyfødt menneskebarn, som en livsramme. I dag står vi alle rundt disse to barna og ber Gud å bevare og velsigne dem gjennom dette livet og berge dem inn i det evige liv.

 

La oss åpne våre hjerter og våre liv for Jesus, og synge i salmeboken nummer 5, vers 6-8!

 

---------------------------

 

DÅPSTALE

 

I kirkens første tid foregikk dåpen om natten mellom påskeaften og første påskedag, akkurat på overgangen mellom død og liv. På den måten ble det demonstrert at dåpen er å gjøre påskens hendelser gjeldende for den som ville høre Jesus til. Vi merker gjennom tekstene om dåpen i Det nye testamente, at hvert av tegnene i dåpen henger sammen med det som virkelig skjedde i påsken.

 

Det viktigste tegnet i dåpen er vannet. Det er to sider ved frelsen som synliggjøres ved vannet: Vannet brukes til å vaske bort urenheten, og gjøre oss rene. Den siden ved frelsen kommer tydeligst til uttrykk i de kirkene som øser vann over barnets hode, slik vi gjør i vår kirke.

            Den andre måten å synliggjøre frelsen på er en symbolsk drukning og oppreisning av vannet. Det er en symbolsk etterligning av det som skjedde med Jesus i påsken: død og oppstandelse til nytt liv. Paulus skriver i Romerbrevet at vi ble begravet med Jesus i dåpen og oppreist med ham til et nytt liv. Denne siden med frelsen kommer tydeligst til uttrykk i de kirkene som praktiserer dåp med full neddykking.

            Begge dåpsformer formidler påsken til mennesket. Det ordet som er brukt i Dert nye testamente er BAPTIDSEIN, og det kan bety både å overøse og å neddykke.

 

Et annet tegn i dåpshandlingen er dåpskjolen. Det er Jesu rene, hvite rettferdsdrakt, som vi kler oss i i dåpen.

 

Galaterne 3,27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.

 

Enten det er en voksen eller et barn som døpes, så får de en dåpskjole som er stor nok til å vokse i den, og bruke den hele livet.

 

Antagelig hadde de et rituale hvor den som skulle døpes, kom til kirken med de skitneste klærne de hadde. Så kledde de av seg og sa: Nå kler jeg av meg all ondskap. Nå kler jeg av meg løgnen. Og så fikk de kle på seg Jesu klær: Hans rene rettferdighets drakt, hans inderlige medfølelse, godhet, ydmykhet og kjærlighet. KLÆR SKAPER FOLK!

 

Når vi i dag bærer to barn til dåpen, så la det være en demonstrasjon av de livsrammer og det livsinnhold som påsken gir et kristent menneske. Dåpen er ikke bare en seremoni ved begynnelsen av et menneskeliv. Dåpen er å settes inn i Guds familie, og leve et familieliv resten av livet og inn i det evige liv.

 

Legg merke til at dåpstekstene i Det nye testamente som regel er tekster som oppdrar oss til et rett liv: Dere er jo døpt , - la da dåpens livsrammer og livsinnhold få betydning i hverdagen.

 

Nå skal jeg lese en tekst fra Kolosserbrevet, som på en fantastisk måte bretter ut dåpen. Her knyttes det an til alle tegnene i dåpen: renselsen, drukningen av det gamle menneske og oppreisningen av det nye mennesket, til avkledning av det gamle menneskes klær og påkledning av det nye menneskes klær.

           

Kol 2,9 I Jesus Kristus er hele guddomsfylden legemlig til stede, 10 og i Kristus, som er hode for alle makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde.

            11 I ham ble dere omskåret, ikke med menneskehånd, men med Kristi omskjærelse, da dere la av det legeme som er under synden.

            12 For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde.

            13 Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder. 14 Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

            1 Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2 La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 5 Så la da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskaper, ondt begjær og pengejag, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse.

            8 Men nå må dere kle av dere alt slikt: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. 9 Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle menneske og dets gjerninger 10 og kledd dere i det nye menneske, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.

            14 Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender.