Tekstgjennomgåelse til 22. søndag i treenighetstiden, tredje rekke 

Harald Kaasa Hammer 2. oktober 2013
Se også www.ordet.be for flere ressurser til kirkeårsdagen.

 

3 Mos 19,1-2.16-18.33-34 Dere har selv vært innflyttere

Jak 2,1-9 Rike og fattige i menigheten

Luk 10,25-37 Den barmhjertige samaritan

     Fortellingstekst: Luk 10,25-37 Den barmhjertige samaritan

Tekstene i lys av kirkeårstiden

19.-22. søndag i treenighetstiden har tekster om livet i Guds verden. Dagens tekster handler om godhet og kristen ferd i Guds verden, og tredje rekke om barmhjertighet over sosiale grenser.

Prekentekstens kontekst

Før: Etter at de 72 disiplene kom tilbake fra en «prøvetur» med evangeliet, frydet Jesus seg i Den hellige ånd, og erklærte disiplene salige som fikk se det profeter og konger hadde lengtet etter. Så kommer hverdagens konflikter tilbake. En lovkyndig vil sette Jesus på prøve, og vi får fortellingen om samaritanen som viste seg som en neste.

Etter: Jesus tar inn hos Marta og Maria. Martas omsorg knytter til samaritanens nestekjærlighet, men hennes geskjeftighet korrigeres av å velge stillheten med Jesus og hans ord.

Tekstens klangbunn i GT

·       Jesu utfordring til å vise seg som en neste, står i nær forbindelse med GT-teksten, om å elske sin neste som seg selv – inklusive appellen om å huske på egne erfaringer (som innflyttere). Det handler om de to store bud i loven: Å elske Gud (og hans skapninger, 1 Joh 5,2!) og hans vilje med samlivet, og å elske vår neste med utgangspunkt i hva vi unner oss selv. Matt 22,35-40

·       Første del av den lovkyndiges svar er hentet fra den jødiske trosbekjennelse i 5 Mos 6,4-9.

Teksten i lys av de andre lesetekstene

·       Tre ganger gjentas det i GT-teksten: «Jeg er Herren!» I møte med sitt eget folk, med sine landsmenn, sin neste og sin bror, og i møte med innflyttere, skulle jødene være seg bevisst at det er Gud som er Herren. Han har skapt disse menneskene og disse relasjonene, og alle skal møtes i bevisstheten om at de er Guds skapninger. Du skal elske din neste som deg selv, og huske på at du selv har vært innflytter. Dette er hellig ferd i denne verden, slik Herren er hellig, han som er alles skaper.

·       I epistelteksten møter vi det samme likeverdet for Gud, enten min neste er rik eller fattig. For vi har med Herren, herlighetens Herre å gjøre, og vårt forhold til hverandre skal være et gjenskinn av hans herlighet. I møtet med den fattige - som vi ikke har personlige fordeler av å behandle med respekt – stilles vi i en bekjennelsessituasjon: Respekterer vi dem som Guds skapninger? Se Ordspr 14,31 og Matt 5,43-48.

Teksten i punkter

·       En lovkyndig vil sette Jesus på prøve, og Jesus utfordrer ham fra kunnskap til handling.

·       Når den lovkyndige distanserer seg og vil diskutere hvem som regnes som en neste - det var okkupanter og innflyttere og blandingsfolkeslag i landet – provoserer Jesus ved å fremheve en fra blandingsfolket (samaritanerne) som forbilde, og snur spørsmålet om hvem som er ens neste til å spørre hvem en kan vise seg som en neste for.

·       Den lovkyndige svarer rett på begge Jesu spørsmål i teksten, og utfordres til å gjøre som samaritanen.

Språklige innspill

·       Vers 25: Sette på prøve – ekpeiradså – utprøve. Peiradså betyr både å prøve og å friste. Se Matt 6,13.

·       Vers 25: Mester – didaskalos betyr lærer, og tilsvarer rabbi hos Matteus.

·       Vers 27: Du skal elske - agapaå var et alminnelig ord for å elske, men ble etter hvert et spesielt ord for den kristne kjærlighet.

·       Vers 27: Neste – plæsion betyr nær, nærmest, nabo.

·       Vers 31: Prest – hierevs var en offertjener i tempelet som også formidlet Guds ord, men i norske bibler oversettes ordet med prest som er et fremmedord som kommer fra gresk presbyteros = en eldste. Denne kryssing i oversettelsen har ført til mange misforståelser, da leserne ikke lærer å skjelne mellom de eldstes oppgaver og alle kristnes oppgaver som offertjenere. Se 1 Pet 2,9 som omtaler hierevs-oppgavene.

·       Vers 33: Fikk inderlig medfølelse – splangkjnidså kommer av et ord som betyr innvoller og betyr fysisk å ynkes over. Verbet brukes ofte om Jesus.

Momenter til overveielse

·       Et mål med prekenen er at hver enkelt skal ha kort vei til å gi sin nærmeste en håndsrekning.

·       Menigheten bør legger til rette så vi som fellesskap kan nå lenger enn den enkelte rekker alene. Ikke minst ved internasjonal solidaritet og hjelpe-tjenester.

·       Har dere erfaringer med at nestekjærligheten utfordres i møte med innflyttere?

·       Hvordan kan vi si at vi stilles i en bekjennelsessituasjon i vanskelige møter med innflyttere? Ordsp 14,31

·       Hvilke fristelser til forskjellsbehandling kjenner dere igjen i epistelen?

·       Er spørsmålet etter å arve evig liv sentralt i deres liv?

·       Er Jesu svar «lovisk»?

·       Er «neste» blitt et et internt kristelig ord og et fremmedord som skaper avstand? Hvorfor oversettes det ikke med «nærmeste»?

·       Hvordan kan vi bli mer konkrete i kjærligheten til vår neste (nærmeste)?

·       Kan fokus på de nærmeste lage avstand til den som er utenfor den nære sirkel? Gal 6,10

Momenter til prekenen

·       Den lovkyndiges åpningsspørsmål kan vi godt ta god tid med: «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Spørsmålet var riktignok spurt for å sette Jesus på prøve, men spørsmålet er godt likevel, og Jesus tok det på alvor! Se også Matt 4,7 og 16,1 og 19,23 og 22,35.

·       Det ble sagt til den lovkyndige: «Gjør det, så skal du leve.» Det betyr at Guds lov og vilje er god, og setter oss inn i livet. På Jesu tid var loven pervertert til å isolere jødene, og til isolere en smal gruppe jøder som oppfylte et lukket regelverk. Loven skulle tvert imot åpne for Gud og de nærmeste.

·       Våre spørsmål til Jesus, kan gi utfordrende svar.

·       Vis deg som en neste for den nærmeste som trenger deg.

·       Oppgavene ligger som regel rett foran oss, og krever ikke nødvendigvis spesiell ledelse.

·       Guds kjærlighetsvilje skal virkeliggjøres i det vi står midt oppi, og overfor mennesker som kommer/faller i vår vei.

·       Samaritanen viste både kortsiktig og langsiktig givervilje.

·       Mange av oss er vokst opp med en enkel barnesang:

Når du ser en venn som trenger hjelp og trøst og gode ord,           

er det du som har fått sjansen til å være venn og bror.

 

Når du ser en venn som gråter for at andre gikk sin vei,

kan du rekke hånden frem og si: «men jeg er glad i deg!» (Frank Nordli)

En mulig avslutning på preken

Hvis du må gå langt for å finne en neste, har du gått for langt!