Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy, 17. april 2001

Tekstgjennomgåelse 1. søndag etter påske, 1. rekke, episteltekst

1. Korinterbrev 15,53 For dette forgjengelige (fthartån verbaladjektiv av ftheirå ødelegge, tilintetgjøre Rom 8,20) må bli kledd i (endysasthai Ef 4,24, Kol 2,12 Kle dere i det nye menneske) uforgjengelighet, og dette dødelige (thnætos) må bli kledd i udødelighet. 54 Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden (døden som makt, fiende v 26) er oppslukt, seieren vunnet. 55 Død, hvor er din brodd? (kentron tistel-tagg med mothaker - jfr torn og tistel som domstegn i 1 Mos 3,18) Død, hvor er din seier? 56 Dødens brodd er synden, og det som gir synden kraft, er loven. 57 Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Personlig innsteg

Kom og se den nye kroppen min! Sånn kropp skal dere også få!

Filipperne 3,21 Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten.

Til dagen

Quasimodo - gammelkirkelig introitus: Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk…" 1 Pet 2,2

 

Påskens oktav. Thomas-fortellingen: Kom med fingeren din. Jesu opptatthet av at apostlene skulle vitne om hans oppstandelseslegemes beskaffenhet. "En ånd har da ikke kjøtt og ben" Luk 24,39 "Det våre hender tok på" 1 Joh 1,1

Til teksten - kontekst

Slutten av påskedags episteltekst. Paulus har forkynt om nattverden, nådegavene og kjærligheten i menighetens samlinger i kap 10-14. I kap 15 går han over til å tale om sitt vitnesbyrd om oppstandelsen, sammen med de andre oppstandelsesvitnene. Han henger hele kristendommen på én knagg: oppstandelsen. Uten oppstandelsen er budskapet intet, troen meningsløs, og dere er fremdeles i deres synder, de døde i troen er fortapt. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder dette liv, er vi er de ynkeligste av alle mennesker. (v 14 og 17) Men nå er Kristus stått opp, som førstegrøden. v 20. Kristus og Adam. Kristi herrevelde.

Til ettertanke: Ville ikke de fleste av kristendommens verdier bestå uten at Kristus nødvendigvis var stått opp fra de døde?

 

Hvordan står de døde opp? v 35. Såkorn dør og det spirer nytt liv. Gud lar det så få den skikkelse som han ville, hvert enkelt slag får sin, og med ulikt kjøtt. Vi skal bære den himmelskes bilde.

 

Perikopen: Forstyrrende at tekstavsnittet klippet ut av sin sammenheng!

a. Foran. (Her klippes betydningsrammen bort: Paulus' bilder angår "oss" som lever ved Jesu gjenkomst, - som ikke skal avkles det første legeme først, men som skal overkles med det nye legeme.)

1. Korinterbrev 15,50 Og det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. 51   Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles.

2. Korinterbrev 5,4 Så lenge vi bor i det jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet.

 

b. Etter. (Her klippes utmyntingen bort, så avsnittet bare blir interessante opplysninger)

1. Korinterbrev 15,58 Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves.

(jfr v 10)

Til forkynnelsen

Her er det mange elementer, og hvert element åpner en dør til viktige troselementer:

 

A. Hente inn det helt nære: Paulus' uro foran å dø i stedet for å leve til Jesus kommer igjen. (1 Tess 4,17 vi som lever og blir tilbake … senere Fil 1,23: Jeg har lyst til å bryte opp herfra)

            Skal vi kjenne hverandre igjen? Dette bør kanskje forkynnes noe om denne dagen. 1 Kor 15,29-41 "Hvordan står de døde opp?" er ikke med i perikoperekken. v 42-49 på 25. s e pinse handler om åndelig og sjelelig legeme. Jfr Luk 13,28: Da skal dere se Abraham… i Guds rike…

 

B. Noe står igjen: og vi blir Guds barn, helt og fullt. Rom 8,23

 

C. Død hvor er din brodd?

Norsk Salmebok 482 Jeg slipper Jesus ei. V 4 i Landstad Rev er utelatt: Jeg slipper Jesus ei, Med Jesus er jeg rede, Å dø når han så vil; Ti han skal ei tilstede At døden døder mig, Nei den en himmelvei Til livet blive skal - Jeg slipper Jesus ei.

 

D. Synden, døden og loven. Hvorfor må mennesker dø?

Livsforståelse: a) forgjengeligheten,

jfr Rom 8,19ff Det skapte lagt under forgjengelighet

                        b) Synden, døden og loven.

Rom 5,12 Synden kom … og med den kom døden.

Loven gir synden kraft. Jfr Rom

Romerne 7,7 Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke ha visst av synden. Jeg ville ikke ha visst hva begjær er, dersom loven ikke sa: Du skal ikke begjære. 8 Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, for uten loven er synden død. 9 Jeg levde en gang uten lov. Da budet kom, fikk synden liv,

 

Tenk når engang jeg uten synd skal leve, hver tanke ren, hver gjerning uten brist,

når aldri jeg behøver mer å beve for muligheten av en syndig lyst! Norsk Salmebok 855

 

E. Siktemålet i vår perikope er verset etter:

1. Korinterbrev 15,58 Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves.

 

F. Av- og påkledning i dåpstekstene ® overkles i oppstandelsen. (Olav Holten i Luthersk Kirketidende: Bakgrunn i hellenistisk mysteriekult, der indre forvandling fikk sitt konkrete uttrykk i å legge fra seg de gamle klærne og iføre seg nye?)

Salmer

Livet vant…Kristus oppstod, så skal vi… Norsk Salmebok 195

Påskemorgen…Bøtt er brøden, død er døden Norsk Salmebok 184

Velsignet vær…Med deg skal da mitt legems mén i graven lukkes inne… Norsk Salmebok 156