Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

2. søndag etter Kristi åpenbaring, 1. rekke

21. januar 2001, kl 11.00

Veierland kirke

Salmer

505      Jesus skal rå

            2 Mos 33,18-23

272      Hellig, hellig, hellig

            Tit 2,11-14

20        Konge er du visst

------------------

            Joh 2,1-11 BRYLLUPET I KANA

------------------

695      Herre, jeg hjertelig

            FORBØNN III (+ "I stillhet…"

418,1-2 Med Jesus vil eg fara

            NATTVERD I

            Musikk eller stille under utdelingen

299      Nå la oss takke Gud

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus.

 

Åpenbaringstiden. Jesus viser oss hvem han er. I dag: Herrens herlighet og vår ærefrykt. Denne opplevelsen av ærefrykt i møte med Guds herlighet, møter vi i den gamle inngangsbønnen:

 

Herre!

Jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus

for å høre hva

du, Gud Fader, min Skaper,

du, Herre Jesus, min Frelser,

du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død,

vil tale til meg.

Lukk nå opp mitt hjerte, ved din Hellige Ånd,

så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder,

og tro i liv og død på Jesus,

og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet.

Det høre og bønnhøre du ved Jesus Kristus!

Amen.

Preken

Prekentekst

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes, i det 2. kapittel, fra vers 1:

Johannes 2,1 Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der, 2 og Jesus og disiplene hans var også innbudt. 3 Da tok vinen slutt, og Jesu mor sa til ham: "De har ikke mer vin." 4 "Kvinne, hva har du med mitt å gjøre?" sa Jesus. "Min time er ennå ikke kommet." 5 Men hans mor sa til tjenerne: "Det han sier dere, skal dere gjøre." 6  Nå stod det noen vannkar av stein der, slik skikken var etter jødenes forskrifter om renselse. Det var seks kar, og hvert av dem tok to eller tre anker. 7 "Fyll karene med vann," sa Jesus. Og tjenerne fylte dem til randen. 8 "Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren," sa han. De bar det til kjøkemesteren, 9 og han smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da bad han brudgommen komme 10 og sa: "Andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene er drukne, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå." 11  Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.

 

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

 

Første tegn. Ikke helbredelse eller åndeutdrivelse eller dypsindig samtale med en søkende mann som Nikodemus, eller en kvinne ved brønnen. - Nei, et bryllup, med et hverdagslig problem.

Enkelhet og dybde

Johannes forteller enkle fortellinger, men du skal ikke ha sittet lenge med dem, før en merker at det bobler under overflaten, det åpner seg luker til sentrum i evangeliet, og jødenes fortid, og til frelsens fremtid:

Frelsesplan og barmhjertighet

"Min tid er ennå ikke kommet," sa Jesus. Det var lagt opp en plan for Jesus, når han skulle tre frem, lide og dø og oppstå og sende disiplene ut med evangeliet. Maria ba om noe før tiden. Jesus avviste henne ganske tydelig, - men så oppfylte han likevel Marias ønske, før tiden. I traktene ved Tyr og Sidon ble Jesus utfordret til å hjelpe en hedning før tiden var inne for dem. Også da ble en kvinne avvist, - men bønnhørt likevel. (Matt 15,21-28)

Herlighet

I den gammeltestamentlige teksten leste vi om Guds herlighet, hans veldige lysglans som intet menneske kan tåle å se. Men Jesus brakte frelse, så vi mennesker kan lukkes inn i denne stråleglansen.

Johannes 1,14  Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

 

1. Johannes brev 3,2 Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er.

Hvor ser vi Jesu herlighet i dag - til styrke for vår tro?

·        I naturen! Etter at vi har lært at det er Jesu Far som er skaperen.

·        I evangeliene

·        I profetiene

Åpenbaringen 21,4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte."

 

·        I mennesker som er forvandlet av ham

Efeserne 1,3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,  han som i Kristus har velsignet oss  med all Åndens velsignelse i himmelen. 4  I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,  så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. 5  I kjærlighet har han,  av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til  å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, 6  til pris og ære for hans herlighet  og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.

"Å fremme Jesu ære!"

Jesu herlighet - den stråleglans som omgir ham, - skal slippe til og prege vår hverdag og vårt oppdag.

Titus 2,12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, 13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. 14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. 15 Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg!

 

1. Timoteus 6,14 Ta vare på ditt oppdrag så det holdes rent og uangripelig helt til vår Herre Jesus Kristus kommer i herlighet. 15 Det skal han la oss få se i rette tid, han som er den salige og eneste mektige, kongenes konge og herrenes herre, 16 den eneste som er udødelig, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.