Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

Tekstgjennomgåelse 6. oktober 1997

21. søndag etter pinse, 1. rekke (GT-tekst)

Veierland kirke 12. oktober 1997

 

1. Mosebok 1,26 Da sa Gud: "La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden." 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!" 29 Og Gud sa: "Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere. 30 Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde." Og det ble slik. 31 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

 

 


1. Mosebok 1,26 Da sa Gud: "La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden."

 

Gud=elohim. Jahwe først i 2,4b

La oss= pluralis majestatis eller Gud+himmelvesener. I oldkirken trinitarisk forstått. pluralis deliberationis=flertall ved overveielse: Nå skal vi se ... deretter tilbake til entall. Jfr 11,7-8

asa=gjøre (i v 27 bara)

adam= kollektivt. Brukes ikke i pl.

tselem=bilde, avbildning, hugget bilde (fornuft, vilje?)

1. Mosebok 5,3 Da Adam var 130 år, fikk han en sønn som var ham lik, som hans eget bilde, og han kalte ham Set.

1. Mosebok 9,6 Når noen utøser menneskeblod, skal hans blod bli utøst av mennesker; for Gud skapte mennesket i sitt bilde.

damot=avbildning, skikkelse, likhet, etterligning som ikke er identisk (fysisk likhet?) (religiøs-etisk kvalitet?)

LXX: kat eikona hæmeteran kai kath homoiåsin

Orientens konger kunne kalles Guds bilde=representant, stedfortreder og saksbehandler.

Bibelverket (L Michelsen): heller en relasjonsbestemmelse til Gud enn kvaliteter, altså mulighet for kommunikasjon og partnerskap.

rada= tråkke i en vinpresse, herske, råde

Salmenes bok 8,6 Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. 7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter:


 

1. Mosebok 1,27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

bara=skape, forme (1,1) brukes bare med Gud som subjekt

ha’adam=både om Adam og om menneskearten

tselem=bilde

dsakar=mannlig og nøqeba=kvinnelig

Jfr 1. Mosebok 6,19 Blant alle levende skapninger skal du ta ett par av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Hann og hunn skal det være.

1. Mosebok 1,28 Gud velsignet dem og sa til dem: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!"

jøbaruk=velsignet, hilse, prise. Både Gud og menneske som subjekt, jfr bæræk=kne.

para=spire, skyte, være fruktbar

kibshoha=trampe ned, underlegge

Imperativ gir ikke bare et absolutt påbud. Det kan uttrykke ønske og tillatelse.

 

 

1. Mosebok 1,29 Og Gud sa: "Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere.

fara=sette frø, samme konsonanter som para i v 28.

 

1. Mosebok 1,30 Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde." Og det ble slik.

næfæsj=livsånde, sjel

1. Mosebok 2,7 Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning.

Var både mennesker og dyr vegetarianere?

1. Mosebok 9,3 Alt som lever og rører seg, skal være til føde for dere. Likesom jeg gav dere de grønne plantene, gir jeg dere nå alt dette. 4 Men kjøtt med blod i, det som livet er knyttet til, skal dere ikke spise.

1. Mosebok 1,31 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

tov=god, vakker

maod=overmåte

wøhine=og se! - Går over i lovprisende stil.

jom hashishi=dag den sjette. Best artikkel brukes ikke på de andre dagene. Mulig at dette er understrekning av denne dagen. Dagen kalles senere erev shabat=kveld før sabbaten.

 

Mannlig og kvinnelig - er gudbilledlikheten komplett først når begge kjønn er sammen som mann og kvinne? Gordon Johnsen.

 

Hva ligger i gudbilledligheten?

Relasjons-mulighet.

Hersker-oppdraget

 

Hvorfor er vi så redde for å ta det bokstavelig?

Johannes 1,18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.

1. Mosebok 3,8 Da hørte de Herren Gud som vandret i hagen i den svale kveldsvinden.

 

Er en forestilling om Gud som en udefinerbar ånd mindre menneskeskapt enn en beskrivelse av Guds skikkelse, slik vi finner den i Dan?

Daniel 7,9 Videre så jeg: Tronstoler ble satt fram, og en som var gammel av dager, tok sete. Hans klær var hvite som snø og håret på hans hode som ren ull. Hans trone var flammende luer, og dens hjul var luende ild. 13 Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham. 14 Han fikk herredømme, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde, det skal ikke forgå; hans rike går aldri til grunne.

Mann og kvinne

Kan Bibelen si noe til et folk med så store samlivsproblemer?

Ikke nødvv lik bestefars fremferd.

 

Opprinnelig likeverd og dynamisk gjensidighet

1. Mosebok 2,20 Så satte mannen navn på alt feet, alle fuglene under himmelen og alle ville dyr i marken. Men for seg selv fant mannen ingen hjelper som var hans like. 24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.

Seksuell likestilling.

1. Korinterbrev 7,3 Både mann og kone skal gi den andre det de skylder hverandre. 4 Det er ikke konen selv, men mannen som rår over hennes kropp. Like ens rår ikke mannen selv, men konen over hans kropp.

Frelsesmessig likestilling

Galaterne 3,28 Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus.

1. Peters brev 3,7 Og nå, dere ektemenn: Vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part; og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønnene deres blir hindret.

Dynamisk gjensidighet

Efeserne 5,21 Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! 22 De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. 25 Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den

 

I en tid har disse versene vært en rød klut i Norge. Når en har hørt underordning, har en bare hørt undertrykkelse, vold og nedverdigelse. Egoister har til alle tider misbrukt Guds ord til egen fordel. Og det har medført at de som egoismen har gått ut over har fått hele Bibelen i vrangstrupen. De fleste vil nok innrømme at egoistene hadde vært like egoistiske selv om de ikke hadde funnet et løsrevet bibelvers å slå kona i hodet med. Men likevel virker det som det er legitimt å skylde på Paulus, langt inn i bibellesernes kretser.

 

Pedagogisk tilnærming

NB! Adressatene.

Er det tiden for å dukke? Lever vi i en periode hvor bibelske samlivsord er stigmatisert?

La ordene stå der!

Abusus non tollit usum

Fruktbarhet og nytelse

Vår tid: fruktbarhet en bivirkning av seksualiteten, - tidligere seksuell glede en bivirkning av fruktbarheten.

 

Går det an å tro på ekteskapet?

Velsignelse

NB! Dette er dagen for å snakke om velsignelse. Iflg Aschim i LK er det bare de tre gangene i kap 1, 5 og 9 at det er tale om Guds bilde. Men velsignelse er et grunnbegrep i Bibelen, og en rød tråd gjennom skapelseshistorien og frelseshistorien.

 

Gudbilledlikheten er forbeholdt mennesket, mens velsignelsen gjelder alt liv.

 

5 Mos 28,1-14 er en god beskrivelse av velsignelsen.

5. Mosebok 28,1 Hvis du er lydig mot Herren din Gud og legger vinn på å leve etter alle hans bud som jeg gir deg i dag, vil Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden. 2 Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud: 3 Velsignet være du i byen og velsignet ute på marken! 4 Velsignet være din livsfrukt og grøden av din jord, det dine husdyr bærer, avkommet av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe! 5 Velsignet være din kurv og ditt bakstetrau! 6 Velsignet være du når du kommer inn, og velsignet når du går ut! 7 Når dine fiender reiser seg mot deg, vil Herren sørge for at de blir slått av deg. Drar de ut mot deg på én vei, skal de flykte for deg på sju veier. 8 Herren skal by sin velsignelse være med deg i din matbod og i alt ditt arbeid. Herren din Gud vil velsigne deg i det landet han gir deg. 9 Herren vil gjøre deg til et hellig folk for seg, slik som han med ed har lovt deg, så sant du holder budene fra Herren din Gud og går på hans veier. 10 Alle folk på jorden skal få se at Herrens navn er nevnt over deg, og de skal frykte deg. 11 Herren skal gi deg rikelig av det som godt er, både barn og avkom i buskapen og grøde på marken, på den jorden Herren med ed lovte dine fedre at han ville gi deg. 12 Herren skal åpne for deg sitt velfylte forrådskammer, himmelen, og gi landet regn i rette tid og velsigne alt du gjør med dine hender. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne. 13 Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Alltid skal du ha fremgang, aldri tilbakegang, så sant du lyder budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, og legger vinn på å leve etter dem. 14 Du må ikke vike av til høyre eller venstre fra noen av de budene jeg gir deg i dag, så du ikke holder deg til andre guder og ikke dyrker dem.

 

Velsignelsen er et virkekraftig ord. Gud står bak velsignelsesønsket.

Dyrke og passe korresponderer med velsigne og bevare

1. Mosebok 2,15 Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen.

Forvaltertanken

U-bibelsk bruk av begrepet. Ellers bare brukt i frelseshusholdningen. Anstrengt bruk av bibelbegrepet (Søvik). Brattgård erkjenner at bibelgrunnlaget er dårlig på begrepet.

Men saklig forsvarlig.

 

Mennesket i samarbeidsposisjon.

Guds avventende nyssgjerrighet:

1. Mosebok 2,19 Og Herren Gud tok jord og formet alle dyrene på marken og alle fuglene under himmelen, og han førte dem til mannen for å se hva han ville kalle dem. Det navnet mannen gav hver levende skapning, det skulle den ha.

Medarbeiderskap og ansvarsfraskrivelse

1. Mosebok 3,12 Adam svarte: "Kvinnen som du har satt til å være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg spiste." 13 Herren Gud sa til kvinnen: "Hva er det du har gjort?" Kvinnen svarte: "Slangen lokket meg, og jeg spiste."

Å skylde på Gud, på andre og på djevelen = ansvarsfraskrivelse.

Jfr også morderen Kain:

a. Jeg vet ikke ...

b. Er jeg min brors vokter?

1. Mosebok 4,9 Da sa Herren til Kain: "Hvor er din bror Abel?" Han svarte: "Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?"

Hurra for likeverdet og den store forskjellen!

Tekstgjennomgåelse i Tønsbergs Blad,

21. søndag etter pinse 12. oktober 1997

 

Endelig ser det ut til at vi kan lytte til skapelsesberetningen igjen. I mange år har den vært blokkert av diskusjoner om verden er skapt på seks dager eller på millioner av år. Nå vokser det opp generasjoner som ikke er så dogmatiske på vitenskapens vegne, og de hjelper oss å lytte.

 

1. Mosebok 1,26-31

 

Gud skapte mennesket i sitt bilde, mannlig og kvinnelig. Allerede på Bibelens første blad etableres likeverdet mellom mann og kvinne, det som er blitt så forstyrret gjennom industrialiseringens to århundrer. Til alle tider har egoister prøvd å vri noen bibelord til sin fordel, med den virkning at de som egoismen går ut over, får hele Bibelen i vrangstrupen.

            Likeverdet uttrykkes ikke alltid slik vi ville gjort det, men det kan virke overraskende moderne likevel. Før Eva ble skapt, fant Adam “ingen hjelper som var hans like”. Gud sa at “mannen skal forlate sin far og sin mor” og slik markere at det er konen som har første prioritet i hans avgjørelser, ikke foreldrene hans. Etter syndefallet skylder Eva på djevelen, og Adam skylder på Eva, og han skylder på Gud som plasserte henne sammen med ham. Men Gud trekker både mannen og kvinnen til ansvar for sine handlinger.

            Denne likeverds-linjen går frem til Det nye testamentet. “Her er ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne. Dere er alle én, i Kristus,” skrev Paulus. Han markerer full seksuell likestilling: “Både mann og kone skal gi den andre det de skylder hverandre. Det er ikke konen selv, men mannen som rår over hennes kropp. Like ens rår ikke mannen selv, men konen over hans kropp.”

            Vi merker at Bibelen ikke bare beskriver en passiv likestilling, slik vi lett gjør i vår tid. Bibelen gir oss et utfordrende likeverd utfra at mann og kvinne er avbildninger av Gud. Begge kjønn kalles til likeverdig ansvarlighet, tross begges hang til unnskyldninger. Både menn og kvinner trenger frelse og kan frelses. Begge har like seksuelle plikter i ekteskapet.

            Dette gir bakgrunn for formaningene til kjærlighet og underordning. Disse formaningene er tydelig adressert til den det gjelder, det er ikke noe den annen part skal trumfe igjennom. Det markeres at det hele skal skje i ærefrykt for Kristus. Ansikt til ansikt med ham, er det ikke lett å slippe egoismen frem. “Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den. Og nå, dere ektemenn: Vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part; og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønnene deres blir hindret.”

            En nøkkel til å finne det gode i disse formaningene, er Luthers avslutning av katekismen: “Når hver sitt gudsord lære vil, da står det godt i huset til.”

Bilde

Romerne 8,29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken.

 

1. Korinterbrev 11,7 Mannen må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære.

 

1. Korinterbrev 15,49 For likesom vi har båret den jordiskes bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.

 

2. Korinterbrev 3,18 Og alle vi ser med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd.

 

2. Korinterbrev 4,4 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.

 

Efeserne 4,24 og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten.

 

Kolosserne 1,15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte.

 

Kolosserne 3,10 og kledd dere i det nye menneske, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne.

 

Jakob 3,9 Med den lovpriser vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde;