Harald Kaasa Hammer: Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000
Dagens betraktning

Tirsdag etter første søndag i faste
Du skal være herre over synden!

 

Da Gud sa at Kain skulle være herre over synden, var det en kraftig utfordring. Det er fristende for alle Kains etterkommere å si at dette klarer vi ikke. Men Gud visste vel hva han gjorde da han sa det! Han sa det ikke for at Kain skulle miste motet. Tvert i mot! Gud kaller oss alle til å reise oss, og han vil følge med oss, slik han lovet å følge med Kain. (1 Mos 4,15)

For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. 2 Tim 1,7

 

La oss derfor gå inn i fastens kamp mot synden, med holdningen "Dette skal vi klare, - i Jesu navn!"

Viljestyrke, gode rutiner og respons

Familielivet kan til tider bli bare bleier, mas og evindelige diskusjoner. På samme måte kan kristenlivet bli en uendelig kamp mot synden.

         Jeg kan ikke bare bestemme meg for at fra nå av er jeg forelsket og lykkelig med ektefelle og barn. Jeg kan heller ikke bestemme at fra nå av elsker jeg Jesus så høyt at jeg ikke har lyst til noen synd. Likevel har bestemmelsen ganske mye å si. Vi må ikke gjøre dette vanskeligere enn det er, heller. Hensynet til mine nærmeste og til Guds verdensplan krever mobilisering av alle ressurser.

         Man kan leve lenge på viljestyrken, men det er ganske slitsomt. Det er viktig at viljestyrken forbindes med vilje til å legge om til gode rutiner, - det gjelder både familielivet og troen. Og det er viktig at man opplever respons hos ektefellen og hos Jesus.

 

Her er noen råd for kampen mot fristelsene:

1. Frisk luft

Det første bud i all sunnhet er dagslys og frisk luft. Alt innestengt liv er drepende både for tro og helse.

 

Et sunt og åpent fellesskap med andre er et godt vern mot fristelser. Det er fort å glemme det. Vi har lett for å tenke på oss selv som enmannsmenigheter, hvor hver av oss skal være maksimalt selvhjulpne i troslivet.

Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Hebr 10,25. Se også 1 Tess 3,2 og 5,11 og Hebr 3,13.

 

"Å leve i lyset" er en god overskrift over livet. La alt tåle dagens lys. La alt tåle innsikt. Her ligger frihetens hemmelighet. Hvis jeg lever med en uoppgjort løgn, må jeg stadig passe på hva jeg sier. Hvis alt er oppgjort, har jeg ingenting å frykte, og kan bevege meg fritt mellom mennesker.

Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd. 1 Joh 1,7. Se også Ef 5,11-14.

2. Bekjenn synden og hent tilgivelse og ny kraft

Det beste vern mot fristelsenes makt, er å få naglet syndene opp på korset straks de er begått.

Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. 1 Joh 1,9-2,2

3. Betrakt syndens kostnader på korset

Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne,

som deg, frelsens fyrste, bar!

Men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte

hva min frelse kostet har!

 

Hjelp at jeg fra synden treder og meg alltid varsom gleder

ved min salighet og fred!

Kjøpt jeg ble, ditt navn skje ære!

Dyrekjøpt – å, la det være varsel for meg hvert et sted!

Benjamin Sporon 1777, Norsk Salmebok nr 158

4. Hvordan er det med tjenesten?

Det er noe usunt i et liv som bare sirkler omkring forsakelse og fristelser. Det er som et menneske som bare er opptatt av å holde seg ren og bakteriefri. Renslighet er bare et middel til å holde seg sunn og frisk, det er ikke livets mål.

         Dersom kampen mot fristelser tar mesteparten av kreftene dine, er det et alvorlig spørsmål om du er i tjeneste. Å flytte oppmerksomheten over på mennesker som trenger hjelp, er en god hjelp mot selvopptatthet. Tjeneste gir sunnhet i kristenlivet, selv om ikke alle fristelser blir borte.

5. Hvem ødelegger jeg for med mine synder?

En sunn kristen er mer opptatt av dem som syndene går ut over, enn av sin egen syndighet. Det verste ved syndene er ikke at jeg er en synder. Det verste er at mennesker påføres lidelser, og at jeg hindrer Guds gode vilje med dem.

         Noen synder berører ikke andre mennesker. Også ved slike synder bør jeg se mer på skadene jeg påfører Gud og hans vilje med meg, enn på de flekker jeg får på meg selv.

6. Slipp Guds kjærlighet ut i lemmene

La altså ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere følger dets lyster. Og still ikke lemmene til rådighet for synden, som våpen for urett. Men still dere selv til tjeneste for Gud, så dere bruker lemmene for ham, som våpen for det som er rett. Dere var jo døde og har fått liv. Rom 6,12-13

7. Se på Jesus og se frem mot håpet

Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Hebr 2,18
         Gjennom vår Herre Jesus Kristus har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn får håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss. Rom 5,2-5