Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Lørdag før andre søndag i faste
Synd er et befriende ord

 

Hensikten med å snakke om synd er å stoppe den. Det er ikke hensikten at vi hver dag skal finne noen synder å deprimere oss med. Det er ikke hensikten at vi skal dukke oss selv ned i selvforakt.

         Vi må erkjenne at det har vært prekentradisjoner i vår kirke som har idealisert den dårlige samvittigheten. Hensikten med å sette ord på synden er nettopp å få plassert den der den hører hjemme, så vi kan bli ferdig med den. Hensikten med å bruke ordet synd, er å stille en diagnose som kan lede oss over i behandlingsfasen. Det er behandling å få: korset!

Å bomme på målet eller sikte på feil mål

Det ordet som er brukt om synd i Bibelens originaltekster kan bety "å feile på målet". Men det spørs om denne oversettelsen treffer saken for oss. Der ordene er brukt, er det lagt vekt på menneskets ansvarlighet. Det er vanskelig å snakke om ansvar når en person bommer på en blink. Det har like mye med flaks som med ansvar å gjøre. Vi stiller ikke Mini-Jakobsen for retten hvis han bommer på fotballmålet, selv om vi utbryter at det var synd! Ordene kan også bety å ta feil vei, å velge feil vei og å sikte på feil mål. Det gir mer mening. Hvis vi velger en annen vei enn Guds vei for et menneske, da tar vi oss friheter med det. Det kan vi stilles til ansvar for. Å sikte livet sitt inn mot et annet mål enn vår nestes beste, det kan vi stilles til ansvar for.

         Da de hebraiske og greske ordene skulle oversettes til norsk, valgte de ordet synd. Det tror jeg var et ord som traff blink. Synd er en variant av ordet sund. Et sund er et skille i landskapet. Å gjøre i sund er å ødelegge.

Synd som offentlig begrep

Synd er både et juridisk, et religiøst og et etisk begrep. Juridisk er synd å krenke grunnleggende regler i samfunnet. Religiøst er synd å krenke den hellige Gud. Etisk er synd å krenke et medmenneske.

         Siden synd er et ord som langt på vei er gått av bruk som offentlig og juridisk begrep, er det blitt vanskeligere å støtte dem som lider overlast i samfunnet vårt. Det er mange som sitter med sår etter at noen har trengt inn på dem og misbrukt dem, og de lengter etter den befriende diagnosen: Dette var en ødeleggelse, en synd. Dette er ikke bare en sak mellom overgriper og offer. Det berører samfunnets lover, vår hevdelse av menneskeverd og rettssikkerhet. Vi vil stoppe slik handlinger, forebygge dem, straffe dem og skremme folk fra å begå dem. Slikt skal ikke skje i det norske samfunn!

Veien tilbake

Når vi har falt i synd eller har oppsøkt synden, har vi én vei tilbake til samarbeidet med Gud og fellesskapet med andre mennesker. Det er å få syndene naglet til korset, og å settes inn på kjærlighetens vei igjen.

         I den gamle pakt i Det gamle testamente ga Gud folket konkrete seremonier hvor de kunne markere at synden var synd, og at de fornyet sitt gudsforhold. Det var offerseremonier for ulike handlinger og livssituasjoner.

         I den nye pakt knyttes tilgivelsen til et offer som ble brakt frem en gang for alle. På korset demonstreres det både for offer og for overgriper og for miljøene rundt dem hva handlingene er verd. Dette offeret var synlig for både venner og motstandere på Golgata, midt i vår historie. Korset er verdens mest kjente logo.

Hvor er dine synder?
         Har du dem på samvittigheten?
                  - eller er de naglet til korset?