Tekstgjennomgåelse til 19. søndag i treenighetstiden, tredje rekke 

Harald Kaasa Hammer 25. september 2013.
Se også www.ordet.be for flere ressurser til kirkeårsdagen.

 

1 Sam 3,1-11 Herren kaller Samuel

1 Kor 9,19-23 Alt gjør jeg for evangeliet

Luk 9,57-62 Jesus krever alt

Fortellingstekst: 1 Mos 1,1-2,4a Skapelsen

Tekstene i lys av kirkeårstiden:

19.-22. søndag i treenighetstiden har tekster om livet i Guds verden. Dagens evangelietekster handler om Jesu vilje. Tredje rekke viser at å gå inn i følget til Jesus betyr å la hans prioriteringer ha første prioritet.

Prekentekstens kontekst:

Rammen rundt teksten er to utsendelser.

Før: I begynnelsen av kapitlet sendes de tolv apostlene ut til landsbyene for å forkynne og helbrede. Jesus forbereder disiplene på at han skal lide og dø, og taler så tydelig om å følge ham, slik som i dagens tekst. Kapitlet svinger fra åpenbaring av Jesu herlighet, til krangel om hvem som er den største. Like før vår tekst, sier Jesus at han er ikke kommet for å ødelegge, men for å frelse.

Etter: I begynnelsen av neste kapittel sendes syttito disipler ut til byer han selv skulle besøke. «Høsten er stor og arbeiderne er få. Be høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

Tekstens klangbunn i GT:

Teksten i punkter

1. Jesus avviser store erklæringer.

2. Jesus avviser ønsket om først å begrave sin far.

3. Jesus avviser ønsket om først å ta farvel med dem der hjemme

Menneskenes reaksjon på tekstens budskap da det skjedde

Teksten består av tre korte dialoger mellom Jesus og tre forskjellige mennesker. Vi vet ikke hva reaksjonene hos de tre disiplene var. Vi har en lignende dialog, hvor reaksjonen var tydelig: En rik mann ble nedslått og gikk bedrøvet bort. Mark 10,22

Språklige innspill:

·       Luk 9,59: Det var et privilegium når en omvandrende lærer sa «Følg meg!». Dette var de faste ordene for tildeling av elevplass. Vers 23-27 utdyper dette kallet.

·       Luk 9,60: «Gå du av sted og forkynn…» Her er brukt diangéllein om å forkynne, i betydningen å spre budskapet vidt ut (utstrekning). Ordet er også brukt i Rom 9,17. Betydningen ligger nær 1 Pet,2,9 som bruker eksangéllein, i betydningen til alle kanter. Oftest brukes evangéllein – å forkynne det gode budskap.

·       Luk 9,62: Skikket for Guds rike. Ordet betyr egnet eller passende eller brukbar. Se Luk 14,25.

Momenter til overveielse

·       Samuel fikk høre Guds stemme, men trengte hjelp til å forstå hvem som snakket til ham. Hvordan kan vi få hjelp til å høre Guds stemme? Hvilken holdning ble Samuel oppfordret til å innta, for å høre hva Gud ville ham?

·       Hva er Paulus’ mål med sin gjerning? Hvordan viser han sine prioriteringer?

·       Hvordan kan vi unngå utfordringene i dagens tekst? Hvordan kan vi ta dem til følge?

·       19.-22. søndag i treenighetstiden handler om livet i Guds verden. Dagens tekster handler om hva som skal ha første prioritet i Guds verden. Hvordan han vi ha denne prioriteten i verdens rikeste land?

·       Les andre kallsberetninger, og legg merke til hvordan det kalles, hva det kalles til, og hvordan reaksjonene er. Se 2 Mos 4,10-16 og Jes 6,1-8 og Jer 1,4-10 og Joh 1,35-51 og Apg 9,1-19.

·       Hva er forskjellen mellom å fokusere på andres frelse, og å ville ha dem med i en aktivitet? Å få flere til å gå i kirken er ikke et mål i seg selv. Hvis bare det å bli flere er målet, kan motivasjonen og fremgangsmåtene lett bli de samme som når vi verver flere medlemmer til idrettslaget eller partiet eller klubben. Det vil prege budskapet vi formidler.

·       Jesus utfordrer disiplenes unnvikelser. Andre steder taler Jesus mot å nedprioritere sine foreldre – Mark 7,10-13 – og Jesus tar selv del i sorgen over sin venn som er død – Joh 11,33-36. Disse mot-eksemplene til dagens tekst, må ikke brukes til å dempe Jesu utfordring, men heller få oss til å lytte oss inn til hvorfor han sier forskjellige ting i ulike situasjoner. Når taler han til ansvarlighet og når utfordrer han våre unnskyldninger?

Momenter til prekenen

·       Når kallet lyder i dag: «Følg meg!», betyr det at du kan få følge ham døgnet rundt, og lære gjennom hans ord og eksempel, hans forklaringer og personlige formaninger, og du kan omsluttes av hans omsorg i tjenesten. Og du får følge ham til hans mål: din og verdens frelse.

·       Å tas opp som Jesu disippel, betyr oppbrudd og 100 % prioritering av opplæringen. Det betyr at livet nå tar en ny kurs. Alle grunner til å utsette oppbruddet må tåle Sannhetens lys. Gal 6,15.

·       Kom ikke med erklæringer du ikke ser rekkevidden av. Matt 26,33-34 og Luk 14,27-33

·       Se ikke bakover, det kan ta frelsen fra deg. 1 Mos 19,17 og 26

·       Teksten er eksempel på at vår henvendelse til Jesus i bønn, kan besvares med sterke utfordringer.

·       Å følge Jesus kan bety brudd med mennesker som hindrer oss i å følge ham.

En mulig avslutning på preken:

Vi kan ikke gå baklengs inn i Guds rike, med fokus på alt vi forlater. Vi skal se frem mot ham som både har omsorg for vår familie og for menneskers frelse.