Studentprest Harald Kaasa Hammer, Tønsberg

13. søndag etter pinse, 1. rekke GT-tekst

Bagn kyrkje

3. september 1995 kl 11.00

Salmer

            529     Om alle mine lemmer                       

                                   2 KOR 3,4-6 TJENERE FOR DEN NYE PAKT

            702     Å, var det så vel                          

                                   MK 7,31-37 DEN DÖV-STUMME

            312     Lær meg å kjenne dine veie                

            ---------------------

                                   1 SAM 3,1-10 HERREN KALLER SAMUEL

            ---------------------

            546     Herre, tal, din tenar lyder               

            710     Vi rekker våre hender frem                

                                   NATTVERD

            376     Å, at jeg kunne min Jesus prise           

            316     Frå sola stig og strålar                  

Preken

Innledning til tekstlesningen

I dag er teksten vår hentet fra et viktig overgangspunkt i Guds frelseshistorie.

- Ca år 2000 før Kristus ble Abraham utvalgt til å være stamfar til et folk som skulle bringe velsignelse til alle folkeslag.

- Hans etterkommere kom til Egypt på grunn av hungersnød. Der ble folket etter hvert et trellefolk og Moses ledet dem ut av Egypt, gjennom ørkenen og inn frem til det lovede land. Det var ca 1200 før Kristus.

- Den første tiden i landet ble folket ledet av dommere, innsatt av Gud. Så ba folket om konger til å lede seg. Profeten Samuel salvet Saul til å være den første kongen, og han salvet David som den andre. Dette var ca 1000 før Kristus. Det var David som grunnla Jerusalem som hovedstad i Israel. Før det stod tempelet i Sjilo.

 

Profeten Samuel står som en kjempe i Israels historie. Han regnes ofte som den første profeten. Profetene talte Guds ord til kongene, og ble som regel slått i hjel for det.

 

Vi skal lese om hvordan Gud kalte Samuel til profet. Han var antagelig bare 6 år. Moren hans, Hanna, kunne ikke få barn. Men hun ga ikke Gud fred, hun ba og bønnfalt, og lovet at hvis hun fikk et barn skulle det innvies til tjeneste i tempelet. Og Gud ga henne Samuel.

 

Samuel bodde i tempelet i Sjilo hos overpresten Eli. Eli var gammel, og sønnene hans benyttet seg av farens stilling til å hente mat fra det folket ofret i tempelet. Dette kunne ikke Herren se rolig på.

1. Samuelsbok 2,27 Det kom en gudsmann til Eli og sa til ham: Så sier Herren: Jeg åpenbarte meg for din fars ætt da den var i Egypt og måtte trelle for farao og hans menn. 28 Og jeg valgte den ut blant alle Israels stammer til å gjøre prestetjeneste for meg, til å ofre på mitt alter, brenne røkelse og bære presteklær for mitt åsyn. Din fars ætt har jeg gitt retten til alle israelittenes ildoffer. 29 Hvorfor viser du forakt for mitt slaktoffer og mitt grødeoffer som jeg har påbudt i min bolig? Hvorfor ærer du dine sønner mer enn meg, så dere feter dere med det beste av alle offergavene som mitt folk Israel bærer fram? 30 Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Jeg har nok sagt at din ætt og din fars ætt skal gjøre tjeneste for mitt åsyn for alltid. Men nå lyder ordet fra Herren: Det skal ikke skje. Jeg vil ære dem som ærer meg, men de som ringeakter meg, skal bli til skamme. 31 Dager skal komme da jeg bryter både din makt og makten til farsætten din, så ingen blir gammel i din ætt. 35 Så skal jeg innsette en trofast prest som gjør det jeg ønsker og vil. Jeg vil bygge opp en varig ætt for ham, og han skal gjøre tjeneste hos min salvede alle sine dager.

 

Dette var Samuel, og slik står det om ham:

2,26 Gutten Samuel vokste og ble stor og var til glede både for Herren og for mennesker. 3,19 Så vokste Samuel opp. Herren var med ham og lot ikke noen av hans ord falle maktesløse til jorden. 20 Da skjønte hele Israel fra Dan til Beer-Sjeba at Samuel var betrodd å være profet for Herren. 21 Herren fortsatte med å vise seg i Sjilo; der åpenbarte Herren seg for Samuel gjennom sitt ord. 4,1 Og det Samuel sa, gikk ut til hele Israel.

 

Jeg må nevne før vi leser prekenteksten, at ved hvert nytt kapittel i frelseshistorien, så skjedde det en underlig barnefødsel:

- Abraham og Sara var barnløse og var 100 og 90 år. Gud ga dem sønnen Isak.

- Moses ble reddet fra faraos utryddelse av guttebarn blant jødene i Egypt.

- Samuel ble født av den ufruktbare Hanna, ved begynnelsen av kongetiden.

- Døperen Johannes ble født av Elisabeth og Sakarja som et forspill til Jesu fødsel. Elisabeth

kunne ikke lå barn, og begge var oppe i årene.

- Og Jesus ble født av jomfru Mana.

Prekentekst

Så skal vi lese den vakre fortellingen om hvordan Gud kaller Samuel.

Det står skrevet i 1. Samuels bok, i kapittel 3, fra vers 1:

Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren, og Eli hadde tilsyn med ham. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. 2 Så var det en gang Eli lå inne på rommet sitt. Øynene hans hadde begynt å svekkes, så han ikke kunne se godt. 3 Guds lampe var ennå ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste stod. [Guds lampe: en lampe i helligdommen.] 4 Da ropte Herren på Samuel. Han svarte: "Ja, her er jeg," 5 og løp inn til Eli og sa: "Her er jeg; du ropte på meg." Men Eli sa: "Nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg igjen!" Så gikk han og la seg. 6 Da ropte Herren en gang til: "Samuel!" Og Samuel stod opp og gikk inn til Eli. "Her er jeg," sa han; "du ropte på meg." Men Eli svarte: "Nei, jeg ropte ikke, gutten min. Gå tilbake og legg deg!" 7 Samuel kjente ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. 8 Så ropte Herren for tredje gang på Samuel. Han stod opp og gikk inn til Eli. "Her er jeg," sa han; "du ropte på meg." Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. 9 Derfor sa han til Samuel: "Gå og legg deg! Og hvis han roper på deg igjen, skal du svare: Tal, Herre, din tjener hører!" Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. 10  Da kom Herren og stilte seg foran ham. Han ropte som før: "Samuel, Samuel!" Og Samuel svarte: "Tal, din tjener hører!"

 

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

Kall

Efeserne 4,16 Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.

Ledelse

Lundby: Begynn med budene. <>Lettvint

Galaterne 1,8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!

 

2. Korinterbrev 11,14 Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel.

 

1. Johannes brev 4,1 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.

 

Apostelgjerningene 2,17 I de siste dager skal det skje, sier Gud: Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord, de unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer. Apostelgjerningene 2,18 Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utøse av min Ånd, og de skal tale profetisk.

Lydhørhet

Disippeløre

Søk råd

Legg merke til hvordan Gud bruker Eli - selv om...

Jfr hvordan de skriftlærde hjalp de vise menn den siste veien. Matt 2

NÅR GUD TIER - lar han oss vurdere og bestemme - så vi kan vokse til modenhet.

Filipperne 1,9 Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, 10 slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag, 11 fylt av rettferds frukt, som skapes ved Jesus Kristus, Gud til pris og ære.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.