Tekstgjennomgåelse til
10. søndag i treenighetstiden, første rekke 

Harald Kaasa Hammer 31. juli 2014
Se også www.ordet.be for flere ressurser til kirkeårsdagen.

 

Salme 32,1-11 Jeg vil bekjenne mine synder

1 Pet 3,8-13 Han må vende seg fra det onde

Luk 5,27-32 Å kalle syndere til omvendelse

     Fortellingstekst: Matt 18,21-35 Den ubarmhjertige medtjener

Liturgisk farge: Grønn

Tekstene i lys av kirkeårstiden

7.-10. søndag har tekster om livet i Guds rike: om hvordan Gud leter, om et helt hjerte, om ikke å dømme, og om Guds tilgivelse og vår. På 10. søndag fokuserer tekstene i første rekke på omvendelsen fra et gudløst liv. Andre rekke fokuserer på tilgivelse i familien og menigheten. I tredje rekke knyttes vår tilgivelse sammen med Guds tilgivelse.

            Forrige søndags prekentekst er en vennlig innbydelse til alle som bærer tunge byrder. Kanskje tenker Jesus på lovens byrder som fariseerne og de skriftlærde legger på folket? Neste søndag viser Jesu fortvilelse over Jerusalem, som ikke la ham samle dem til Gud. Også her er fariseerne og de skriftlærde de store bremsene i folket. (Matt 23,29)

Prekenteksten i lys av de andre tekstene

Det er tydelige tråder til omvendelsen i de to andre tekstene. GT-teksten beskriver kvalene før omvendelsen / syndsbekjennelsen, og fryden ved å leve i åpenhet mot Gud. Epistelteksten handler om å vende seg bort fra det onde og gjøre det gode. Begge tekstene står i den gammeltestamentlige visdomstradisjon, som handler om det gode liv og den rette vei. GT-teksten stråler av glede over å ha blitt befridd fra syndeskyld etter syndsbekjennelsen. Salme 32,5. Herren lytter til de rettferdiges bønn. 1 Pet 3,12.

Tilhørernes reaksjon den gang

Levi fulgte Jesus, og brakte ham sammen med sine kolleger.

            I dag er det for noen den nærmeste reaksjon å bryte med uretten, bekjenne sine synder, og vende om til dent gode liv. For andre kan det være å slutte å murre, og glede seg over alle som søker Jesus.

Prekentekstens kontekst

Før: Jesu tilga og helbredet en lam mann. Men det er gudsbespottelig at en annen enn Gud tar seg rett til å tilgi, tenkte de skriftlærde og fariseerne. De murret over at Jesus ville spise med tollere og syndere.

Etter: Noen spør Jesus hvorfor ikke disiplene hans holder faste og bønn. Jesus svarer at det er unntak når han er hos dem, slik bryllupsgjester er unntatt for fastereglene når brudgommen er hos dem. Men nå han tas fra dem, da skal de faste.

Prekentekstens klangbunn i GT

At det finnes nåde for den som bekjenner sin synd, er særlig tydelig i Salmenes bok. I tillegg til dagens GT-tekst derfra, kan vi se det av Salme 51. Begge presenteres som Davids salmer.

Prekenteksten i punkter

1. Jesus sier «Følg meg!» til tolleren Levi, og han forlot alt og fulgte Jesus.

2. Levi holder selskap for Jesus. Tollere og syndere er med til bords.

3. Fariseere og de skriftlærde er også til stede, og murrer til disiplene.

4. Jesus svarer: «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Språklige innspill

Vers 30: Murre – gongidså. Murring er drepende i en menighet.

Vers 32: Omvendelse – metanoia – subjekt av verbet som betyr å endre sinn, å snu seg i en annen retning, gjøre bot.

Sideblikk til luthersk tradisjon

Lille katekismes veiledning om skriftemål er en god tilknytning for dagens tekst.

Momenter til overveielse

·         Syndsbekjennelse og tilgivelse er tydelig i GT-teksten. I evangeliet hører vi ikke spesielt om syndsbekjennelse, men Jesus er til stede for å kalle syndere til omvendelse.

·         Syndsbekjennelsen er i jeg-form, men den leder inn i bønnefellesskapet. Salme 32,5-6

·         Levi forlot alt og fulgte Jesus. Salme 32,8-9 er viktige ord om Guds ledelse. Den skjer ikke med tømmer og bissel, men ved at han gir oss visdom og forstand. Se Fil 1,9-11.

·         Levi inviterte Jesus sammen med sine kolleger og andre gjester. Se Luk 19,1-10 som har flere paralleller til dagens evangelium.

·         Måltidet er et nådefellesskap, når Jesus er gjest.

·         Har du selv hatt tilsvarende kvaler som i Salme 32,3-4?

·         Hvilke oppskrifter gir GT- og epistelteksten for det gode liv?

·         Hva kan du gjøre for at «syndere og tollere» skal bli tiltrukket til din menighet?

·         Hvilke konkrete utfordringer har din menighet i 1 Pet 3,8-9?

·         En utfordring i luthersk tradisjon er anerkjennelsen av at noen er rettferdige, og at syndere faktisk ledes inn i et rettferdig liv. Hvordan har dere møtt dette i forkynnelsen, og hvilke utfordringer gir de tre tekstene i dette temaet?

·         Hvor er det blitt av tema som synd, bekjennelse og nåde i forkynnelsen som dere hører, og i deres egen forkynnelse?

Momenter til prekenen

·         Jesus bryter alle grenser for å kalle syndere til omvendelse.

·         Gud er ikke sen til å tilgi. Han tilgir bare vi ber: «Tilgi oss vår skyld, slik vi tilgir våre skyldnere.» Men mange trenger hjelp til å virkelig gripe tilgivelsen. Skriftemålet er en gave og hjelp til å tro syndenes tilgivelse. Når gamle synder plager samvittigheten, kan en skriftefar eller skriftemor gi deg sunne råd og bekrefte syndenes tilgivelse for deg.

En mulig avslutning på prekenen

Du må forsikre deg om at syndene dine er naglet til korset, og ikke naglet til din samvittighet!

Illustrasjon til prekenen

Kan noen fortelle om sine kvaler før de gikk til skriftemål og fikk avløsning?

To personer kan spille replikkene i skriftemålet i Lille katekisme, eller en utvidet versjon: http://home.online.no/~hkhammer/21-one2.htm